Jak se liší muž od ženy? Psychologie

Každý člověk je jedinečný a nenapodobitelný. Na světě neexistují dva stejné kameny, tím méně lidí. Ale s tím vším jsou rozdíly, které okamžitě padnou do oka – rozdíly mezi mužem a ženou. A nejsou jen ve vnějších rozlišovacích znacích pohlaví.

V mužském vnímání zaujímá hlavní místo to, co vidí. U ženy většina dojmů souvisí s vnímáním řeči. Ne náhodou se říká, že „muž miluje očima a žena ušima“.

Muž uchopí a vyhodnotí situaci jako celek, žena spíše upře svou pozornost na maličkosti.

Žena je díky svému zájmu o maličkosti mnohem všímavější než muž a z toho pramení pověstná ženská intuice.

Ženy dokážou rychle a snadno pochopit člověka podle mimiky, gest a pohledů, což je tajemstvím jejich jemné intuice.

Skvělé pozorování je charakteristické pro ženu v běžné situaci. V situaci stresu nebo nebezpečí žena spíše „ztratí hlavu“ a tím i své pozorovací schopnosti.U mužů se v situaci ohrožení její pozorovací schopnosti zostřují.

Pozorování psychologů naznačují, že u mužů častěji převažují cholerické temperamentní rysy. Vyznačují se jasným projevem volních reakcí, asertivity, energie a netrpělivosti. Muži se obvykle vyznačují větší vnější agresivitou, větší vytrvalostí a schopností odolat hrubému tlaku. Proto lze cholerický temperament považovat za „mužský temperament“. Sangvinik a melancholický temperament více odpovídá ženské povaze. Žena se vyznačuje pohyblivostí, prudkým vyjadřováním pocitů a rychlými změnami nálad.

Emocionalita: Ženy jsou obvykle mnohem emotivnější než muži. U mužů je zvykem krotit své emoce, vyžadovat to od ženy je zbytečné. Nálady žen jsou obrovské.

Ženy reagují ostřeji na odměny a tresty a bolestněji reagují na konflikty a potíže v práci i doma. Ženy častěji mění mimiku a mohou odrážet několik desítek různých pocitů, zatímco u mužů lze zpravidla rozpoznat pouze dva: znechucení a lhostejnost.

Nervový systém a adaptabilita:

Nervový systém žen je méně stabilní. Proto ženy rychle přecházejí z jednoho emočního stavu do druhého.

Její schopnost okamžité psychické transformace předčí schopnost muže.

Kombinace všech těchto vlastností vede v konečném důsledku k tomu, že se ženy lépe přizpůsobují měnícím se okolnostem.

Další fyzické parametry:

Ženy jsou nadřazené mužům v obratnosti, rychlosti vnímání, reakcí, rychlosti řeči, citlivosti na dotek a koordinaci pohybů. V prostorové orientaci jsou muži nadřazeni ženám.

READ
Bod zlomu: když se vztah mezi mužem a ženou stane vážným

Ženy onemocní asi 2x méně než muži. Očekávaná délka života žen je o 7-15 let delší než u mužů.

Ženy mají méně deformací a infantilismus je méně častý. Sebevražd žen je 3-4krát méně než mužů.

Ženy snášejí bolest lépe než muži, stejně jako monotónní, monotónní, nezajímavé činnosti.

Ženy vnímají lidské vztahy jemněji a reagují na jejich nuance citlivěji než muži. Pokud mají muži silnější potřebu dosahovat cílů a úspěchu, pak pro ženy jsou na prvním místě vztahy s ostatními.

Ženy mnohem lépe „čtou“ tváře, nenápadně chápou náladu partnera a jsou mnohem citlivější.

Muži jsou agresivnější, ženy více konfliktní.

Vzhledem k velkému významu vztahů s ostatními pro ženu je její řeč ve srovnání s mužskou úplnější a komplikovanější. Obecně jsou ženy silnější v gramatice a jazycích.

Většina mužů je snadno rozpoznatelná. Jejich povahové rysy jsou vyjádřeny v jejich obličejových rysech, v jejich oblečení, ve způsobu, jakým mluví a poslouchají, ve způsobu chůze, sezení, vstávání, narovnávání kravaty atd.

Žena se nikdy nevzdává. Ví, že se na ni lidé stále dívají, takže na takové sledování je v ženě vše připraveno, také se snaží být přirozená, ale v ženském podání to znamená být lepší, než ve skutečnosti je.

Sebevědomí žen je často podceňováno a mužské přeceňováno. Muži jsou častěji spokojeni sami se sebou.

Mnoho mužů hodnotí obchodní kvality ženy méně, než by očekávali.

Muži si častěji vybírají profese spojené s technikou, protože se cítí lépe mezi předměty, ženy se mezi lidmi cítí dobře, a proto dávají přednost humanitním vědám.

Pro mužského vůdce jsou jeho podřízení kolečky, na kterých závisí fungování a úspěch podniku. Žena šéfka uvažuje jinak: čím lepší vztahy v jejím týmu, tím větší uspokojení budou její podřízení z práce dostávat, tím lépe budou plnit své povinnosti.

V podnikání je méně žen než mužů, protože podnikání je spojeno s rozhodováním, vedením, odpovědností a rizikem.

Pro ženy to nejsou win-win momenty.

Kromě toho mají ženy slabší kariérní vyhlídky a horší výchozí podmínky (méně pravděpodobné je, že budou mít zkušenosti s vedením)

Příjem žen v podnikání je výrazně nižší než příjem mužů.

READ
Symptomy a léčba hypotonické VSD

Žena více inklinuje k rodinnému podnikání. Obchodní aktivita neprovdaných žen je vyšší. A těm, kteří se do podnikání vrhnou po hlavě, se nejčastěji rozpadají rodiny.

Vzhledem k otázce, co je při formování osobnosti důležitější – geny nebo prostředí, je třeba říci: pro ženu – prostředí, pro muže – geny.

„Ženy nemohou riskovat, jejich evoluční role je odlišná – zachovat to, čeho bylo dosaženo, a předat to dalším generacím. Ženské pohlaví je v procesu individuálního vývoje mnohem plastičtější a žena výrazně předčí muže v rychlosti a snadnosti adaptace na podmínky života a prostředí díky širším hranicím projevu genotypu. U něžného pohlaví je patrná tendence k ovládání vnitřního prostoru, má vytříbenější vkus než muži a v jeho vývoji mohou ženy dosáhnout určitého stupně dokonalosti. Dokážou lépe rozlišovat materiály a tvary, lépe slyší a ostřeji reagují na hluk; Lépe vidí za soumraku a v noci. Od raného dětství vykazují velkou schopnost ovládat řeč a mají lepší komunikační schopnosti.

Je známo, že ženy se častěji drží extrémních názorů a postojů, v diskuzích vykazují rychlejší reakce, ale z hlediska zobecnění jsou podřadné než muži. Více se zajímají o lidi, jejich problémy, jsou citlivější v sociálních kontaktech a dokážou lépe porozumět druhému člověku.“

Ženy jsou plaché před svými nadřízenými, podřizují se autoritě jiných lidí a mají tendenci považovat zájmy druhých za důležitější než své vlastní.

Charakteristickými rysy obchodní ženy jsou snadná komunikace s ostatními, odhodlání, schopnost rychle se dohodnout na úkolu a stejně rychle ho začít realizovat.

Každá obchodní žena musí být zodpovědná nejen za svá slova a činy, ale také za svůj vzhled a vzhled.

1. Procesy myšlení mužů a žen se od sebe liší. Muži obvykle myslí ve velkém a mají dobré prostorové povědomí. Myšlení člověka je přesněji strukturováno a podléhá obecným zákonům logického myšlení. Žena často uvažuje zcela iracionálně z logického hlediska, spoléhá spíše na vlastní pocity a intuici. A je-li u kořene mužského myšlení slovo „racionalita“, pak v ženě se na tomto místě nachází slovo „emocionalita“. Právě kvůli tomuto rozdílu mezi muži a ženami vzniká nedorozumění. Mnohdy je to však právě tato odlišnost, díky které je myšlení žen výhodnější a užitečnější než to mužské, když je potřeba myslet nejen na situaci samotnou, ale i na vše, co se jí přímo či nepřímo týká.

READ
Přerušená hodina v chatu: jak překonat závislost na internetové komunikaci

2. Muži a ženy mají různé priority. Pokud je na prvním místě kariéra a úspěch muže, pak je pro ženu prvořadé vytvořit a udržet silnou rodinu a porodit zdravé děti. Právě kvůli této odlišnosti často dochází k nedorozuměním, po kterých ženy obviňují muže z bezcitnosti a muži ženám říkají svině. A to vše proto, že muž je téměř vždy ponořen do myšlenek na práci, stejně jako na starosti a radosti s ní spojené. A žena více myslí na to, aby se všichni v rodině dobře živili, byli zdraví, aby byl dům v pořádku a pohodlí a mohla navštěvovat své rodiče.

3. Muž a žena pro sebe při komunikaci s kolegy a přáteli hledají různé věci. Žena více dbá na to, aby měla podporu a navazování vzájemného porozumění ve svém týmu nebo společnosti přátel. Muž se na podvědomé úrovni více zaměřuje na to, aby byl první a nejlepší. Tento styl chování ovlivňuje i preference. Muži obvykle neradi sledují programy a filmy založené na analýze pocitů a vztahů. Mnohem zajímavější je sledovat fotbalový zápas, box nebo dobrodružný film. Žena bude velmi ráda sledovat melodrama nebo show, pečlivě pozorující budování vztahů mezi lidmi.

4. Závislost na názorech jiných lidí se u zástupců různých pohlaví liší. Muži nejsou tolik závislí na svém prostředí. Proto jsou častěji schopni rozhodných činů. Žena je naproti tomu více nakloněna hodnotit své jednání, opakovaně si v hlavě přehrávat všechny možné varianty vývoje událostí a svého chování v případě různých vyústění případu a předvídat reakce okolí. její.

5. Sexuální aktivita se mezi muži a ženami liší. To přímo souvisí s hormonálními pochody v těle a se společenskou rolí, kterou byli muži a ženy od pradávna předurčeni hrát. Příroda určila člověku roli pokračovatele rodu. Proto je pro něj velmi důležité rychle „vzplanout“ k pohlavnímu styku. Žena je zaměřena na plození a rození dětí, proto hledá partnera pečlivěji a pomaleji se „rozsvítí“ touhou po intimitě.

6. Ženy preferují komunikaci, muži jsou raději „v sobě“. I řešení problémů obvykle probíhá stejně: žena hledá pomoc, radu a podporu u přátel a příbuzných. Muž se stáhne do sebe, vše v tichosti stráví.

READ
Proč dívka během sexu nevystříkne a jak dosáhnout orgasmu

7. V nouzové situaci je mužská psychika schopnější rychle reagovat a jednat. Ženy obvykle „zpomalí“, začnou soustředit svou pozornost na nepodstatné detaily nebo se úplně ztratí.

8. Pro muže je důležité rychle dosáhnout svého cíle. Žena není tak impulzivní, umí čekat. Muž přitom raději jde k cíli po zamýšlené cestě. Sebemenší odchylky dokážou člověka vyvést z pracovní vyjeté koleje. Žena ví, jak se plynule přizpůsobit situaci a předem procházet různými možnostmi vývoje událostí.

9. Muži a ženy mají různé temperamenty. Muži se vyznačují spíše impulzivním typem temperamentu – cholerik. Ženy jsou častěji melancholického a sangvinického typu temperamentu. Tento typ flegmatiků je většinou stejně charakteristický pro muže i ženy.

10. Ženy jsou citově otevřenější než muži. Právě schopnost vyjádřit své emoce odlišuje ženy od méně emocionálních mužů. Pro ženu je těžké potlačit své emoce. Často je toto chování způsobeno hormonálními procesy v ženském těle v různých dnech menstruačního cyklu. Muži nemají tak pravidelné hormony, a proto je jejich chování a emoční stav stabilnější.

Muži jsou tedy jiní než ženy. Neexistují však jasné hranice rozdílů. Mnohé z výše uvedených mužských rysů jsou charakteristické i pro jednotlivé ženské představitelky. A naopak: někteří muži mají často nějaké rysy ženské psychiky.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: