Jaká je práce psychologa ve škole: funkce a úkoly specialisty

V každé škole existuje psychologická služba nebo služba psychologické a pedagogické podpory výchovně vzdělávacího procesu. Její aktivity jsou ale pro mnohé učitele stále záhadou. Autor tohoto článku, metodik psychologické laboratoře, která aktivně komunikuje s učiteli a řediteli, bude hovořit o hlavních oblastech činnosti psychologa ve škole.

Psycholog a škola

Na seminářích či školeních pro učitele jsem opakovaně slýchal otázky: „Řekněte mi, umí to náš školní psycholog?“, „Jak mi může psycholog v takové situaci pomoci. »

Činnost školního psychologa je organizována ve dvou směrech. Plánuje se první směr. Jedná se o typy prací, které jsou plánovány předem: monitorování, preventivní hodiny, projevy na schůzkách rodičů s učiteli. Nelze však předvídat, jaké složité situace ve škole během školního roku nastanou. Druhým směrem práce školního psychologa je proto práce na přání, tedy v reakci na obtíže, které se u žáků objevují a psycholog sám se o těchto potížích nemůže přímo dozvědět. Ani v malé škole je nemožné, aby odborník, který nevede hodiny nebo neřeší organizační záležitosti s dětmi, okamžitě pochopil, že ve třídě vznikl nějaký problém, a tím spíše ve velké škole.

Samozřejmě první, kdo se potýká s obtížemi dětí, je třídní učitel. Proto je to právě on, kdo nejčastěji řeší problém zapojení psychologa do práce s dítětem a/nebo rodinou. A když třídní učitel pochopí, jak může využít prostředky psychologa, jejich profesionální interakce se stává efektivnější a produktivnější.

Jak může školní psycholog pomoci třídnímu učiteli?

Psycholog pracující se třídou

Jedním z nejtypičtějších úkolů, které školní psycholog tradičně řeší, je frontální diagnostika (neboli monitoring). Kromě nezbytných monitorovacích studií požadovaných podle nových vzdělávacích standardů se třídní učitel může obrátit na psychologa s požadavkem na určitou specifickou diagnostiku potřebnou k řešení pedagogických problémů: identifikace emočního stavu, úzkosti, charakteristik motivace, identifikace preferovaných a odmítaných studentů ve třídě. Zvláště zajímavá může být diagnostika osobnostních a charakterových vlastností dětí, která může učiteli pomoci v počáteční fázi práce se třídou. Školní psycholog může navíc třídnímu učiteli pomoci, když ve třídě nastanou složité situace. Mezi takové problémy mohou patřit konflikty, šikana (nyní se tomu často říká anglické slovo „bullying“), výskyt odmítnutých dětí a nízká úroveň soudržnosti třídy. Psycholog může provést hloubkovou diagnostiku příčin těchto problémů a podílet se na vývoji systému opatření k řešení potíží. Schopnost psychologa pracovat se třídou, využívat prvky školení a vést různé skupinové hry a cvičení lze využít i při pořádání vzdělávacích akcí, například tematických hodin.

Práce s jednotlivými studenty

Большую помощь психолог может оказать учителю в работе с отдельными учениками. Наличие у ребенка учебных проблем может быть связано с не-достаточным уровнем сформированности психических функций или психоло-гических навыков, причем одни и те же трудности учеников могут иметь самые разные причины. Например, низкая успеваемость может быть вызвана не-сформированностью учебной мотивации, низким уровнем самоорганизации, высокой утомляемостью, высокой тревожностью. Некоторые из этих причин довольно очевидны, учитель и сам их может увидеть, наблюдая за ребенком. Однако в ряде случаев для выявления того, почему у ребенка имеются затруд-нения, требуется специальная диагностика. Психолог обладает профессио-нальными инструментами, позволяющими ему определить специфику сформи-рованности у ребенка тех или иных психологических характеристик и функций: познавательных способностей, личностных особенностей, коммуникативных навыков. Такая диагностика позволяет глубже понять причины проблем уче-ников и более точно выбрать стратегию поведения по отношению к ним, а также обозначить пути педагогической поддержки.

READ
Psychastenie: co to je, příznaky, léčba

PODÍVEJTE SE NA ČINNOST ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA.

Na základě výsledků diagnostiky může psycholog formulovat doporučení pro rozvoj těchto funkcí či dovedností, stejně jako organizovat individuální a skupinové hodiny zaměřené na jejich formování. Pokud se například ukáže, že nízký výkon žáka je způsoben především jeho nedostatečnými schopnostmi sebeorganizace, psycholog řekne rodičům, jak tyto dovednosti u dítěte rozvíjet, a (pokud je to možné a nutné) povede s dítětem hodiny. zaměřené na rozvoj těchto dovedností.

Práce s dětmi, které mají problémové chování, způsobuje ještě větší potíže. Často je žádost o pomoc psychologa formulována přibližně takto: „Promluvte si s ním“, „Řekněte mu to“, „Vysvětlete jí to“. Je však extrémně vzácné, že důvodem nežádoucího chování dítěte je právě to, že nerozumí pravidlům a požadavkům školy. Děti ve většině případů velmi dobře vědí, co se od nich vyžaduje, a nedělají to ze dvou důvodů: buď dítě opět nemá vyvinuty mentální funkce, které zajišťují splnění těchto požadavků, nebo je nedodržování pravidel. atraktivnější než jejich plnění (umožňuje například získat více pozornosti dospělých).

Řekněme, že teenager mluví s učitelem hrubě, ačkoli si je dobře vědom, že by se to nemělo dělat. Důvodem může být neschopnost vyjádřit svůj nesouhlas správnou formou nebo touha cítit svou moc tím, že dospělý ztratí nervy.

Vysvětlení může být účinné pouze tehdy, když se dítě ocitne v situaci, která je pro něj nová a není mu příliš jasné, co se děje a jak se zachovat, například při rozhovoru s páťákem, který to má těžké. přizpůsobit se podmínkám střední školy. Ve všech ostatních případech je zbytečné dítěti cokoliv vysvětlovat a vysvětlovat. Proto sezení dítěte s psychologem nejčastěji nezahrnuje vysvětlení, jak se má chovat, ale určité hry a cvičení zaměřené na rozvoj funkcí, které dítě potřebuje, nebo vyjádření emocionálních zážitků. Takže byste neměli být překvapeni, když otázka: “Co jste dělali s psychologem?” – děti odpovídají: “Hráli jsme.” Pro dítě je setkání s psychologem opravdu především vzrušující hrou.

Vzhledem k tomu, že formování nových dovedností a rozvoj psychologických funkcí je poměrně zdlouhavý proces, bude zapotřebí určitý počet sezení, než budou jejich výsledky patrné. Jak ukazuje praxe, má smysl očekávat viditelné změny v chování dítěte studujícího u psychologa po minimálně osmi až deseti pravidelných sezeních.

READ
Co dělat, když chlapovi nevěříš. Jak se naučit důvěřovat muži: rady od psychologa

Každý třídní učitel se potýká s potřebou pomoci dětem, které se ocitly v těžkých životních situacích a zažívají silné pocity. Například jeden z rodičů studentů se rozvede nebo zemře někdo z jejich blízkých. Psycholog může pomoci dítěti vyjádřit své pocity a říci dospělým, jak s ním nejlépe komunikovat v tak obtížné fázi jeho života.

Práce s dospělými

Velkou oporu třídnímu učiteli při práci s rodiči může poskytnout i školní psycholog.

Za prvé, interakce s psychologem umožňuje efektivněji řešit problémy související se zvyšováním psychické a pedagogické kompetence rodičů. Psycholog může při rodičovských schůzkách seznámit rodiče s věkovými charakteristikami různých vývojových období, upozornit je na neefektivní metody výchovy v rodině a způsoby jejich změny, ukázat techniky rozvoje kognitivních vlastností u dětí, řešit mnoho dalších pedagogických problémů. Psycholog zná i techniky práce se skupinou, kterými může zpestřit formy práce s rodiči. Kromě nových metod práce na rodičovských schůzkách může třídní učitel za účasti psychologa realizovat nové formy práce s rodiči: rodičovské kluby, obývací pokoje, přednáškové sály.

Velkou oporu třídnímu učiteli při práci s rodiči obtížných žáků nebo žáků prožívajících složité životní situace může poskytnout psycholog. Během individuálního poradenství psycholog pomáhá rodiči porozumět obtížím, které se objevují při interakci s dítětem, vidět, co sám rodič dělá pro zhoršení nebo řešení problémů dítěte, a najít nové způsoby, jak komunikovat se svým synem nebo dcerou. Na rozdíl od rozhovoru s třídním učitelem je individuální práce rodiče s psychologem více zaměřena na reflexi, analýzu komunikace s dítětem, pochopení efektivních a neefektivních interakčních strategií a formulaci doporučení. Psychologické konzultace nenahradí práci třídního učitele, ale pomohou výrazně zvýšit jejich efektivitu.

Kromě práce s dětmi a rodiči může psycholog poskytnout podporu i samotnému učiteli. Školní psycholog samozřejmě není metodik, neřekne vám, jak nejlépe naplánovat hodinu nebo organizovat výchovnou práci. Může však pomoci učiteli provést sebeanalýzu vyučovacích činností, vidět své silné stránky a věnovat pozornost nedostatečně efektivním způsobům interakce s dětmi a rodiči. A konečně, školní psycholog může učitelům pomoci předcházet syndromu vyhoření tím, že si všímá jeho příznaků a hledá osobní způsoby, jak si udržet pozitivní emocionální stav.

READ
Sebevražedné myšlenky: jak je překonat a odstranit je ze svého života

Hranice možností školního psychologa

Je však nutné pochopit, že řešení některých problémů jak dítěte, tak jeho rodičů vyžaduje dlouhodobou pravidelnou psychologickou práci, která k výsledkům povede jen tehdy, bude-li trvat několik měsíců, či dokonce let. Školní psycholog nemůže takovou práci vykonávat, i když k tomu má potřebné znalosti: to není součástí jeho funkčnosti. V tomto případě může individuální práci s dítětem provádět odborník – psycholog z jiného zařízení, například psychologického, lékařského a sociálního centra.

Abychom si lépe představili specifika práce školního psychologa ve srovnání s psychology v psychologických, lékařských a sociálních centrech, srovnejme ho se školní sestrou. Školní sestra neléčí chronická onemocnění, poskytuje neodkladnou lékařskou péči, očkování, vykonává preventivní činnost. Pokud dítě potřebuje specializovanou lékařskou péči, může poradit, kterého specialistu je nejlepší kontaktovat. Role školní sestry při zajišťování zdraví dětí je velmi velká, ale nikoho ani nenapadne se na ni obracet pro recept na brýle nebo na špatný zub. Totéž platí pro psychology: školní psycholog nemůže řešit závažné, hluboce zakořeněné problémy rodiny, k tomu jsou zapotřebí externí specialisté.

Psycholog neumí řešit problémy spojené s výchovou. Nedokáže děti naučit pozdravit, vážit si přátelství, přezouvat se a podobně. To však vůbec neznamená, že se nemůže zapojit do diskuse a hledat cesty k řešení výchovných problémů. Psycholog může pomoci analyzovat, proč tyto problémy nelze vyřešit.

Žádné množství psychologické práce nemůže přimět dítě, aby něco chtělo, chtělo nebo milovalo. Pokud si dítě babičky neváží nebo nerado čte, sezení u psychologa to nezmění. I když si dítě individuální prací vyvine potřebné funkce a dovednosti, měl by být usnadněn přenos těchto nových dovedností do každodenního života dítěte a jejich upevňování. Poskytování pomoci dítěti vyžaduje spolupráci všech dospělých, kteří s ním tak či onak přicházejí do styku.

Důležitou podmínkou účinnosti psychologické pomoci je zásada mlčenlivosti, která je rovněž považována za jeden z hlavních etických požadavků v práci psychologa. Informace, které obdrží školní psycholog, jsou důvěrné. Důvěrnost vám umožňuje navázat kontakt s dětmi i dospělými a budovat důvěryhodné pracovní vztahy. Právě kvůli tomuto principu je řada dokumentů školního psychologa uzavřena nebo šifrována.

Pravidla profesní etiky zakazují psychologovi zveřejňovat informace, které se dozvěděl při výkonu své práce. Nemá tedy právo mluvit o tom, co děti nebo rodiče při konzultaci řekli, převyprávět svá slova, nebo hlásit informace, které získal ze života rodiny. Školní psycholog může třídnímu učiteli sdělit obecné myšlenky na problém, své postřehy dítěte či rodiče, nemůže však říci, co se při individuální konzultaci probíralo.

READ
Jak pochopit, že se vám dívka líbí: komunikací nebo korespondencí, ve škole, v práci

Neměli byste se však bát, že vám psycholog nesdělí opravdu důležité informace. Stejná pravidla profesní etiky vyžadují, aby psycholog porušil zásadu mlčenlivosti, pokud se dozví informaci o ohrožení života a zdraví jeho klienta, ať už jde o dítě nebo dospělého, nebo někoho z jeho okolí. Ve většině případů se o takových situacích dozví především sociální učitel a třídní učitel. Pokud se tak stane, je důležité, aby třídní učitel probral s psychologem, jaké kroky je třeba podniknout a jak jim poskytnout potřebnou pomoc co nejšetrnějším způsobem pro dítě a rodinu.

Školní psycholog samozřejmě nikdy nemůže nahradit ani třídního učitele, ani organizujícího učitele. Má úplně jinou funkčnost, jiné odborné znalosti a dovednosti. Pokud však učitel tuto zátěž využije, výrazně si tím usnadní řešení mnoha pedagogických problémů.

Při vstupu do školy je dítě postaveno před volbu týkající se různých aspektů života. To zahrnuje komunikaci se spolužáky, vztahy s učiteli a samotný proces učení. A dospělí nám pomáhají se ve všem orientovat a správně se rozhodnout. Jsou to samozřejmě rodiče, ale i učitelé a psychologové. Jaká je práce školního psychologa?

Co dělá specialista?

овные иды еятельности:

  • Psychokorekce.
  • Psychodiagnostika.
  • Poradenství.
  • Psychoprofylaxe.

Психологическая диагностика заключается в изучении особенностей учащегося, определении его сильных сторон. Такая диагностика позволяет выявить нарушения или особенности, которые требуют коррекции.

Provádí se na samém počátku vzdělávání dítěte, v tomto případě lze identifikovat úzkost, agresivitu, dysgrafii a dyslexii. O něco později psycholog studuje charakteristiky studentů, aby identifikoval děti, které jsou ve společensky nebezpečné situaci.

Na střední škole psycholog sleduje proces učení, aby vytvořil co nejpříznivější podmínky pro učení. A u teenagerů psycholog provádí diagnostiku, aby mohl vykonávat práci kariérového poradenství.

Psychokorekce se provádí u těch dětí, u kterých byly identifikovány určité poruchy nebo vlastnosti. Takovou práci lze provádět ve škole samotné nebo může psycholog doporučit třídy ve speciálních institucích, které poskytují potřebné služby.

Odborný pracovník školy vždy vede konzultace, kde pomáhá rodičům, žákům a učitelům řešit různé problémy. Pro studenty lze organizovat linky pomoci a skupinové konzultace. Rodičům jsou poskytovány konzultace o případných problémech, které s dítětem mohou mít. S učiteli o problémech vznikajících s adaptací žáka, problémech ve třídě.

READ
Jak nikotin ovlivňuje játra

Psycholog vede rozhovory s rodiči, dětmi a učiteli na různá témata (věkové krize, obtížné situace, které ve škole nastaly). Takové rozhovory souvisí s preventivními aktivitami.

Конечно, специалист постоянно работает с литературой, углубляет свои знания и знакомится с новыми методиками.

Novorozenecká výživa

Jak pochopit, která receptura je pro novorozence nejlepší z hlediska nutriční hodnoty a přítomnosti prospěšných látek pro jeho zdraví a vývoj: složení konkrétního produktu studujeme společně s odborníkem.

Cíle a cíle školního odborníka

Cíle a cíle školního odborníka

Hlavním cílem psychologa ve škole je vytvářet příznivé klima v kolektivu, předcházet odchylkám ve vývoji či chování dítěte a také pomáhat v obtížných situacích.

Mezi úkoly patří studium osobnosti každého žáka, propagace zdravého životního stylu ve škole, výuka dětí dovednostem zvládání stresu, předcházení odchylkám v chování a vývoji každého dítěte a vytváření příznivých podmínek pro učení.

Tento specialista musí umět naslouchat a vcítit se. Musí být taktní, umět navazovat důvěryhodné kontakty, je pro něj důležité mít smysl pro humor, milovat děti, umět analyzovat a najít kompromis.

Je to psycholog ve škole, kdo by měl v těžké situaci podpořit, vést a pomoci. A každé dítě ve škole by mělo vědět, že když se stane něco nepříjemného, ​​nedokáže-li problém vyřešit samo, vždy se může obrátit nejen na rodiče, ale i na psychologa ve škole.

Číst dál

Prevence a léčba bolesti nohou u žen

Zdraví nohou ve stáří: hlavní problémy

S věkem se zdraví vašich nohou může měnit a ovlivnit vaše celkové zdraví: objevují se bolesti a deformace kloubů.

Létající chůze: příčiny onemocnění nohou

Léky na cystitidu

Huminové kyseliny: mýty a pravda

Léky na posílení imunity: jak pomoci tělu

Je přerušovaný půst účinný?

Přerušovaný půst je běžný způsob, jak bojovat s nadváhou. Ale vědecká data potvrzující účinnost této techniky zatím neexistují.

Jak se stát dobrou matkou: 7 pravidel pro (ne)ideální mateřství

Protein pro krásu a zdraví: jak si vybrat kolagen?

Jak si vybrat třpytivé mléko na tělo: znalecký posudek

Novorozenecká výživa

Jak pochopit, která receptura je pro novorozence nejlepší z hlediska nutriční hodnoty a přítomnosti prospěšných látek pro jeho zdraví a vývoj: složení konkrétního produktu studujeme společně s odborníkem.

Lymfedém po mastektomii: konzervativní terapie a prevence

Chlorella s probiotiky: Přirozená podpora zdraví

Stresová inkontinence moči u dětí: příčiny, léčba

Stresová inkontinence moči u dětí: možné příčiny. Co dělat, když se u dítěte objeví stresová inkontinence moči?

Sprej s azelastinem: lék v boji proti alergiím

Trápí vás sezónní alergie a nic jiného nepomáhá? Odborníci MedAboutMe podrobně popisují nejnovější sprej k léčbě alergií u dětí a dospělých

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: