Hlavní sekce a obory psychologie

Moderní psychologie má multidisciplinární charakter. Komplex univerzálních vzorců duševního fungování, a speciální obory psychologie. Základní speciální obory psychologie se přitom soustřeďují na ten či onen aspekt psychiky: neuropsychologie, diferenciální psychologie, sociální psychologie atd. A interdisciplinární speciální obory se rozvíjejí na pomezí psychologického poznání a oblastí jiných věd, např. psychofyziologie, psycholingvistika, psychogenetika.

Obecná psychologie obsahuje čtyři hlavní sekce:

obecná teoretická (problematika vzniku a funkcí mentálního),

psychologie kognitivních procesů (psychologie vnímání a pociťování, psychologie paměti, psychologie myšlení a řeči, psychologie představivosti),

psychologie regulačních procesů (psychologie emocí a motivace, psychologie vůle)

Základní speciální obory psychologie a interdisciplinární speciální obory psychologie využívají ve svých konstrukcích teoretický aparát obecné psychologie a vycházejí ze základních předpokladů a zákonitostí fungování psychiky, formulovaných v jejím rámci. Poznatky nashromážděné obecnou psychologií a lámané přes specifické problémy základních speciálních a interdisciplinárních speciálních oborů se prakticky promítají do aplikovaných oborů psychologie, které obohacují obecnou psychologii o nové problémy a výsledky stimulující nárůst základních znalostí.

Aplikovaná odvětví psychologie se promítají do specifických oblastí činnosti praktikujících psychologů (nábor, poradenství, tvorba image, reklama, vytváření pohodlných podmínek v práci, psychická náprava rodinných vztahů, psychologická rehabilitace obětí přírodních katastrof atd.). Například psychoterapie využívá ve své praxi obecné poznatky o kognitivních procesech (úroveň obecné psychologie), informace z patopsychologie abnormálního chování (úroveň základního speciálního oboru psychologie). Souhrn aplikovaných oborů psychologie odráží oblasti lidské činnosti, v nichž se uznává význam psychologického faktoru. Každým rokem roste potřeba společnosti po kvalifikovaných aplikovaných psychologech a konkrétní oblasti aplikace teoretických znalostí jsou stále rozmanitější. Samostatnou oblastí profesní činnosti psychologů je popularizace psychologických znalostí a zlepšování psychologické kultury populace.

Výše jsme uvedli hlavní témata zvažovaná v rámci obecné psychologie. Nyní nastíníme okruh problémů, kterými se zabývají základní odvětví psychologie. Kritériem pro jejich identifikaci je důraz na jeden aspekt celostního fungování a rozvoje psychiky.

Neuropsychologie – obor psychologie zaměřený na studium mozkových mechanismů vyšších mentálních funkcí pomocí materiálu lokálních mozkových lézí.

Patopsychologie – obor psychologie, který studuje změny duševní aktivity při patologických stavech spojených s duševními nebo somatickými chorobami.

READ
SMS dobré ráno vaší milované dívce s láskou

Psychologie související s věkem – obor psychologie, který studuje charakteristiky fungování psychiky u zástupců různých věkových skupin.

Diferenciální psychologie – obor psychologie, který studuje individuální rozdíly v duševní činnosti.

Sociální psychologie – obor psychologie, který studuje vzorce sociálně podmíněného chování a činností lidí.

psychosémantika – obor psychologie, který studuje genezi, fungování a strukturu individuálního systému významů.

Genetická psychologie – obor psychologie, který studuje zákonitosti duševního vývoje v otogenezi.

Zoopsychologie – obor psychologie, který studuje evoluci a zákonitosti fungování zvířecí psychiky.

Etnopsychologie – obor psychologie, který studuje charakteristiky fungování psychiky u zástupců různých etnických skupin.

Dále se vraťme do oblasti zájmu interdisciplinárních speciálních oborů psychologie.

Psychofarmakologie – obor psychologie, který vznikl na průsečíku farmakologie a psychologie, studující účinky farmakologických činidel na psychiku, mezi nimiž zvláštní místo zaujímají psychofarmaka.

Psycholingvistika – disciplína studující podmíněnost řečového procesu strukturou jazyka, která se utváří na průsečíku psychologie a lingvistiky.

Psychofyziologie – oblast interdisciplinárního výzkumu na pomezí psychologie a neurofyziologie, zaměřená na studium psychiky v jednotě s jejím neurofyziologickým substrátem.

Psychogenetika – oblast psychologie hraničící s genetikou, jejímž úkolem je objasnit roli dědičnosti (genotypu) při utváření individuálních psychických vlastností.

Psychosomatika – obor psychologie na pomezí medicíny, studující vliv psychologických faktorů na vznik a průběh řady onemocnění.

Historická psychologie – obor psychologie, který si klade za úkol rekonstruovat psychiku lidí, kteří žili v předchozích dobách, je postaven na průsečíku psychologie, historie a kulturologie.

Uveďme několik aplikovaných odvětví psychologie.

Psychologie sportu – obor psychologie, který studuje zákonitosti fungování lidské psychiky v podmínkách sportovní aktivity.

Psychologie reklamy – obor psychologie, který studuje jevy a vzorce vlivu reklamních sdělení na psychiku a chování spotřebitelů.

Kosmická psychologie – obor psychologie, který studuje jevy a zákonitosti duševního života lidí v podmínkách přípravy a realizace letů do vesmíru.

právní psychologie – obor psychologie, který studuje jevy a vzorce duševního života lidí související s aplikací právních norem a účastí na právních činnostech.

Lékařská psychologie – obor psychologie, který studuje jevy a vzorce duševního života lidí spojené s používáním lékařských manipulací a pobytem v léčebných ústavech.

READ
Jak vybrat vhodný dárek pro dívku 8. března

Psychologie letectví – obor psychologie, který studuje jevy a vzorce duševního života lidí související s profesionální činností v oblasti letectví.

Pedagogická psychologie – obor psychologie, který studuje vzorce individuální asimilace sociálních zkušeností v kontextu vzdělávacích aktivit.

Ekologická psychologie – obor psychologie, který studuje nejúčinnější způsoby, jak zlepšit psychické podmínky v životě člověka v obydlených oblastech.

Moderní psychologie k řešení svých problémů široce využívá výdobytky jiných věd stejným způsobem, jakým tyto vědy využívají poznatky psychologie. Buduje se unikátní obousměrný systém věd využívajících psychologické poznatky.

Platón vytvořil jednu z prvních klasifikací věd, která poskytla diagram všech vědeckých poznatků té doby. Byl postaven podle obrazu a podoby struktury psychologie – struktury lidských kognitivních schopností:

 • Dialektika je mysl jako umění uvažování;
 • Fyzika – smyslové poznání, vnímání;
 • Etika je vůle a touha.

Ve struktuře Hegelovy klasifikace zaujímá psychologie místo na úrovni seberozvoje ducha:

 • Subjektivní duch ve formě individuálního vědomí;
 • Antropologie jako projev přirozeného stavu mysli;
 • Fenomenologie je viděna jako vědomí projevené ve vnější akci;
 • Psychologie jako duchovní látka, která myslí a ztělesňuje obsah.

V systému O. Comta, a to už je klasifikace XNUMX. století, nebylo pro psychologii vůbec místo. V této době zaujímala střední pozici mezi biologickými a společenskými vědami. A teprve koncem XNUMX. století se stal součástí věd.

Za tímto rozhodnutím je samozřejmě zřejmá pravda – psychologie byla jedním z aspektů jakéhokoli poznání z prostého důvodu, že:

 • Jednak kvůli svému objektivnímu obsahu;
 • Za druhé, díky své vnitřní struktuře v souladu s psychologickými aspekty vědecké analýzy myšlenek, konceptů a teorií procesů lidské kognitivní činnosti.

Téměř žádná věda, ať už je to matematika, fyzika, logika, nezávisí na psychologii v jejích metodách a teoretických strukturách. Osvojit si tyto struktury je možné přímým vlivem člověka na předměty a jevy a pouze psychologie může tyto vlivy a lidskou činnost při rozvoji poznání studovat.

Psychologie zaujímá své správné místo v klasifikaci věd navržené B. Kedrovem. Jeho diagram je prezentován ve formě trojúhelníku, jehož vrcholy jsou vědy:

 • Přírodní;
 • Sociální;
 • Filozofický.

Spojení mezi nimi podléhá následujícím zásadám:

 • Podřízení rozvoje od nejnižší úrovně po nejvyšší úroveň;
 • Princip objektivity, uspořádání věd by se mělo řídit stejně jako předměty jejich zkoumání;
 • Dodržování zákonitostí rozvoje vědy a jimi rozvinutého poznání.
READ
Jak si vybrat správného manžela

Ukazuje se tedy, že psychologie se nachází uvnitř trojúhelníku a vytváří úzké spojení se třemi skupinami věd. B. Kedrov při objasňování pozice psychologie ve schématu zdůrazňuje, že psychologie uvnitř trojúhelníku není umístěna symetricky k vrcholům, ale blíže k filozofickým vědám, protože myšlení je například předmětem nejen psychologie, ale i dialektiky. a logiku.

Studiem lidského chování a psychiky z pohledu jejich biologické organizace a vnějšího sociálního prostředí bude psychologie úzce spolupracovat s přírodními a společenskými vědami.

Souvislost mezi psychologií a medicínou je nerozlučná, a to z prostého důvodu, že mnoho nemocí má psychologický původ a výsledky psychologických výzkumů mohou být velkou pomocí při jejich léčbě. Je třeba jmenovat takový vědní obor, jako je psychiatrie, který se vztahuje ke klinické medicíně, odhaluje příčiny a formy duševních poruch a charakteristiky průběhu duševních chorob.

Společenské vědy poskytují psychologii velkou příležitost, pomáhají správně přistupovat k chápání lidské psychiky a vědomí z teoretického hlediska. Psychologie se zaměřuje především na filozofickou nauku o člověku.

Nejvyšší duševní funkce člověka při jejich utváření vycházely z takových historických výdobytků civilizace, jako jsou nástroje a znakové systémy, proto psychologie vychází z údajů z historie společnosti a její kultury.

Samotný pojem „psychologická věda“, jejímž předmětem jsou psychologické jevy, sjednocuje systém poznání. Toto je teoretický aspekt, podle kterého daná věda zvažuje objekty, které studuje.

Psychologie je stimulována praxí, kde si stanovuje vlastní cíle a záměry, formulované jako problémy a specifikované ve výzkumných tématech. V tomto ohledu se objevuje řada speciálních věd a jejich oborů. Zařazování psychologie pouze mezi přírodní nebo pouze společenské vědy nemá žádné opodstatnění, proto je dnes již každému jasné, že psychologie zaujímá prostřední místo mezi přírodními a společenskými vědami.

Hlavní obory psychologie

Psychologie je dnes rozvětveným systémem věd. V tomto systému existuje mnoho průmyslových odvětví, která představují samostatně se rozvíjející oblasti vědeckého výzkumu.

Článek: Hlavní obory psychologie

Psychologické vědy se aktivně rozvíjejí a každých 4–5 let se objevuje nový směr, takže je správnější mluvit ne o jedné vědě psychologie, ale o celém komplexu rozvíjejících se psychologických věd.

V psychologické vědě dnes existují vědy základní, aplikované, obecné a speciální.

READ
Mužům se více líbí malá prsa: je tvrzení pravdivé?

Základní (nebo jinak nazývané základní) obory psychologie si daly za cíl pochopení psychiky. Mají obecný význam pro pochopení a vysvětlení psychologie lidského chování. Základní obory psychologie poskytují znalosti, které každý potřebuje. Někdy jsou tyto znalosti kombinovány s termínem „obecná psychologie“.

Druhá skupina odvětví se nazývá aplikovaná psychologie. Kladou a řeší problémy důležité pro rozvoj všech vědeckých oblastí bez výjimky. Znalosti aplikované psychologie se uplatňují ve specifické oblasti – letectví, vesmír, sport, strojírenství atd.

Speciální obory psychologie pro své studium zdůrazňují ty otázky, které jsou zvláště zajímavé pro poznání.

Vedle základních, aplikovaných a speciálních oborů vyniká i praktická psychologie, jejímž cílem je využití psychologických technologií při přímé práci s reálným klientem a řešení jeho psychických problémů. Hlavní činnosti specialistů v této oblasti souvisí s prevencí a nápravou.

Při studiu jednotlivce obecná psychologie identifikuje v něm kognitivní procesy, které pokrývají pocity, vnímání, pozornost, paměť, myšlení a řeč. Díky těmto procesům člověk zpracovává informace, které o světě dostává. Stejné procesy se účastní utváření a přeměny znalostí.

Skutky a jednání lidí jsou určovány povahovými vlastnostmi. Patří sem emoce, schopnosti, motivace, postoje, temperament, charakter a vůle.

Psychologie má úzké spojení se společenskými, přírodními a technickými vědami.

Moderní psychologie se tedy vyznačuje procesem diferenciace, který určuje rozvětvení psychologické vědy, i přes značné rozdíly mezi sebou mají tyto vědy společný předmět studia – fakta, zákonitosti, mechanismy psychiky.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: