Jak přivést svého manžela domů modlitbou

Žena je považována za strážkyni domova, takže rodina je pro ni to nejcennější, co v životě má. Když přijdou potíže, obrací se o pomoc k Bohu, protože on je rychlou pomocí ve všech potížích. Modlitba za manželovo napomenutí je její jedinou nadějí, jak vrátit rodině mír, štěstí a lásku.

  • 1 Síla modlitby k porozumění
  • 2 Video „Jak vrátit manžela do rodiny?
  • 3 Text modlitební výzvy

Síla modlitby za porozumění

Rodinný život se pro naše současníky stále více mění v trnitou cestu. Postiženy jsou zejména mladé rodiny. Nemají žádný duchovní základ, budují vztahy lehkovážně, nedodržují vzájemné závazky a myslí si, že život není nic jiného než zábava a uspokojování vlastních zájmů. Domnívají se, že mluvit o povinnosti a loajalitě je zbytečné, snaží se hledat uspokojení tužeb na straně.

V životě každého manželského páru ale může přijít těžké období. Někdy partneři vidí jediné východisko v rozvodu. Tento výsledek ženu děsí, protože si dobře uvědomuje, že těžká situace nezasáhne pouze ji, ale především budou trpět děti. Žena obrací svůj pohled k Nebi a očekává pomoc od Všemohoucího.

I na první pohled se v příkladných rodinách může manžel rozhodnout rodinu opustit. Důvody mohou být různé, ale to to ženě neulehčuje. Pak by se manželka měla uchýlit k modlitbě za napomenutí svého manžela a vrátit se.

Samozřejmě musíte každý den prosit Pána o požehnání pro váš manželský život, i když všechno jde dobře. Prosit Boha, aby udělal ze ženy moudrou manželku, která si staví svůj domov, aby Pán pomohl budovat vztahy založené na lásce a odpuštění. Bible říká, že „nestaví-li dům Hospodin, namáhají se stavitelé nadarmo“. Proto musíte nejen postavit rodinu, ale také požádat Všemohoucího, aby postavil dům.

Modlitby za návrat manžela do rodiny a jeho napomenutí by měly být obětovány především Pánu. Také četli modlitební výzvy k Matce Boží, Nicholasi Divotvorce a Matroně Moskevské.

Když se obracíte k Pánu, musíte prosit o spásu rodiny, aby Nebeský Otec vedl manžela na pravou cestu, aby byl dobrým manželem a otcem. Požádejte Pána, aby dal pokyn manželovi, aby miloval svou manželku, aby pomohl odpouštět urážky, rozdával lásku a pomáhal si navzájem sloužit v souladu se Slovem Božím. Když pozvedáte modlitby k nebi, pamatujte, že Pán má cestu ven a pomůže vám projít všemi zkouškami a těžkostmi. S důvěrou ve Všemohoucího se snažte uvést svůj vztah do souladu s Písmem.

Pochopte důvody, které vedly k tak vážným následkům. Hlavní je nevzdávat se, dál bojovat za své štěstí a štěstí svých dětí. Pamatujte, že budování rodiny není jednoduchá práce. Musíme se naučit vzdát se svých zájmů, odpustit, přijmout manžela takového, jaký je. Stvořitel tu pro vás bude vždy, když prožíváte těžké časy. Máte-li ve svém srdci silnou víru a naději v Pána, je schopen vzkřísit rodinu i z popela.

Během modlitební výzvy k Všemohoucímu by člověk měl zachovat kajícný postoj a neměl by urážet jejího manžela. I když vás velmi urazil, byl nevěrný, musíte se za něj modlit a přimlouvat se u Spasitele. Nemůžete chtít potrestat manžela, srdce podvedené manželky by mělo být osvobozeno od pomsty. Požádejte Pána, aby odpustil nedbalému manželskému partnerovi a odpusťte sami sobě. Pomoci mu mohou pouze vaše modlitby.

READ
Klady a zápory vztahů s velkým věkovým rozdílem

Modlitbu, aby chodící manžel přestal podvádět, lze adresovat Johnu Zlatoústému.

Video „Jak vrátit manžela do rodiny?

V tomto videu vám duchovní řekne, jaké modlitby pomohou vrátit vašeho manžela do rodiny a udržet pevný vztah.

Text modlitební výzvy

Pane, nebeský králi, Utěšiteli, pomoz mi v dobrém skutku, při záchraně mé rodiny. Vyslyš mě, hříšného a nehodného, ​​v tuto hodinu se k tobě modlím. Se slzami v očích tě prosím: osvěť služebníka Božího (jméno), mého manžela. Shromážděte chybujícího a naveďte ho na správnou cestu. Poučte ho, aby byl pro svou ženu dobrým a hodným manželem.

Vzbuďte v srdci Božího služebníka (jméno) lásku ke mně, jeho manželce, a ukažte veškerou zkaženost jeho skutků. Roztav jeho chlad, vzkřís jeho lásku. Nedovolte zničit rodinu, dejte nám rodině dobro.

Pane, chraň mého manžela před ďábelským pokušením a hříšným životem. Především podzim a ochraňuj služebníka Božího (jméno) před všemi druhy neštěstí a lstivými démony, kteří ho chtějí obětovat a přivést do pekla živého.

Pouč mého muže, aby žil podle tvých smluv: milovat svou ženu, starat se o ni a být za ni odpovědný. Osvěť svého služebníka (jméno), aby začal znovu, zapomněl a odpustil mi všechny urážky.

Pane, z celého srdce se k tobě modlím, nedopusť, aby se naše rodina rozpadla. Posiluj mě a mého manžela. Dej nám lásku jeden k druhému, trpělivost a sílu žít spolu podle Tvých přikázání. Věřím ve Tvou pomoc, Pane. Amen.

Pokud najdete chybu, vyberte část textu a stiskněte Ctrl + Enter.

Svatá Matrona slíbila, že pomůže každému, kdo se na ni obrátí s prosbou o pomoc, a během svého života nařídila, že i po její smrti za ní budou lidé přicházet a říkat jí jako živí o svých bolestech a bolestech: „Uvidím tě a uslyším a pomůžu ti”

Jak se modlit za návrat milovaného člověka

Svatá Matrona Moskva

Blzh. Matrona z Moskvy

Velký asketa se proslavil tím, že dělal zázraky. Skrze její modlitby bylo vykonáno mnoho zázraků, které se konají dodnes. Žádná magie v tom však není a nemůže být. Světice si tento dar nikdy nepřipisovala a vysvětlila, že pouze Pán pomáhá a uzdravuje:

Matka Matronushka je pouze přímluvkyní lidí před Bohem, není všemocná. Jedině Pán Bůh je všemohoucí. Je to On, kdo se dívá do samotného srdce a ví, jak prospěšná a spásná žádost pro člověka bude, a také určuje termín jejího splnění.

Proto, když se na obrovském prostoru internetu setkáváme se sliby „nejsilnějších“ „zázračných“ modliteb za rychlý návrat manžela do rodiny nebo za lásku přítele/muže, je třeba být velmi opatrný.

Je dobré, když je kanonická modlitba světce skutečně označena jako modlitba. Nejčastěji existují „tipy“, jak správně požádat o požehnání. Matrono o pomoc, jaké jsou nejlepší „kouzlové modlitby“ a kolikrát, aby se vše splnilo najednou. Texty takových „modliteb“ obsahují různá spiknutí nebo kouzla lásky, která odporují křesťanství.

READ
Co potřebuje dívka ve vztahu?

Užitečné materiály

Bohužel ve stávajícím lidovém uctívání svaté staré ženy jsou momenty, které odporují pravoslavnému světonázoru. Lidé často přirovnávají svatou Matronu k bulharské čarodějce Vanze. K tomu přispěla i bezbožná doba, ve které spravedlivá žena žila, kdy ve vesnicích vzkvétalo věštění a rituální víra.

A první neoficiální život spravedlivé ženy, publikovaný z pera Zinaidy Zhdanové (která osobně znala starou ženu). Synodní komise pro kanonizaci kritizovala „toto stvoření“ a doporučila zaměřit se na „Život spravedlivé Matrony, blahoslavené starší z Moskvy“, schválený církví. Následně Zhdanova veřejně přiznala, že velká část „života“, který napsala, byla fiktivní.

Sama blahoslavená řekla o čarodějích toto:

„Pro někoho, kdo dobrovolně vstoupil do aliance se silou zla a chopil se čarodějnictví, neexistuje žádná cesta ven. Nemůžeš se obrátit na babičky: jednu věc vyléčí, ale ublíží tvé duši.” Matka nás nabádala, abychom své naděje a touhy vkládali pouze do Nebeského Otce. „Nesou dítě na saních a není o něj postaráno! Sám Pán vše zařídí!“

Co jiného lze a je třeba udělat pro sloučení rodiny

Z křesťanského hlediska je manželství:

„velké tajemství jednoty dvou duší k obrazu jednoty Krista s církví“ (viz Apoštol čtený na svatbě – Ef. 230).

V rodinném svazku však nastávají těžké životní okolnosti, které testují jeho sílu.

Učitelka na Sretenském semináři, kandidátka psychologických věd Irina Moshková radí křesťanské manželce, které záleží na síle své rodiny a nechce se rozvést, aby v sobě našla duchovní sílu a pokusila se z křesťanské perspektivy zhodnotit situaci, kdy její manžel dopadl být jí nevěrný.

Nejprve si žena musí uvědomit, že tak vážnou zkoušku dovolil sám Pán. Toto je působení Jeho dobré Prozřetelnosti, zaměřené na testování manželských vztahů a hloubky jejich citů, a proto je třeba žádat o pomoc a duchovní posílení Boha a jeho svaté světce. Podle Iriny Moshkové je to test pro oba manžele, a proto je důležité problém řešit společně.

Manžel zapletený do ďábelské sítě potřebuje čas, aby se vyrovnal se svými vášněmi a dospěl k pokání. Ale manželka jako asistentka svého manžela bude muset také duchovně pracovat. Musí si uvědomit, že v jejich rodině začalo období duchovního boje o záchranu duše jejího manžela a zachování rodiny. Je důležité vědět, že na straně manželky je sám Pán Bůh, který požehnal jejich spojení ve svátosti svatby.

Podle většiny teologů to bylo na svatební hostině v Káně Galilejské, kdy Kristus posvětil a požehnal manželský život jako „podporu radosti a duchovní radosti“. Právě evangelijní úryvek o zázraku v Káně se čte při slavení církevní svátosti manželství. Po přečtení vyzve kněz novomanžele, aby vypili společný pohár vína, symbolizující začátek jejich společného života v lásce Kristově, vytvoření „malé domácí církve“.

Za druhé je důležité, aby se oba manželé účastnili takových církevních svátostí, jako je pokání a přijímání, které jsou základem duchovního života. „Pokání“ se z řečtiny doslova překládá jako „změna, změna myšlenek, mysli“. Církevní otcové nazývali tuto svátost „druhým křtem“, při kterém je duše člověka očištěna od hříchů a znovuzrozena. Naše církev stojí na Kristově krvi, proto křesťan potřebuje přijímat duchovní posilu z Těla a Krve Kristovy.

READ
Socializace osobnosti: definice pojmu v psychologii

Za třetí, k zachování a obnově rodiny může pomoci péče zkušeného kněze. Je vhodné, aby manželé měli jednoho společného zpovědníka. Biskup Orekhovo-Zuevsky Panteleimon (Shatov) to vysvětluje takto:

“Protože pak budou mít méně hádek.” Zpovědník bude „rozhodcem“ v jejich rodinných sporech. Oba ho respektují, poslouchají jeho slova. Pro manžele je lepší mít jednoho zpovědníka, ale to se bohužel stává vždy. “

Pokud manželé nemají zpovědníka vůbec, pak se vyplatí kontaktovat faráře. Možná určí rodině nějakou zkušební dobu, čas na hlubokou modlitbu. Blahoslavená Matrona však opatrně varovala při hledání duchovní rady od starších a duchovních:

„Jdeš-li pro radu ke staršímu nebo knězi, modli se, aby ho Pán učinil moudrým, aby dával správnou radu. Svět leží ve zlu a klamu a klam – klam duší – bude zřejmý, pozor.“

Za čtvrté, v této těžké chvíli pro rodinu by se manželka měla zvláště vroucně modlit za svého manžela. Modlitba je totiž světelná nit, která drží a zachraňuje toho, za koho se modlíte, i toho, kdo se modlí, silnější než ten nejpevnější provaz. Je důležité žádat nejen o vyřešení současné situace, ale i o dar síly překonat toto pokušení. Bez Boží pomoci je duchovní znovuzrození člověka nemožné, jelikož člověk sám je slabý, lidská přirozenost je postižena hříchem. Manželé by neměli zapomínat, že láska je kříž, je to vždy oběť pro bližního, a proto láska pravoslavného rodinného muže musí být aktivní a obětavá.

Je vždy možné vrátit lásku milované osobě a vyhnout se rozvodu?

Pamatujte, jak říká klasik: „všechny šťastné rodiny jsou stejné, každá nešťastná rodina je nešťastná svým vlastním způsobem“. V každé rodině je samozřejmě vše individuální a na štěstí bohužel neexistuje jediný recept. Nemůžete druhého člověka nutit, aby ho miloval nebo dělal šťastným proti jeho vůli. Podle mnoha ortodoxních psychologů však křesťanský postoj k rodinným potížím, které se objevily, pomáhá najít cestu ze zdánlivě zcela bezvýchodných situací. V takových chvílích mnoho lidí jasně cítí pomoc své milované světice – Matky Matronushky.

Modlitební apel na svatou Matronu nebo jiné svaté však nezaručuje rychlé a přesné splnění žádosti. Musíme vždy pamatovat na vůli Boží. To, o co žádáme, nám nemusí být vždy užitečné. Z křesťanské perspektivy je rozvod samozřejmě duchovní tragédií pro všechny členy rodiny.

Stává se ale i to, že se rozchod ukáže jako nejpřijatelnější východisko z těžké rodinné situace. Přesně to se stalo v životě Mariny z Voroněže. Zde je její příběh:

„Před Novým rokem 2020 jsme se s manželem velmi pohádali. Novoroční svátky jsme oslavili odděleně. Hodně jsem brečela, žádala ho, aby se vrátil a zlepšil vztah, ale žádný výsledek. 1. ledna jsem šel poprvé do kostela, abych se pomodlil k Matce Matronushce. Hodně jsem o ní slyšel, ale do církevního života jsem měl daleko. A pak mě k ní něco přitáhlo: 7 měsíců jsem každý týden chodila do chrámu, kde je kousek jejích svatých relikvií, plakala, modlila se, četla akatist, třikrát jsem navštívila přímluvný klášter.

Ale přesto se rodina rozpadla. Jak se ukázalo, celou tu dobu, co jsme žili odděleně, měl záložní plán a čekal, až podám žádost o rozvod a moje milenka opustí svého muže. Po takové zradě se muži otevřely oči. Matka mi pomohla toho muže vidět a vzdálit se od něj. Věřím, že je to k dobrému. Děkuji ti, Matronushko, za všechno, modli se k Bohu za nás, svatý přímluvce. Vezměte nás pod svá křídla (autorův pravopis a interpunkce jsou zachovány).“

A také se stává, že po rozchodu se manželům podařilo pokojně vyřešit otázky související s výchovou dětí, rozdělením majetku a placením alimentů.

READ
Krize 10 let rodinného života

Příklady pomoci od blahoslavené Matronushky

Natalya z Permu více než jednou pocítila pomoc požehnané staré ženy. Poslední incident se stal v květnu 2020:

„Mám Matronushku moc rád, ale často na ni ve shonu života zapomínám. Před čtyřmi lety jsme s manželem odjeli do Moskvy a skončili s Matronushkou. Modlili se za dar dítěte. A za 1,5 roku se nám narodil syn (nyní jsou mu 2 roky). 2. května jsme se s manželem velmi silně pohádali. Všechno to byla moje chyba. Manžel hodně nadával a říkal, že mě vyhodí z domu (a to nemám rodinu). Když jsem syna uložil do postele, pocítil jsem velkou touhu přečíst jí akatist. A když jsem si přečetla akatistu se slovy „Raduj se, strážce čestného manželství“, volá mi manžel a říká, že mi odpustil. Dočetl jsem akatist se slzami v očích.“

Román z moskevské oblasti:

„Před rokem byla v naší rodině velká krize. Chtěl jsem opustit rodinu, manželku a malého syna. Jsem úplně zmatená. Rozhodl jsem se vzít si dovolenou a jet za sestrou do Moskvy. Žena mě požádala, abych šel za Matkou Matronou a dal mu vzkaz. A tak se mi podaří dostat se do matčina kláštera a uctívat její svaté relikvie. Odložil lístek a odešel z chrámu. Odjel jsem z Moskvy a po příjezdu domů mě moje žena prostě nepoznala, řekla, že přijel úplně jiný člověk. Díky bohu se to v rodině postupně zlepšilo. Děkuji ti, matko Matronushko, za tvou pomoc.”

„Do mé rodiny se dostaly potíže: můj manžel odešel, jen vstal a odešel, nechal mě a dítě. Země mi zmizela pod nohama. Probudila jsem se a usnula se slzami v očích, nemohla jsem ani jíst, ani spát, ani pracovat, na dítě jsem neměla dost sil. Začala jsem se modlit, znovu chodit do kostela, chodit ke zpovědi a téměř každý týden jsem se svým dítětem přijímala. Můj manžel prakticky nevolal, nechodil, příležitostně komunikoval s dítětem, ale jakmile jsem začala číst akatist Svaté blahoslavené Matroně (a četla jsem ho každý den, aniž bych to vynechala, požádala jsem také blízké příbuzné, aby čtěte to se mnou každý den) manžel při čtení zavolá nebo napíše.

Pak začal postupně přicházet, občas zůstal. Neodstrčil jsem, protože jsem věděl, že Bůh pro mě všechno zařídí tak, aby to bylo nejlepší. Uplynulo tedy 2,5 měsíce, s modlitbami, se slzami, hysterií, prudkým úbytkem hmotnosti a přehodnocením života. Manžel se vrátil, Bůh vyslyšel, pomohl, neodešel. Dál čtu akatist moskevskému světci, je to pro mě jednodušší, měním se, moje rodina se mění, alespoň se snažíme vše napravit . Někdy to může být velmi těžké, stále je velmi těžké odpustit, ale vím, že Pán vyslyší a pomůže, hlavní věcí je věřit, protože je tu každou vteřinu.

Modlitby blažených Matrona z Moskvy

Modlitba jedna

READ
Jak dlouho trvá, než se muž Lev vrátí?

Ó, požehnaná matko Matrono, s tvou duší stojící v nebi před Božím trůnem, s tvým tělem spočívajícím na zemi a s milostí danou ti shůry proudí různé zázraky, podívej se nyní svým milosrdným okem na Jsme hříšníci, čekající pro naše dny v bolestech, nemocech a hříšných pokušeních, utěš nás, zoufalce, uzdrav naše prudké neduhy, od Boha k nám kvůli našim hříchům, vysvoboď nás z mnoha potíží a okolností, pros našeho Pána Ježíše Krista, aby nám odpustil všechny naše hříchy , bez milosti pád a pád, ve kterém jsme od mládí až do dnešního dne a hodiny hřešili, takže skrze vaše modlitby jsme obdrželi milost a velké milosrdenství, oslavme v Trojici jediného Boha, Otec i Syn i Duch svatý nyní i vždycky i na věky věků. Amen.

Modlitba dvě

Ó, požehnaná matko Matrono, vyslyš a přijmi nás, hříšníky, modlíme se k tobě, která jsi si během svého života zvykla přijímat a naslouchat všem, kteří trpí a truchlí, s vírou a nadějí na tvé přímluvné znalosti a pomoc těch, kteří přiběhnout, poskytnout rychlou pomoc a zázračné uzdravení všem; Kéž nyní pro nás, nehodné, neklidné v tomto uspěchaném světě a nikde nenalézající útěchu a soucit v duchovních bolestech a pomoc v tělesných nemocech, nezklame tvé milosrdenství: uzdrav nemocné ani naše, vysvoboď od pokušení a muk ďábla, který vášnivě bojuje. pomozte mu nést jeho každodenní kříž, nést všechna útrapy života a neztratit v něm Boží obraz, zachovat pravoslavnou víru až do konce našich dnů, mít silnou důvěru a naději v Boha a nepředstíranou lásku pro ostatní; pomoz nám, po odchodu z tohoto života, dosáhnout Království nebeského se všemi, kdo se líbí Bohu, oslavujíce milosrdenství a dobrotu Nebeského Otce, oslaveného v Trojici, Otci a Synu a Duchu Svatém, na věky věků . Amen.

Kromě modlitby k moskevské světici existuje zbožná tradice napsat jí osobní vzkaz s prosbou nebo slovy vděčnosti za její přímluvu. Věřící aplikují tyto poznámky na její relikvie. Ale ne každý má tuto možnost. Pak jsou sestry z kláštera připraveny pomoci. Své osobní dopisy můžete posílat buď ruskou poštou, nebo e-mailem. Poté budou aplikovány na poctivé ostatky blahoslavené stařeny. Na e-mail obsahující prosbu velkému asketikovi přichází z kláštera tato posilující odpověď:

“Váš dopis byl připojen k relikviím Matronushky.” Posíláme vám Boží požehnání ze svatého kláštera prostřednictvím modliteb Královny nebes a naší patronky, svaté spravedlivé blahoslavené Matrony z Moskvy.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: