Jaký je světonázor, jaké jsou hlavní typy, které věda rozlišuje: stručně v tabulce

Světonázor – soubor názorů a představ člověka o okolním světě, společnosti a místě člověka ve světě.

Struktura světového názoru: poznání, duchovní hodnoty, principy, ideály, přesvědčení.

Formy vidění světa:

postoj – vizuálně-smyslový, obrazný pocit celistvosti světa a svého místa ve světě, založený na osobní zkušenosti, mýtu, sociální zkušenosti;

světonázor – vizuální, ale obsahující individuální úvahy, abstraktní pojmy, teoretická vysvětlení, reprezentace okolního světa, jeho zákonitostí a sebe jako součásti tohoto světa;

světonázor – založený na holistické teorii, abstraktní a univerzální, dobře podložené pochopení podstaty světa a podstaty člověka, jasná představa o smyslu života a důsledné sledování.

Druhy vidění světa:

obyčejný, jehož zdrojem je osobní zkušenost nebo veřejné mínění spojené s každodenní činností. Je konkrétní, přístupná, jednoduchá, dává jasné a srozumitelné odpovědi na každodenní otázky;

náboženské, jehož zdrojem je určitá autorita obdařená přístupem k nadpřirozenému poznání. Je celostní, odpovídá na duchovní otázky, otázky po smyslu života;

vědecké, založené na racionálně zpracované zkušenosti. Je podložená důkazy, je jasná a přísná, ale neřeší životní problémy člověka;

filozofický, založený na rozumu obráceném k sobě. Je založen na důkazech, je rozumný, holistický, ale je obtížně dostupný.

1.3. Typy znalostí

Znalost – výsledek kognitivní činnosti.

Poznání – aktivity zaměřené na získávání znalostí o světě kolem nás, společnosti a lidech.

Struktura poznání:

subjekt (ten, kdo provádí poznání – člověk nebo společnost jako celek);

objekt (k čemu směřuje poznání);

poznání (výsledek poznání).

Formy znalostí:

1. Smyslný – poznávání prostřednictvím smyslů, poskytující přímé poznání o vnějších aspektech předmětů. Existují tři stupně smyslového poznání:

) pocit – odraz individuálních vlastností a kvalit předmětů přímo ovlivňujících smysly;

b) vnímání – vytvoření holistického obrazu, který odráží integritu předmětů a jejich vlastnosti, které přímo ovlivňují smysly;

c) podání – zobecněný smyslově-vizuální obraz předmětů a jevů, který je zachován ve vědomí i při absenci přímého vlivu na smysly.

2. Racionální – poznávání prostřednictvím myšlení, odrážející podstatu poznatelných předmětů. Existují tři stupně racionálního poznání:

a) pojem – forma myšlení, která rozlišuje předměty podle podstatných charakteristik a zobecňuje je do třídy;

READ
Strach z pavouků se nazývá arachnofobie: co to je a jak se přestat bát?

b) úsudek – forma myšlení, která potvrzuje nebo popírá určitý stav věcí, určitou situaci;

c) inference – forma myšlení, která přechází od dosavadních soudů k novým.

Typy znalostí:

1. obyčejný – znalosti získané praktickými činnostmi a sociální interakcí

2. mytologický – obrazné znalosti předávané z generace na generaci

3. náboženský – poznání založené na víře v nadpřirozeno

4. umělecký – na základě subjektivního tvůrčího odhalení

5. vědecký – systematické, teoretické, experimentálně potvrzené znalosti.

6. pseudovědecký – poznání, které napodobuje vědu, ale není vědou.

Epistemologie – obor filozofie, který studuje znalosti, jmenovitě možnosti a meze poznání, metody získávání znalostí. V epistemologii existují dva hlavní přístupy:

epistemologický pesimismus (znalosti jsou nemožné nebo výrazně omezené);

epistemologický optimismus (znalost je možná).

V rámci pesimismu existují:

krajním směrem je agnosticismus, který považuje veškeré vědění za nemožné a veškeré vědění za falešné;

a skepse, pochybování o možnostech spolehlivého poznání.

Epistemologický optimismus se dělí na empirismus a racionalismus. Empirici (sensualisté) tvrdí, že poznání je založeno pouze na datech ze smyslů. Racionalisté věří, že znalosti by měly být založeny pouze na rozumu.

Jaký je světonázor?

Světonázor je složitá struktura, která zahrnuje mnoho prvků.

Po podrobném pochopení tohoto konceptu můžete upravit svůj vlastní postoj k realitě a změnit svou osobní strategii chování.

Jaké může být štěstí? Přečtěte si o tom zde.

Definice pojmů

Definice základních pojmů

Světový názor je systém názorů, hodnocení, principů, norem, ideálů a směrnic, které se formují na základě znalostí a zkušeností a určují chování člověka a jeho postoj k realitě.

Světonázor zahrnuje:

 • systém víry;
 • vnímání (identifikace) vlastního „já“;
 • životní pozice (princip poznání světa a jak toto poznání uplatňovat, tj. chování).

Světonázor je soubor postojů a přesvědčení, které přesahují do určité kategorie (politika, náboženství, morálka, představy o rodinném životě, profesní činnost atd.).

Jaké typy věda rozlišuje?

Hlavní typy světového názoru ve vědě (klasický přístup):

 • mytologický typ;
 • náboženský typ;
 • filozofický typ;
 • vědecký typ;
 • běžného (každodenního) typu.

Jaké typy rozlišuje věda: seznam

Mytologický pohled na svět založené na obrazech a fantastickém vnímání světa.

Mýty popírají rozumné vysvětlení reality a spoléhají na emoční spektrum.

READ
Tabuizovaná témata: o čem byste neměli mluvit na prvním rande se ženou

Nedostatek zkušeností přiměl lidstvo k tomu, aby předložilo různé domněnky a přijalo je na víru, aniž by vzalo v úvahu vztahy příčina-následek. Mýty nejsou vědění, ale uměle vytvořená realita, ve které člověk žije.

Náboženský pohled na svět staví do čela nadpřirozenou bytost nebo sílu, která řídí všechny procesy probíhající ve světě.

A pokud jsou mýty pouze doplňkem reality (náhradní realita), pak náboženství diktuje své normy a pravidla z hlediska morálky (špatné a dobré chování) a také vyžaduje, aby se člověk přísně držel dogmat.

Filosofický pohled na svět je založena na logice a snaze vysvětlit svět z pozice rozumu. Tento typ se vyznačuje konzistentností, tvorbou kategorií a podkategorií a obecností.

Filozofie zároveň umožňuje svobodnou interpretaci myšlenek, pokud se člověk drží důkazů a logiky, ignoruje emoce a pocity.

Každodenní pohled na svět se utváří hromaděním a množením každodenních zkušeností. Tento typ pohledu na svět se utváří spontánně, prostřednictvím analýzy chyb a osobní praxe.

Jaké typy a typy rozlišuje věda?

Vědecký pohled na svět je touha po celistvém obrazu světa a přesném poznání.

Výsledky lidského poznání jsou shrnuty a testovány v praxi.

Z historického hlediska existují tři základní typy: mytologické, náboženské a filozofické.

Moderní klasifikace umožňuje volnější výklad, včetně optimistického, pesimistického, ateistického, progresivního, reakčního, politického, hédonistického a dalších typů vidění světa.

Jak poznat své vnitřní dítě? Zjistěte to z našeho článku.

Hlavní typy a jejich stručná charakteristika: tabulka

Jaký je světonázor? Funkce světového názoru nejvíce plně odrážejí podstatu různých ideologických typů. Funkce jsou shrnuty v tabulce:

Typ pohledu na svět

funkce

 • vytvoření pevného základu pro orientaci člověka ve světě;
 • reflexe a popis existující reality v její přirozené podobě (s přihlédnutím ke vztahům příčina-následek);
 • organizování činnosti lidí na základě vědeckých a racionálních poznatků;
 • vzdělávání a zbavení se společenských, politických a jiných předsudků;
 • rozvoj inteligence v procesu poznávání (odmítání spontánního studia světa).
 • zachování a předávání tradic, zvyků a udržitelných morálních směrnic prostřednictvím širokého šíření jednoty lidské rasy;
 • zachování duchovních hodnot a harmonizace sociálních vztahů prostřednictvím myšlenky spásného významu dogmat;
 • zobecnění reálné zkušenosti generací formou výuky.
 • vytváření zobecněných představ o přírodních a společenských jevech;
 • utváření duchovního spojení (kontinuity) mezi generacemi;
 • uchovávání a přenos nashromážděných znalostí;
 • kontrola chování ve spojení „člověk-člověk“ a „člověk-příroda“
 • socializace jednotlivých členů společnosti a jejich začlenění do kolektivu prostřednictvím rozdělení rolí.
 • rozvoj zobecněných představ o světě;
 • určování místa a funkce člověka ve světě reflexí;
 • identifikace principů interakce mezi člověkem a světem.
 • uspokojení primitivních potřeb;
 • vytváření udržitelných vzorců chování založených na zdravém rozumu a principu úspory zdrojů;
 • identifikace vektoru rozvoje s ohledem na jeho další prohlubování na základě zájmů, individuálních schopností a vlastností.

Na čem závisí naše nálada? Zjistěte odpověď právě teď.

Jak změnit svůj pohled na svět?

Jak změnit svůj pohled na svět: doporučení

Pohled na svět má dvě úrovně:

 • smyslové nebo zážitkové úroveň (postoj, světonázor, světonázor, světová zkušenost);
 • koncepční nebo teoretické (pohled na svět)
READ
Vše o Býkovi: podrobně to popisujeme

Nejjednodušší způsob, jak změnit svůj pohled na svět, je pracovat na teoretické úrovni, protože je připoután k intelektuálnímu vnímání. Tito. pracovat s inteligencí, formovat a implementovat nové postoje, lze dosáhnout pokroku.

 1. Definujte svůj pohled na svět. Každý člověk má představy o tom, jak tento svět vznikl. Ke které verzi se přikláníte vy? Myslíte si, že se Stvořitel podílel na vytváření naší reality? Nebo můžeme jako výchozí bod vzít „velký třesk“?
 2. Najděte argumenty. Poté, co se rozhodnete pro typ svého vidění světa, zkuste tento úhel pohledu dokázat.

Možná se po chvíli začne zdát, že argumenty dostupné v arzenálu nejsou tak silné, jak se dříve zdálo.

Jak změnit svůj pohled na svět: kroky

Negativní zkušenosti, stejně jako ty pozitivní, utvářejí náš pohled na svět. Takové skryté postoje vám brání udělat krok ke změně.

Jinak je vnímání reality zkreslené, protože mozek přijímá naše fantazie a vzpomínky jako zástupnou realitu, na základě které vyvozuje závěry.

Koneckonců, normy existující ve vašem prostředí zastaví mentální aktivitu na hranicích „dobra“ a „zla“.

Změnit svůj pohled na svět není tak těžké, jak to vypadá. K tomu je ale potřeba pracovat, hledat odpovědi v sobě a v dostupných zdrojích znalostí (pečlivě shromážděných a zobecněných předchozími generacemi znalostí).

Je možné změnit svůj pohled na svět a jak?

Velkou roli hraje i osobní zkušenost.

Proto stojí za to sledovat tuto cestu podle pocitu, používat existující typy a formy světonázorů jako maják nebo pochodeň, ale není ideální a model ke kopírování.

V reálném světě neexistují žádné čisté typy vidění světa.

Ale jeden z nich jistě převáží nad ostatními, programování člověka pro určité chování.

Tím, že dokážete rozpoznat a analyzovat typy pohledů na svět, můžete vyřešit mnoho každodenních i globálních problémů.

Koncept a typy vidění světa:

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: