Dua pro manžela, aby miloval ženu

Muslimská rodina je založena na principech lásky, vzájemného porozumění a respektu. Když manžel projevuje lásku a úctu své ženě, vytváří to v jejich vztahu harmonii a štěstí. Někdy však může být obtížné tyto vlastnosti změnit a projevit naplno. V takových případech se muslimové obracejí k Alláhovi s modlitbami a duas (modlitební volání) o pomoc a požehnání.

Prorok Muhammad (mír s ním) byl příkladem opravdové lásky a úcty ke svým manželkám a nařídil svým následovníkům, aby dělali totéž. Korán říká: “A byl jsem pro tebe stvořen z manželky, jako jsi ty, aby ti manželka vládla, byla milosrdnou matkou zrození a potěšením tvého srdce.” (Korán, 30:21)

Když je pro manžela těžké projevit lásku a úctu své ženě, může se s modlitbou a duou obrátit na Alláha o pomoc. Korán říká: „A z rodiny Davuda Maryama. Oba byli místní, oba ctnostní. A speciálně jsme je předepsali pro dobré úmysly.“ (Korán, 21:91)

Pro rodinnou pohodu může muslimský manžel opakovat následující dua:

„Ó Pane, dovol mi milovat a respektovat svou ženu tak, jak to dělal náš prorok Muhammad (mír s ním). Dej mi sílu změnit se a projevit pravou lásku a respekt ve všech aspektech našeho vztahu. Posilujte naše spojení a dopřejte nám štěstí a harmonii v rodině. Amine.”

Když manžel projevuje opravdovou lásku a úctu své ženě, následuje příklad proroka Mohameda (pokoj s ním) a udržuje zdravý a šťastný vztah. Modlitba a dua pomáhají obrátit se k Božské síle a získat podporu a vedení v těžkých chvílích života. Pomáhají muslimům stát se nejlepší verzí sebe sama a přinášejí požehnání do jejich rodinného života.

Studium Koránu a Sunny jako základ úcty k vaší ženě

Prorok Muhammad (mír s ním) řekl: „Nejlepší z vás jsou ti, kteří se ke svým ženám chovají lépe. To potvrzuje, že péče a respekt k manželce je nedílnou součástí islámu.

Korán říká, že manžel by se měl ke své ženě chovat s láskou a soucitem. Verš 30 súry Ar-Rum říká: „A z jeho znamení je to, že tě stvořil z generace na generaci a odpustil ti mezi tvými manželkami, abys s nimi nalezl pokoj, a že mezi tebe vložil lásku a milosrdenství. “ Tento verš naznačuje, že láska a milosrdenství by měly být základem vztahu mezi manželem a manželkou.

READ
Krize 7 let manželství a společného života: příčiny a překonání

Korán také učí, že muži musí být ke svým ženám spravedliví. Verš 129 súry An-Nisa říká: „Nikdy nemůžete být mezi svými manželkami spravedliví, i když si to opravdu přejete, takže se jedné nevzdávejte, zatímco druhou nechejte viset. Ale pokud se pokusíte být spravedlivý a pak se zdržíte, pak [je něco, co] je pro vás přijatelnější.“ Tento verš vybízí muže, aby byl spravedlivý a uctivý ke všem svým manželkám, a zároveň uznává, že dokonalá spravedlnost mezi nimi nemusí být možná.

Následování Sunny Proroka (pokoj s ním) je také důležitým aspektem respektování vaší ženy. Prorok Muhammad (mír s ním) byl příkladným manželem a potěšil své společníky pokyny, jak se chovat k manželům. Řekl: “Nejlepší z vás je ten, kdo se chová lépe ke své rodině a já se chovám lépe ke své.” Uznává důležitost rodiny a zodpovědnosti muže být laskavý a spravedlivý ke své ženě a dětem.

Dua za šťastnou a milující rodinu

Alláh říká v Koránu: „A z jeho znamení je toto, že pro vás stvořil z vás manželů, abyste s nimi žili v pokoji, a vložil mezi vás lásku a milosrdenství. V tom jsou skutečně znamení pro ty, kdo přemítají, aby přemýšleli“ (Korán, 30:21).

Musíme si uvědomit, že štěstí a láska v rodině pochází pouze od Alláha, proto o Něho musíme ve svých modlitbách usilovat. Jedna z duas, o kterých lze říci, že žádají Alláha o pomoc ve prospěch rodiny, je následující:

  • “Ó Alláhu! Pomozte mi vytvořit rodinu, která bude zdrojem lásky, harmonie a vzájemného porozumění. Pomozte mi být milujícím a soucitným manželem. Pomozte mi být dobrým rodičem a vychovatelem našich dětí. Pomozte mé rodině být příkladem zbožnosti a spravedlnosti pro druhé. Pomozte nám řešit naše problémy dialogem a trpělivostí. Amine”.

Musíme si také pamatovat, že Alláh je zdrojem lásky a milosrdenství a musíme Ho požádat o pomoc a sílu k udržení a posílení našeho rodinného pouta. Prorok Muhammad (mír s ním) řekl:

  • „Ar-Rahmaan (Milosrdný) je milosrdný k těm, kteří projevují milosrdenství. Ukažte milosrdenství všem na zemi a Ar-Rahmaan k vám bude milosrdný“ (at-Tirmidhi).

Kromě toho Alláh slibuje pomoc těm, kteří se snaží udržet harmonii v rodině. V Koránu říká:

  • „A ti, kteří se snaží v manželství zachovat a posílit důstojnost a čest, budou mít prospěch z mé podpory a vedení“ (At-Tirmidhi).
READ
Online seznamka: jak porozumět muži na základě jeho profilu

Musíme tedy otevřít svá srdce a duše Alláhovi, požádat ho o pomoc a milost, aby se naše rodina stala zdrojem lásky a štěstí. Snažme se být milosrdnými, trpělivými a soucitnými manželi a rodiči a prosme Alláha o pomoc při dosažení tohoto cíle.

Dua pro silné pouto mezi manžely

Jeden z proroků zvláště zdůrazňoval důležitost pevných vztahů mezi mužem a ženou. Ve verši 21 ze súry an-Nisa Alláh přímo říká: „A jejich prospěch najdete ve skutečnosti, že mezi vámi vznikla láska a milosrdenství.

Se skrytými znalostmi z Koránu se můžeme obrátit na Alláha:

  • „Pane náš, požehnej nám zbožností v našem manželství“ (Korán, 25:74)
  • „Obnovte mou rodinu a mě od Satana“ (Korán, 37:37)
  • „Vytvářejte lásku a milosrdenství mezi námi a našimi manžely“ (Korán, 7:189)

Tyto dua nám připomínají potřebu Alláhovy pomoci k posílení našich manželských svazků a udržení zdravých vztahů mezi partnery. To nás vyzývá k milosrdenství, lásce a spolupráci v rámci naší rodiny.

Dua proti vnějším pokušením a zradě

Drahý bratře/sestro, je velmi důležité si uvědomit, že existujeme ve světě, kde nás neustále obklopují vnější lákadla a pokušení. Korán však jasně říká, že proti těmto pokušením musíme bojovat a zůstat věrní svým povinnostem. Zde je několik duas, které můžete použít v boji proti vnějším pokušením a zradě:

  • “Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من” لدنك رحكاة أ (Ó náš Pane, nedopusť, aby se naše srdce pohnula poté, co jsi nás vedl, a uděl nám od sebe milost, neboť jsi zjevný dárce) (Korán, 3:8).
  • “Alláhummaghfirli wa arhamni wa hadini wa afini wa rzuqni” (Ó Alláhu, odpusť mi, smiluj se nade mnou, veď mě, chraň mě a podporuj mě).

Tyto duas vám pomohou zůstat věrný své ženě a vyhnout se pokušení, která mohou vést k podvádění. Připomenou vám vaše povinnosti a pomohou vám v boji s negativními vlivy.

Kromě dua se také doporučuje vykonávat dobré skutky a obklopovat se praktikujícími a spravedlivými vzory chování. Imám Muhammad (mír s ním) řekl: „Člověk napodobuje své přátele, proto buďte opatrní při výběru přátel“ (Abu Dawud a Tirmidhiyah).

V Koránu Alláh říká: „Když někdo proti tobě něco udělá, vzdej se žárlivosti a hněvu a pamatuj, že Alláh je vždy spravedlivý a milosrdný“ (Korán 42:28). Tento verš nám připomíná důležitost odpuštění ve vztazích. Musíme být tolerantní a nedržet v srdci hněv. Odpuštění nám umožňuje upevnit naše vztahy a vytvořit harmonii v naší rodině.

READ
Co dělat, když muž Střelec odejde

Prorok Muhammad (mír s ním) nás také naučil důležitosti trpělivosti a odpuštění. Řekl: „Ten, kdo podporuje viníka, jde až na samé dno bolesti a neštěstí, ale ten, kdo odpouští, rozumí své skutečné síle a milosti Alláha“ (Abu Dawud). To nám připomíná, že odpuštění je znamením naší síly a umožňuje nám získat Alláhovu milost.

Když se modlíme za trpělivost a odpuštění, musíme být před Alláhem upřímní a otevření. Musíme vylít své pocity a požádat Alláha o pomoc, abychom překonali obtíže a odpustili druhým. To nám umožňuje udržovat emocionální pohodu a překonávat rozdíly v našich vztazích. Modlitba nám dává sílu a důvěru v naše schopnosti.

Co by měl vědět každý věřící

Podle Koránu jsou v islámu důležitými ctnostmi trpělivost a odpuštění. Súra al-Aleemran (3:134) říká: „Ti, kdo utrácejí ve zlém i v dobrém, a když jsou pokořeni, a když se zlobí, odpouštějí. Dua hraje důležitou roli v projevování trpělivosti a odpuštění. Prorok Muhammad (mír s ním) řekl: „Odpuštění je skutečná síla a trpělivost je projevem moudrosti.

Pokud je pro vás obtížné odpustit nebo být tolerantní, pamatujte, že vaše schopnost odpouštět a být tolerantní do značné míry závisí na pomoci Alláha. Korán říká: „A pamatujte si nejprve na jméno Alláha, pak se zbavte svých hříšných myšlenek“ (Sura Al-Hujurat, 49:14). Neustálé vzpomínání na Boží jméno a modlitba vám pomohou posílit vaši schopnost odpouštět a trpělivost.

Můžete volat Alláha, aby se modlil za odpuštění a pomohl vám být trpělivý ve vašich vztazích. Korán říká: „Prosba za druhého v jeho nepřítomnosti je otevřeným projevem milosrdenství a on (Alláh) ji pozdvihne nad hlavu do té míry, do jaké byl vychován“ (Sura Muslim, 48:10). Také v hadísu proroka (pokoj s ním) se říká: „Buďte milosrdní k těm na zemi, abyste se smilovali v nebi“ (At-Tirmidhi).

Při upevňování vztahů hraje důležitou roli odpuštění a trpělivost. Korán říká: „A služte Alláhu a nedopusťte, aby se něco stalo mezi vámi a mezi laskavostí a spravedlností“ (Surat As-Surat al-Hujurat, 49:10). Vzájemné odpuštění a trpělivost pomáhají navazovat harmonické a korektní vztahy, což přispívá ke štěstí a pohodě v rodině i ve společnosti.

Každá žena chce milovat a být milována. Je ale vždy možné tohoto cíle dosáhnout? Někdy se harmonie v rodině zhroutí a všechny sladkosti rodinného života pohřbí pod trosky. Jak vrátit svou starou lásku a ještě lépe, jak se takovým situacím vyhnout? Jak udržet lásku a vzájemné porozumění v rodině? Existují nějaké dua, které lze číst, aby manžel miloval svou ženu a manželka milovala svého manžela?

READ
Psychologie vztahů s neupravenými sousedy

Ano, existuje taková dvojka. V hadísu citovaném imámy Abu Dawudem, al-Hakimem a at-Tabaranim se uvádí, že prorok Muhammad ﷺ naučil Ibn Mas’ud ﺮﻀﻲﷲﻋﻨﻪ tuto modlitbu:

Všechna práva vyhrazena Všechna práva vyhrazena َى النُّورِ ، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مََا ظَههَظهه وَمَا بَطَنَ ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنؒؐن ؎ااوِن ؎او وَقُ لُوبِنَا ، وَأَزْوَاجِنَا ، وَذُرِّيَ٨اتت؎لَا ْ نَا إِ Všechna práva vyhrazena. عَلَيْن َا

„Alláhumma Allif Bayna ḱulyubin, wa aĉlẍ baynin, Vakhdina Subuly-Salami, Vodzhazhina Mina-ӟ-ӟ-ilya-n-nur, wa Jannibna-l-favaẍisha ma ӟahara Minha Vama Bawaẍnawa, lubina wa azvajina wa hurriyyatina. Wa tub ‘alaina, innaka anta-t-tavvabu-r-raẍim. Vaj’alna shakirina lini’matika, muҫnina biha wa ḱabilha wa atimmah ‘alaina.”

Význam: “Ó Alláhu, spoj naše srdce a udělej náš vztah dobrý.” Veď nás po stezkách pokoje a vyveď nás z temnoty do světla. Drželi nás dál od obscénností, tajných i zjevných. Požehnej náš sluch a zrak, naše srdce, naše manželky a potomstvo a přijmi naše pokání. Vpravdě, ty jsi Přijímající pokání a Milosrdný. Učiň nás vděčnými za Tvá milosrdenství, vzdáváme Ti za ně chválu a přijímáme je a dej nám je v plném rozsahu.”.

Kromě výše uvedených dua, přenesených od Posla Božího ﷺ, můžete také číst libovolné dua a požádat je, aby rodině poslali dobro, lásku a harmonii. Koneckonců, podmínka dua nezahrnuje požadavek, aby byla předána od Proroka ﷺ nebo spravedlivých předchůdců.

Dua pro manžela, aby miloval svou ženu #2.

اَللَّهُمَّ جَمِّلَنِي فِي عَيْنِ زَوْجِي وَحَبِِّّبِِِّبِِِّ ْبِهِ وَارْزُقْنِي ذُرِّيَةً صَالِحَةً مِنِهُ. اَللَّهُمَّ دَعَوْنَاكَ فَاسْتَجِبْ لَنَا كَاتَا َامَا َاَاكَ نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْنِ زَوْجِي

“Allahumma jammilani fi ‘ayni zavji va ẍabbibni ila ḱalbiha varzuḱni ҙurriyyatan ĉaliẍatan minhu Allahumma da’avnaka fastajib lyana kama wa ‘adtana. AllahUmma ja’alni nuran baynya ‘aynyayni zavji.”

Význam: „Ó Alláhu, ozdob mě v očích mého manžela, vlož lásku ke mně do jeho srdce. Dej mi od něj spravedlivé potomstvo. Ó Alláhu, vyzýváme Tě, odpověz nám, jak jsi slíbil. Ó Alláhu, donuť mě, abych se rozzářil v očích mého manžela.”.

Dua pro manžela, aby miloval svou ženu #3.

اَللَّهُمَّ وَفِّقْ بَيْنِي وَبَيْنِ زَوْجِي ؈ََيجْ وَََجنِي وَبَيْنِ زَوْجِي ؈َََجن ا عَلَى خَيْرٍ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي قُرَّةَ عَيْنٍ لِزَُرْجَقي همجَقي هُرَّةَ عَيْنٍ لِزَُرْجَقي هُجِي ه ّ َةَ عَيْنٍ لِي وَأَسْعِدْنَا مَعَ ٨َعْضِ٨َااا وََاجن وَاجن ع َلَى خَيْرٍ. اللail.Ru مicles اجorn لail.Ru Photughter, تُ حِبُّ

READ
Zeptejte se psychologa

„Alláhumma waffiḱ bayni wa bayna zavji wa jma’ baynana ‘ala khairin. Allahumma j’alni ḱurrata ‘ainin li zavji waj’alhu ḱurrata ‘ainin li wa as’idna ma’a ba’ḓina, wa jma’ baynana ‘ala khairin. Allahumma j’alni li zavji kama yuẍibbu, vaj’alhu li kama uẍibbu, wa j’alna laka kama tuẍibbu. Varzuḱna ҙ-ҙurriyata ĉ-ĉaliẍata kama nuẍibbu wa kama tuẍibbu.“

Znamená: „Ó Alláhu, vnes mír a harmonii mezi mě a mého manžela a spoj nás v dobrém. Ó Alláhu, udělej mi radost očím mého manžela a udělej jemu radost mých očí. A dej nám štěstí ve vzájemném soužití a spoj nás v dobrých věcech. Ó Alláhu, udělej mě pro mého manžela takového, jaký mě chce mít, a udělej ho pro mě takového, jaký chci, aby byl. Učiň nás také pro sebe tím, čím nás chceš mít. A dej nám dobré potomstvo, jaké si přejeme my a jaké si přeješ Ty.”

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: