Vyhýbání se konfliktům: jak se vyhnout konfliktu?

Hádky s kolegy, blízkými i náhodnými kolemjdoucími mají často nepříjemné následky. Konflikty jsou nejen psychicky vyčerpávající, ale mohou také vážně ovlivnit naši pověst. Pro předcházení konfliktním situacím existují různé univerzální metody. Přečtěte si o nejjednodušších a nejoblíbenějších z nich v materiálu Heroine.

1. Naučte se předvídat možné konflikty

Konfliktní situace obvykle nenastanou během jedné sekundy. Nejčastěji jsou způsobeny řadou jednání a chybných rozhodnutí jednoho nebo více lidí. To je důvod, proč v situacích, které by mohly být potenciálně konfliktní, musíte předem spočítat své jednání a nejrůznější rizika.

Pamatujte, že konflikt je vždy nepříjemná situace, ve které neexistuje vítězná strana.

2. Nemluvte nahlas

Když během rozhovoru zvýšíme hlas, znamená to, že ztrácíme klid a kontrolu nad situací. Pamatujte, že jakmile začnete křičet, situace se automaticky ještě více vyhrotí.

Místo toho, abyste dali volný průchod negativním emocím, musíte se je naučit ovládat. Pamatujte, že pouze sebevědomý a klidný tón řeči vám pomůže dosáhnout požadovaného výsledku a ovlivnit vašeho partnera.

3. Vyhněte se komunikaci s nepřátelskými lidmi

Nejjednodušší způsob, jak se vyhnout konfliktu, je odmítnout komunikovat s osobou, která jej vyvolala. Někdy se lidé, kteří se záměrně dostávají do konfliktů, snaží vyhodit své negativní emoce a vybírají si za oběti cizince. Místo toho, abyste se nechali takovým člověkem vést, najděte sílu ho litovat a nepodléhat negativnímu vlivu.

4. Naučte se přiznat své vlastní chyby

Lidé, kteří umí přiznat své chyby, se zpravidla mnohem méně dostanou do nepříjemných situací. Společnost se k nim nejen chová s velkým respektem, ale také podvědomě odpovídá vzájemnou upřímností. Pokud si chcete lidi získat, snažte se vždy objektivně posoudit situaci a nebojte se přiznat chyby.

5. Problémy řešte postupně, místo abyste je hromadili.

Chcete-li žít v souladu se sebou a ostatními lidmi, je důležité naučit se ovládat všechny aspekty svého života. Pokud jste zvyklí řešit problémy ne tak, jak vznikají, ale v nejkritičtějším okamžiku, pravděpodobně jste se ocitli v konfliktních situacích více než jednou.

Namísto hromadění problémů a negativních emocí se snažte včas vyřešit i ty nejmenší konflikty a nedostatky v jakékoli oblasti, a to již v počáteční fázi. To vám umožní myslet klidněji a nepropadat panice.

READ
Konverzace v chladící posteli: co byste měli říct?

6. Naučte se naslouchat druhým lidem

Schopnost naslouchat je důležitou vlastností pro lidi, kteří chtějí budovat harmonické vztahy. Místo toho, abyste někoho soudili, vyvozovali unáhlené závěry a vstupovali s ním do konfliktu, zkuste ho nejprve přivést do dialogu. Během rozhovoru budete mít šanci lépe si porozumět a pokojně vyřešit sporný problém.

7. Neberte si věci osobně

Personalizace je jednou z těch chyb, které mohou vést ke zbytečným konfliktům. Pokud si stále myslíte, že se vám všichni kolem vás snaží ublížit a komplikovat vám život, pak se sami stanete provokatérem hádek. Pamatujte, že ostatní lidé se při provádění určitých akcí primárně řídí svými vlastními cíli a představami o normě, a ne touhou vás obtěžovat.

8. Připravte se předem na obtížný dialog

Pokud víte, že se chystáte na obtížný rozhovor s toxickým kolegou nebo kamarádem, připravte se na to předem.

Zkuste si v hlavě postavit hrubý obrys dialogu a otázky, na které budete muset odpovědět. A nezapomeňte, jak důležitý je přátelský přístup. Pokud dáte svému partnerovi příležitost, aby byl slyšen, s největší pravděpodobností se konfliktu vyhnete.

9. Odstraňte příčinu konfliktu, nikoli následek

Místo toho, abyste svého partnera obviňovali, že se mýlí, pokuste se ho přivést k řešení problému, který vedl ke konfliktu. K tomu je třeba opustit obviňující věty na jeho adresu a nahradit je neutrálněji zabarvenými otázkami a fakty. Přečtěte si více o tom, jaké fráze je lepší v konfliktní situaci nevyslovovat.

10. Vžijte se do role mírotvůrce

Pokud se ocitnete uprostřed konfliktní situace, vžijte se do role mírotvůrce. Místo toho, abyste naráželi na konfliktní strany a zastávali pozici někoho jiného, ​​zkuste být prostředníkem dialogu. Chcete-li mít pozitivní vliv na chování lidí, musíte se nejprve naučit ovládat své emoce a správně vyjadřovat své myšlenky.

Autor: Zhanna Mulyshina
Praktický psycholog-poradce v otázkách rodinných problematických vztahů, osobní nespokojenosti a dalších věcí.

Konflikt jako situace konfrontace

Co vlastně zahrnuje pojem konflikt? Proč se lidé mezi sebou střetávají a jaký je rozsah takových střetů. Nejlepší způsoby, jak se vyhnout konfrontacím doma, v práci a s přáteli.

READ
Jak odolat zaměstnanci, který se na vás snaží shodit svou práci

Pojem konflikt a jeho druhy

Agresivní forma konfliktu

Existuje mnoho definic, které popisují koncept konfliktu. Všichni ale zároveň ukazují hlavní podstatu tohoto fenoménu – konfrontaci, rozpor, konfrontaci mezi lidmi, vyslovenou nahlas.

Jedná se o komplexní dynamický proces, který dostal svůj název z latinského „conflictus“, což znamená kolize. Může být založen na subjektivních nebo objektivních „nesrovnalostech“. Častěji má otevřený charakter a je doprovázena emocemi se znaménkem „mínus“, ale umožňuje vám zvážit problém ze všech stran a slyšet opačný úhel pohledu.

V procesu formování má konfliktní situace několik po sobě jdoucích fází vývoje:

  Fáze předmětu. Jedná se o fázi vzniku konfliktu, kdy je objeven předmět rozdílnosti názorů.

Hlavní typy konfliktů:

  Podle sociálních důsledků. Podle jejich výsledku mohou být konfrontace úspěšné nebo neúspěšné, destruktivní nebo konstruktivní, konstruktivní nebo destruktivní.

Příčiny konfliktů

Rozdělování odměn jako příčina konfliktu

Lidská existence je mnohostranná, a proto důvody pro vznik konfrontace mohou ovlivnit nejrůznější sféry lidské činnosti. Konflikt může být založen na čistě emocionálním nepřátelství, neakceptování určitých forem chování nebo určitých situací atd. Zastavme se u nejvýznamnějších faktorů, které utvářejí konfliktní situace.

Časté příčiny konfliktů:

  Cíle. Nepochopení nebo odmítnutí požadovaného výsledku, kdy lidé vidí výsledek své činnosti (jednání, rozhodnutí, chování) jinak, vede často ke konfrontaci.

  Příčiny sociálních konfliktů. Sociální konfrontace je nezbytnou podmínkou rozvoje společnosti. Může být založeno na několika pozicích: sociální nerovnost, heterogenita kultury a zvyků, rozdíly v hodnotách a ideologii. Mnoho společenských konfrontací je založeno na ekonomických faktorech a stupni distribuce moci. V rámci rodiny mohou být důvody konfliktů různé názory na život, výchovu dětí, intimní vztahy, žárlivost, finanční a domácí problémy, zlozvyky a závislosti.

Jak se vyhnout konfliktu

Většina lidí, kteří se stanou účastníky konfrontace, se snaží ospravedlnit své chování okolnostmi, emočním pozadím, provokativním chováním partnera atd. Ani si neuvědomují, že existují způsoby, jak se vyhnout konfliktu – v jakékoli situaci.

Obecná doporučení pro předcházení konfliktům

Klid a zdvořilost při vyhýbání se konfliktům

Existuje několik obecných tipů, které pomohou odstranit konflikt u kořene, bez ohledu na to, co je jeho příčinou a kolik je účastníků:

  Mějte své emoce pod kontrolou. Nejlepší způsob, jak konfliktní situaci předejít nebo ji konstruktivně ukončit, je vypnout emoce a své Ego. Je to „střízlivá hlava“, která vám pomůže vést dialog tak, abyste později nelitovali toho, co bylo řečeno nebo uděláno.

READ
Patný vztah s tchyní: zvažte podrobně

Jak se vyhnout konfliktům se svým šéfem

Klid jako způsob, jak se vyhnout konfliktu se svým šéfem

Velkou část svého života trávíme v práci, takže potenciál k nedorozuměním v této oblasti života je velký. Navíc mohou vznikat na několika úrovních – s kolegy nebo s vyšším zaměstnancem či šéfem.

Hlavní pravidla, jak se vyhnout konfliktům v práci s vaším šéfem:

  Šéf má vždy pravdu. Pamatujte na tento hlavní princip každého vedení. A i když je velmi obtížné ji dodržet, v každém případě by vaše opozice měla být promyšlená, taktní a adekvátní.

Jak se vyhnout konfliktům s kolegy

Neutralita jako způsob, jak se vyhnout konfliktům v práci

Základní způsoby, jak se vyhnout konfliktům s kolegy v práci:

  Udržovat si odstup. Nejen, že vám váš pracovní vztah poskytne nejefektivnější pracovní prostředí, ale také se nestanete terčem nebo obětí pomluv.

Jak se vyhnout konfliktům s přáteli

Pozastavte se, abyste se vyhnuli konfliktu s přítelem

Život ukazuje, že chvíle nedorozumění a neshod mohou nastat i mezi nejlepšími přáteli. Při stejném životě není nikdy příliš mnoho dobrých přátel, takže byste je neměli riskovat a vstupovat s nimi do konfrontace.

Základní doporučení pro předcházení konfliktům s přáteli:

  Vyhýbejte se konfliktům. Pokud vidíte, že je váš přítel agresivní a konfliktní situace je nevyhnutelná, fyzicky se vzdejte konfrontace. Můžete si vzpomenout na naléhavé záležitosti, nevyřešený problém, nevypnutou žehličku – cokoli, co vám dá důvod přestat komunikovat s přítelem v okamžiku jeho „nedostatečnosti“.

Jak se vyhnout konfliktům s rodiči

Taktnost jako vyhýbání se konfliktům

Konflikt mezi otci a dětmi je věčným problémem vztahů, jehož relevance bude existovat tak dlouho, dokud budou jeho účastníci sami. Rodičovská láska v kombinaci s životní zkušeností nenajde vždy společnou řeč s mládím a touhou po nezávislosti.

Základní zásady, jak se vyhnout konfliktům s blízkými:

  Nebojte se přiznat své chyby. Snažte se přistupovat k příčinám konfliktů nestranně a v případě potřeby je napravte.

Jak se vyhnout konfliktům s dětmi

Komunikace s dětmi jako prevence konfliktů

Neméně důvodů k nedorozumění a konfliktu může vzniknout s vašimi vlastními dětmi. To značně ztěžuje udržení produktivního vztahu rodič-dítě.

Hlavní pravidla, jak se vyhnout konfliktům s dětmi:

  Podívejte se na kořen problému. Děti velmi často využívají k upoutání pozornosti konfliktní situace. A rodiče – především. Naučte se nejprve vidět příčinu konfrontace, která vznikla, a teprve poté si vyberte cestu k jejímu vyřešení.

READ
13 mýtů o ženách: vyvracení stereotypů

Jak se vyhnout konfliktům se svým blízkým

Úcta k milované osobě jako způsob, jak se vyhnout konfliktům

Pokud jsou vztahy s rodiči a dětmi pokrevní, pak vztahy s vaší polovičkou mají trochu jinou perspektivu. Tento pohled poskytuje mnoho důvodů pro vznik konfliktů. A pokud nenajdete nejlepší způsob, jak se vyhnout konfliktům v rodině, tato rodina buď neexistuje, nebo neexistuje.

Základní způsoby, jak se vyhnout konfliktům s partnerem:

  Respektujte svou druhou polovinu. Pamatujte, že vaše spřízněná duše je člověk, který má svůj vlastní vkus, zvyky, zájmy a preference. Nakonec je to ten typ člověka, do kterého jste se zamilovali.

Důležité! Pamatujte, že šťastní lidé prostě nemají čas a důvod s někým něco řešit a pomlouvat.

Jak se vyhnout konfliktům – podívejte se na video:

V moderním světě mají konflikty úrodnou půdu pro rozvoj, ale to neznamená, že by tento stav věcí měl být přijímán jako norma. Pokojná komunikace a vzájemné porozumění dělají život krásnějším a plodnějším. Proto stojí za to bojovat, aby se všechny konfrontace omezily na minimum.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: