Jak se rychle rozvést s manželkou

Pojďme zjistit, jak se rozvést s manželkou

Zdravím vás, milí čtenáři! Podle statistik podávají žádost o rozvod nejčastěji ženy. Rychle se rozhodnou přerušit rodinné vazby. Muž si před rozvodem se svou ženou vše pečlivě promyslí. To je těžší než se jen rozejít s dívkou. Vyvstává mnoho otázek, co dělat, když manželka s rozvodem nesouhlasí, kde zahájit rozvodový proces, s kým zůstanou děti a jak si rozdělit majetek. Na tyto otázky se pokusím odpovědět v tomto článku.

Začínáme

Pokud se v manželském páru oba manželé rozhodnou odloučit, mohou to udělat poměrně rychle. Přesto je nepravděpodobné, že tento postup bude bezbolestný. Zvláště pokud má pár nezletilé děti a majetek, který se bude muset rozdělit.

U mužů mívá rozvod spíše negativní důsledky. Soudy totiž nejčastěji dávají děti matkám a muž může jen platit výživné a občas je navštěvovat. Majetek zakoupený po svatbě se dělí rovným dílem, i když jej nabyl zpravidla muž.

Když se muž rozhodne ukončit svůj rodinný vztah, bude to pro ženu velmi těžké pochopit a přijmout. Proto před podáním žádosti o rozvod musíte se svou manželkou promluvit a říci jí o přijatém rozhodnutí. S manželkou byste se neměli pouštět do hovoru během hádky nebo naopak v období, kdy jsou oba dobře naladěni. O rozvodu se nejlépe mluví ve chvíli tiché a klidné lhostejnosti.

Je vhodné se s manželkou předem dohodnout na všech podstatných bodech, aby se vše obešlo bez skandálu. No, pokud je manželka rezolutně proti rozvodu, pak manželovi nezbývá nic jiného, ​​než zahájit rozvodový proces sám.

Způsoby rozvodu

Ruské právní předpisy stanoví dva způsoby, jak rozvést manželství:

 1. Administrativní – prostřednictvím podatelny.
 2. Soudní – prostřednictvím soudu.

Rozvod od matričního úřadu bude možné dosáhnout pouze v jednom ze dvou případů:

 1. Pokud se manželé vzájemně dohodnou na rozvodu a nemají společné děti do 18 let.
 2. Pokud je manželka soudem prohlášena za nezvěstnou, nezpůsobilou nebo je odsouzena k výkonu trestu odnětí svobody v trvání 3 a více let. Pak není nutný souhlas manželky bez ohledu na to, zda má pár děti.

Ve všech ostatních případech budete muset dosáhnout rozvodu u soudu, a to:

 1. Manžel s rozvodem nesouhlasí.
 2. Manželský pár má dítě nebo několik nezletilých dětí.
 3. Manželé se nemohou dohodnout na rozdělení majetku.

Správní

Toto je nejrychlejší a nejlevnější způsob, jak rozvést manželství. Abyste se mohli rozvést, musíte:

 1. Chcete-li napsat aplikaci. Uvádí údaje o pasu každého z manželů a důvod rozpadu rodinných vztahů.
 2. Zaplaťte státní poplatek. K registraci skutečnosti rozvodu budou muset manžel i manželka zaplatit 650 rublů. V případě zrušení manželství pouze ze strany muže (manžel je nezvěstný, nezpůsobilý nebo odsouzený na 3 a více let), musí manžel zaplatit pouze 350 rublů.
 3. Podejte žádost na matriční úřad. Musí k němu být přiloženy potvrzení o zaplacení státních poplatků, oddací list a kopie pasů.
 4. Získejte rozvodový list. K potvrzení rozhodnutí o přerušení rodinných vazeb se musí manželé dostavit na matriční úřad, jakmile uplyne měsíc ode dne podání žádosti. Tam jim budou vydána potvrzení o tom, že již nejsou manželé. Tato lhůta je dána manželskému páru na rozmyšlenou.

Soudní

Soudní řízení je vždy provázeno určitými obtížemi a časově náročným rozhodováním. Chcete-li jít k soudu, musíte se důkladně připravit.

Nejprve musíte zjistit, ke kterému soudu byste se měli obrátit. Jsou dvě možnosti:

READ
Jak si udržet ženu?

Smírčí soud posuzuje případy ukončení rodinných vztahů, pokud:

 • manžel a manželka nemají žádné neshody ohledně dětí (kde as kým by měli žít);
 • majetkový spor o rozdělení společně nabytého majetku nepřesahuje 50 tisíc rublů.

Všechny ostatní případy projednává okresní soud.

Soudní možnost rozvodu

Chcete-li se obrátit na soud, musíte sepsat prohlášení o žádosti o rozvod. Správně napsaná přihláška, ve které je z právního hlediska vše správně popsáno, bude zvážena a přijata k práci.

Žalobní prohlášení se skládá ze 3 částí:

 1. V první části je uveden název soudu, kterému je žaloba zasílána, celá jména manželů, jejich data narození, adresy bydliště a také údaje o dětech narozených v manželství.
 2. Druhá část poskytuje informace o manželství, popisuje, jak probíhal rodinný život a jak se věci mají nyní. Musí být uveden důvod rozvodu a uvedeny argumenty, proč nelze rodinu zachránit. Muž také musí dát najevo, že jeho žena s rozvodem nesouhlasí. Muž musí nabídnout i vlastní verzi řešení otázek spojených s dětmi a dělením manželského majetku.
 3. Ve třetí části muž žádá o zrušení manželského vztahu na základě právních norem. Stanoví datum podání žádosti a podepíše ji.

Spolu s reklamací je předložen balíček dokumentů:

 • fotokopii žalobního návrhu za manžela;
 • oddací list;
 • fotokopie pasu;
 • fotokopie rodných listů dětí;
 • další doklady potvrzující skutečnosti uvedené v žádosti;
 • potvrzení o zaplacení státní daně (600 rublů na posouzení nároku).

Celý balík dokumentů je předložen soudu. Manželce je zaslána kopie pouze samotného prohlášení o žalobě. Pokud manželé žijí na různých adresách, pak se žádost podává na soudní oddělení v místě bydliště manžela.

Pokud k dokumentům nejsou připomínky, soud k nim přihlíží. Obvykle je soudní jednání naplánováno ihned po měsíci od podání žaloby. Datum a čas schůzky se strany rozvodu dozvědí z programu jednání.

Při soudním líčení zazní materiály k případu a argumenty obou manželů. Pokud manželka rozvod kategoricky odmítne, může soud stanovit lhůtu pro smír. Jeho trvání se pohybuje od 1 do 3 měsíců.

I když soud stanoví lhůtu pro smír, můžete požádat o její zkrácení poskytnutím odůvodnění.

Pokud soud po uplynutí lhůty určené pro smíření rozhodne, že nejsou důvody pro zachování rodiny, rozhodne o zrušení manželství.

Rozvod

Soud také rozhoduje o kontroverzních otázkách týkajících se bydliště dětí (kde as kým by měly bydlet), placení alimentů a dělení majetku (kdo dostane jaký podíl).

Rozhodnutí soudu je dokument, na jehož základě bude manželství ukončeno. Na základě soudního rozhodnutí obdrží bývalí manželé příslušná potvrzení.

Poté, co soud vynese své rozhodnutí, musí uplynout měsíc, aby nabylo právní moci. Během této lhůty se lze proti rozhodnutí soudu odvolat k nadřízenému orgánu. Odvolat se můžete nejen proti faktu rozvodu, ale i proti rozhodnutí soudu o péči o dítě nebo rozdělení majetku.

Mezi podáním žádosti a obdržením potvrzení o rozvodu může uplynout 2 až 5 měsíců. Manželka, která se nechce rozvést, může soud o několik měsíců odložit:

 • nebude se účastnit soudních jednání;
 • požádá o smírčí období;
 • se proti rozhodnutí soudu odvolá.

Pokud se manželka k soudu nedostaví, může být jednání odročeno. Abyste tomu zabránili, musíte ji o schůzce informovat potvrzením o přijetí agendy. Pokud se pak bez platného důvodu třikrát nedostaví k soudu, bude manželství v její nepřítomnosti prohlášeno za neplatné.

Aby soud nemohl stanovit lhůtu pro smír, musí žaloba předem uvádět okolnosti, které smír znemožňují. Mohou to být špatné návyky manželky nebo její nedůstojné chování. Jako důkaz mohou být zahrnuty svědecké výpovědi.

READ
Rozdvojená osobnost: příznaky a projevy nemoci

Do 3 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí soudu je výpis z něj zaslán k registraci matričnímu úřadu, kde došlo k uzavření manželství. Bývalí manželé obdrží osvědčení poté, co zaplatí státní poplatek (každý 650 rublů) a kontaktují matriční úřad. Bez tohoto potvrzení nebude možné uzavřít nový rodinný svazek.

Kdy je nutný souhlas manželky?

Zákon definuje dva případy, kdy je muži zakázáno podat žádost o rozvod bez souhlasu manželky, a to:

 1. Pokud je manžel těhotná.
 2. Pokud od narození miminka neuplynul rok. Toto pravidlo platí i v případě, že se novorozenec narodil mrtvě nebo žil méně než rok.

Kontroverzní problémy s vaším partnerem

U soudu se rozhoduje o dvou hlavních otázkách:

 • společné děti;
 • společně nabytý majetek.

Aby proces rozvodu proběhl bez problémů, je lepší, aby se manželé na všech otázkách týkajících se dětí a společného majetku předem dohodli. Všechny tyto dohody musí být zaznamenány ve zvláštní dohodě a ověřeny notářem. Na základě této dohody soudce přiměřeně rozhodne a oba manželé dostanou to, co očekávali.

Nebylo-li možné se s manželem dohodnout, rozhodne soud podle právních norem současné právní úpravy. V tomto případě mohou být obě strany nespokojené.

Pokud se vám podařilo dohodnout se s manželkou pokojně, je sepsána a notářsky ověřena dohoda, která zaznamenává informace o následujících bodech týkajících se dětí:

 • bydliště;
 • výše alimentů;
 • možnost setkání;
 • problémy se vzděláním atd.

Není-li možné dosáhnout dohody, sporné otázky se řeší rozhodnutím soudu.

I přesto, že soudy nejčastěji nechávají děti matce, může se muž domáhat, aby byly děti ponechány jemu. Jako odůvodnění může doložit například své finanční zajištění nebo skutečnosti, že matka své děti nevychovává dobře.

Po ponechání dětí matce soud dodatečně řeší otázky týkající se komunikace mezi dítětem a otcem. I když vztah s bývalou manželkou není zdaleka ideální, nemůže otci zakázat trávit čas s dítětem.

Děti mají již v 10 letech právo se samy rozhodnout, zda budou bydlet s matkou nebo zůstat s otcem.

S kým zůstane dítě v případě rozvodu?

Vlastnictví

Při rozvodu většinou vyvstává otázka, jak rozdělit majetek. Existují dvě řešení:

 1. V klidu se dohodněte se svým partnerem a sepište dohodu o velikosti podílu každé strany. Dohoda je ověřena notářem a soud na jejím základě rozhoduje.
 2. V případě vážných neshod podá jeden z manželů žalobu na rozdělení majetku. To lze provést jak přímo v průběhu rozvodového řízení, tak i po jeho skončení.

Vzhledem k tomu, že majetkové spory mohou trvat měsíce i rok, je lepší podat žalobu samostatně, ale nezapomenout na promlčecí lhůtu.

Rozdělení podléhá movitý, nemovitý majetek a dluhové závazky. Hlavním kritériem je, že majetek byl nabyt během manželství, bez ohledu na to, na koho je zapsán.

Pokud není předmanželská smlouva uzavřena, pak každý z manželů obdrží polovinu majetku. Toto je zákon. Vzhledem k tomu, že po rozvodu je poměrně obtížné užívat jeden byt nebo auto, je nejlepší se předem dohodnout, kdo získá vlastnictví. Muž často dává byt manželce a dětem, aby splatil alimenty.

Úvěrové závazky jsou také rozděleny rovným dílem. Pokud si manželka vzala půjčky pouze pro sebe, aniž by to manželovi oznámila, musí u soudu prokázat, že o ničem nevěděl. Poté soud ponechá povinnost uhradit dluhy bývalé manželce.

READ
Jak se naučit brát peníze od muže důstojně

Jak správně rozdělit majetek

Majetek, který nebudete muset sdílet se svou bývalou manželkou, zahrnuje:

 • získané před svatbou;
 • daroval;
 • obdržel jako dědictví.

O tom, kdo zůstane vlastníkem majetku, který nelze rozdělit, rozhoduje soudce. Poté druhá strana obdrží za svůj podíl peněžní náhradu.

Doporučuji zhlédnout video, ve kterém advokát poskytuje praktické rady k přípravě na rozvodové řízení:

Tipy pro muže

Zde je několik tipů pro muže, jak se připravit na rozvod a zmírnit jeho následky:

 1. Pokuste se uzavřít mír se svým partnerem a dohodněte se, že u soudu se všichni budou chovat důstojně a nebudou dělat problémy a hádky.
 2. Navštivte s manželkou rodinného psychologa. Rada psychologa, pokud nepomůže zachránit rodinu, vás na rozvod alespoň psychicky připraví a pomůže vám civilizovaně se rozejít.
 3. Prozkoumejte právní problémy spojené s ukončením manželství. Možná se budete muset poradit s právníkem.
 4. Předem si připravte dokumenty nutné k rozvodu a schovejte je před manželkou, aby je v návalu zlosti nezničila.
 5. Předem s manželkou proberte záležitosti týkající se péče o dítě, výše alimentů a rozdělení majetku. Ideální variantou je sepsat dohodu, ve které budou uvedena rozhodnutí manželů, a nechat ji ověřit u notáře. Pak se soud nebude protahovat a oba dostanou to, co očekávali.

Závěr

Takže, milí muži, nyní víte, co musíte udělat, abyste se rozvedli. Pokud nemůžete zachránit svou rodinu, doporučuji vám začít tím, že si promluvíte se svým partnerem. S největší pravděpodobností se nebude možné zcela vyhnout konfliktům a hádkám. Pamatujte ale, že nejlepší je předem najít kompromis a dohodnout se s manželkou na otázkách týkajících se dětí a majetku. Vysvětlete, že to bude přínosem pro ni i pro vás.

Rozvod je řízení o zániku manželství, které se provádí na matričním úřadě podle obecného postupu se vzájemným souhlasem manželů. Někdy je však nutné dosáhnout jednostranného rozvodu, když jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí nebo se mu aktivně brání. V tomto případě je možné se obrátit na soud a manželství rozvést jednostranně.

Chcete-li požádat o jednostranný rozvod, musí být splněny určité podmínky. V první řadě se manžel, který se chce rozvést, musí obrátit na soud a podat žalobu. Je důležité si uvědomit, že v tomto případě jsou vyžadovány dostatečné důvody k rozvodu, například přítomnost násilností nebo nevěry.

Soud žalobu posoudí a rozhodne o uznání manželství za zrušené. Časový rámec pro posouzení případu a vydání rozhodnutí se může lišit a závisí na pracovním vytížení soudu. Na konci procesu bude rozhodnuto o jednostranném rozvodu.

Jak provést jednostranný rozvod manželů prostřednictvím matriky

Jednostranný rozvod přes matriční úřad je způsob, jak se odloučit od manžela bez jeho souhlasu. Toto rozvodové řízení se použije, pokud druhý z manželů není občanem Ruské federace nebo není známo, kde se zdržuje.

Nejprve musíte shromáždit všechny potřebné dokumenty potvrzující vznik a ukončení manželství. Při podání žádosti o jednostranný rozvod prostřednictvím matričního úřadu musíte doložit cestovní pasy obou manželů, oddací list a také rodný list společných dětí.

Lhůta pro posouzení žádosti o jednostranný rozvod prostřednictvím matričního úřadu se obvykle pohybuje od 1 do 3 měsíců. Matriční úřad je povinen žádost posoudit do 1 měsíce ode dne jejího podání. V případě kladného rozhodnutí nabývá matriční úřad právní moci 30 dnů ode dne vyhlášení.

Jednostranný rozvod prostřednictvím matriky je možný pouze v případě, že s rozvodem není souhlas druhého manžela nebo není znám jeho pobyt. V takovém případě se můžete obrátit na matriční úřad a podat žádost o rozvod jednostranně.

READ
Sergey Belan: Trénujte svůj mozek s Wikium

Podmínky jednostranného rozvodu

Jednostranný rozvod je proces, který lze provést bez souhlasu druhého z manželů. Jednostranný rozvod umožňuje jednomu z manželů ukončit manželství, aniž by vyžadoval souhlas nebo součinnost druhé strany.

Načasování jednostranného rozvodu závisí na konkrétní situaci a může se v každém případě lišit. Obvykle probíhá rozvodové řízení u soudu, kde se posuzuje žádost o rozvod.

Doporučujeme přečíst: Jak správně pronajmout byt a neudělat chybu: tipy pro majitele

V některých případech mohou být lhůty pro jednostranný rozvod zkráceny, pokud dojde k porušení podmínek manželství ze strany druhého z manželů, například v případě násilností nebo nevěry. V takových případech může soud rozhodnout o rozvodu i v kratší lhůtě.

Ve většině případů však proces rozvodu nějakou dobu trvá, protože vyžaduje splnění určitých formalit a různých postupů. Na základě soudní praxe lze říci, že doba jednostranného rozvodu se obvykle pohybuje od několika měsíců do jednoho roku.

Co je potřeba k podání žádosti o jednostranný rozvod?

Rozvod je procesem právní rozluky mezi manžely. Žádost o jednostranný rozvod může podat jeden z manželů, pokud s rozvodem nesouhlasil druhý manžel.

Chcete-li požádat o rozvod jednostranně, musíte se obrátit na matriční úřad (státní shromáždění zákonodárného aparátu) v místě manželů. Žádost lze podat samostatně nebo prostřednictvím advokáta.

Při podání návrhu na jednostranný rozvod je třeba dodržet určité zákonem stanovené lhůty. Obvykle jsou tato období alespoň 3 měsíce, ale mohou mít jinou délku v závislosti na okolnostech a důvodech rozvodu.

Proces jednostranného rozvodu vyžaduje správnou přípravu žádosti a shromáždění nezbytných dokumentů k jejímu doložení. Je důležité věnovat pozornost všem požadavkům a formalitám stanoveným zákonem, aby se předešlo odmítnutí nebo průtahům při projednávání případu.

Jaké dokumenty potřebujete shromáždit pro jednostranný rozvod?

Jednostranný rozvod je možnost jednoho z manželů využít řízení k zániku manželství bez souhlasu druhé strany. Chcete-li požádat o jednostranný rozvod, musíte shromáždit určitý balík dokumentů.

Za prvé, k podání žádosti o jednostranný rozvod musíte mít cestovní pas a jeho kopii. Zároveň si dejte pozor na dobu platnosti pasu – ta musí být minimálně dva roky.

Za druhé, musíte poskytnout oddací list a jeho kopii. Tento dokument potvrzuje skutečnost vašeho manželství a je nezbytný k podání žádosti o rozvod.

Pokud máte společné děti, vyplatí se sbírat jejich rodné listy a jejich kopie. Soud při rozhodování o rozvodu přihlédne k zájmům a právům dětí.

Dále je nutné uvést údaje o majetku manželů. Může se jednat o výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvy, osvědčení o registraci automobilu a další dokumenty, které potvrzují existenci majetku.

Konečně, jednostranný rozvod vyžaduje zaplacení státního poplatku. Jeho velikost se může lišit v závislosti na regionu a složitosti případu. Zkontrolujte aktuální částky ve vašem regionu.

Jaké kroky musíte udělat, abyste dosáhli jednostranného rozvodu?

Jednostranný rozvod je řízení o zániku manželství, kdy jeden z manželů zašle žádost o rozvod prostřednictvím matričního úřadu, aniž by byl vyžadován souhlas druhé strany. Chcete-li provést jednostranný rozvod, musíte provést následující kroky:

 1. Příprava dokumentů: manžel, který se chce rozvést, se musí obrátit na matriční úřad se žádostí o rozvod a předložit cestovní pas pro identifikaci.
 2. Rozhodnutí matričního úřadu: po obdržení žádosti matriční úřad posoudí a rozhodne o rozvodu. Rozhodnutí se zapisuje do občanského rejstříku.
 3. Oznámení druhého manžela: Podle zákona musí matriční úřad oznámit druhému manželovi úmysl přistoupit k jednostrannému rozvodu.
 4. Obdržení osvědčení o rozvodu: po určité době od zapsání rozhodnutí matričního úřadu manžel obdrží osvědčení o rozvodu potvrzující zánik manželství.
READ
Psychologie barev v marketingu a

Jednostranný rozvod lze provést v případech stanovených zákonem, například v nepřítomnosti druhého z manželů po dobu jednoho roku, aniž by byl uveden na seznam hledaných, nebo v případě vyhýbání se rozvodu. Je důležité si uvědomit, že podání a posouzení žádosti o jednostranný rozvod může nějakou dobu trvat a může být provázeno určitými podmínkami a omezeními.

Postup při vyrozumění druhého manžela o jednostranném podání návrhu na rozvod

Je-li nutné rozvést manželství jednostranným rozhodnutím jednoho z manželů, musí být oznámení druhému manželovi provedeno ve stanovené lhůtě a podle stanoveného postupu. Postup při vyrozumění druhého z manželů o podání návrhu na jednostranný rozvod je jasně upraven zákonem.

Manžel, který chce podat žádost o rozvod jednostranně, musí podat příslušnou žádost matričnímu úřadu. V žádosti musí být uvedeny důvody rozvodu a také důvody, proč manžel považuje za nutné rozvést manželství. Žádost podává osobně manžel nebo jeho zástupce.

Po podání žádosti o jednostranný rozvod matriční úřad zkontroluje všechny poskytnuté doklady a informace. Pokud je výsledek ověření kladný, obdrží manžel, který podal žádost o rozvod, oznámení o jednostranném rozvodu.

Doporučujeme vám, abyste si přečetli: Mzdový systém odměňování v letech 2020-2021: funkce časového rozlišení a plateb v nepracovní dny a svátky

Dalším krokem v řízení je vyrozumění druhého manžela o jednostranném podání návrhu na rozvod. Výpověď je třeba doručit přímo druhému z manželů nebo, není-li to možné, zanechat v místě jeho bydliště. K doručení oznámení lze využít úřední poštu nebo specializované kurýrní služby.

Oznámení musí obsahovat všechny potřebné údaje o řízení o jednostranném rozvodu, včetně data podání návrhu, důvodů rozvodu, lhůty, ve které musí druhý manžel podat námitky nebo souhlas s rozvodem.

Druhý z manželů má právo podat námitky proti rozvodu ve stanovené lhůtě. Pokud nebude podána žádná námitka, bude rozvod povolen jednostranně a není třeba dalšího řízení. Pokud však druhý manžel podá námitku, bude rozvod posouzen u soudu.

Jak prokázat důvody pro jednostranný rozvod

Jak prokázat důvody pro jednostranný rozvod

Jednostranný rozvod je řízení o zániku manželství prostřednictvím matričního úřadu, kdy se jeden z manželů rozhodne pro rozvod, aniž by vyžadoval souhlas druhé strany. Pro úspěšné dokončení procesu je nutné prokázat existenci důvodů pro jednostranný rozvod.

Prvním krokem k prokázání důvodů je shromáždit potřebné dokumenty. Může to být jakýkoli důkaz, který ukazuje, že existují důvody k rozvodu, jako jsou fotografie, videa, dopisy nebo lékařské záznamy.

Jedním z důležitých důkazů může být svědecká výpověď. Je nutné shromáždit nezávislé svědky, kteří mohou potvrdit existenci důvodů k rozvodu a svědčit u soudu. Mohou to být přátelé, příbuzní nebo kolegové, kteří byli svědky probíhajících událostí.

K prokázání důvodů pro jednostranný rozvod je také nutné předložit písemné důkazy, jako je korespondence v instant messengerech, e-maily nebo záznamy v deníku. Je důležité, aby takové důkazy byly dostatečně objektivní a nevzbuzovaly pochybnosti.

Pokud existují důkazy, musíte se obrátit na matriční úřad s žádostí o jednostranný rozvod. V žádosti musí být uvedeny všechny důvody rozvodu a předloženy shromážděné důkazy. Poté žádost posoudí pracovníci matriky a v případě kladného rozhodnutí bude rozvod oficiálně zapsán.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: