Základy plánování lidských akcí: co se děje, co proces zahrnuje

Každá ze čtyř funkcí managementu je pro organizaci životně důležitá. Plánování jako řídící funkce zároveň poskytuje základ pro další funkce a funkce organizační, motivační a kontrolní jsou zaměřeny na realizaci taktických a strategických plánů organizace.

Plánování je proces vývoje plánu, který definuje, čeho je třeba dosáhnout a jakými pákami, v souladu s časem a prostorem.

Plánovací úkoly:

zajištění cíleného rozvoje organizace jako celku a všech jejích strukturálních divizí;

perspektivní orientace a včasné rozpoznání vývojových problémů. Plán nastiňuje žádoucí budoucí stav nemovitosti a počítá s konkrétními opatřeními směřujícími k podpoře příznivých trendů nebo omezení negativních;

koordinace činnosti strukturálních jednotek a zaměstnanců organizace. Koordinace se provádí jako předběžná koordinace akcí při přípravě plánů a jako koordinovaná reakce na vznikající překážky a problémy při realizaci plánů;

vytvoření objektivního základu pro efektivní kontrolu. Přítomnost plánů umožňuje objektivní posouzení činností podniku porovnáním skutečných hodnot parametrů s plánovanými podle principu „fact-plan“;

stimulace pracovní činnosti pracovníků. Úspěšná realizace plánovaných úkolů je předmětem zvláštních pobídek a základem pro vzájemné vyrovnání, což vytváří efektivní motivy pro produktivní a koordinovanou činnost všech účastníků;

informační podpora zaměstnanců organizace. Plány obsahují důležité informace pro každého účastníka o cílech, prognózách, alternativách, načasování, zdrojích a administrativních podmínkách pro provádění práce.

Při plánování je vypracován soubor opatření, který určuje posloupnost dosahování konkrétních cílů s přihlédnutím k co nejefektivnějšímu využití zdrojů každým výrobním článkem. Díky plánování dochází k propojení funkcí jednotlivých konstrukčních divizí v technologickém sledu: výzkum a vývoj, výroba, prodej. Výsledkem plánovacího procesu v organizaci je systém vzájemně souvisejících dokumentů – plánů.

Plán – základ činností organizace jakékoli formy vlastnictví a velikosti; obsahuje pokyny, kdo by měl řešit jaký úkol a v jakém čase, jaké prostředky by měly být na řešení každého úkolu přiděleny.

Plány se liší účelem, předmětem, úrovní, obsahem a obdobími plánování.

Každý typ plánování se liší skladbou řešených úkolů, použitými informacemi, plánovanými parametry a mírou jejich podrobnosti a metodami provádění plánovaných výpočtů.

Tabulka 3 – Klasifikační schéma pro typy vnitropodnikového plánování

Dlouhodobé (více než 5 let)

Střednědobá (od 1 roku do 5 let)

Krátkodobé (do 1 roku)

Organizace jako celek

Produktové a tematické plánování spočívá ve vytvoření plánu rozvoje organizace (plán diverzifikace, plán likvidace VaV), definování opatření pro aktualizaci produktů, zlepšení technologie a organizaci výroby. Ve fázi výroby tento typ plánování zahrnuje vývoj a optimalizaci výrobních programů pro podniky a dílny.

READ
Jak správně sloužit v armádě?

Plánování zdrojů zahrnuje kalkulace materiálových, pracovních a finančních prostředků nutných k plnění názvoslovných a tematických úkolů, jakož i posouzení hospodářských výsledků a výkonnosti organizace.

plánování spočívá v plánování objemu prací, nakládání útvarů a interpretů, konstruování harmonogramů prací pro jednotlivé interprety, útvary, projekty a celý soubor plánovaných prací, harmonogramy nakládání techniky a interpretů a rozložení práce na jednotlivá kalendářní období.

strategické plánování spočívá v definování poslání organizace v každé fázi jejího životního cyklu, formování systému cílů činnosti a strategií chování. Strategické plánování se obvykle zaměřuje na období pěti let nebo více.

taktické plánování spočívá v nalezení a odsouhlasení nejefektivnějších způsobů a prostředků realizace přijaté rozvojové strategie organizace.

Skladba a kombinace různých typů plánů v rámci jednotlivé organizace jsou tvořeny na základě koncepce plánování v ní přijaté. Nejvýznamnějšími faktory určujícími systém plánů v organizaci jsou organizační struktura a profil činností organizace, skladba prováděných výrobních procesů, míra spolupráce při jejich realizaci, rozsah a konzistence oblastí činnosti.

Plánování v podniku provádějí plánovací orgány a manažeři na různých úrovních. Kvalita plánování závisí na způsobilosti manažerů na všech úrovních řízení, jejich kvalifikaci i informační podpoře Velké organizace zpravidla plánují shora dolů. Plánování se provádí na nejvyšší úrovni řízení a má povahu směrnice pro nižší úrovně řízení. Nejvyšší úroveň řízení určuje cíle, hlavní směry a hlavní ekonomické úkoly rozvoje organizace. Na každém nižším stupni řízení jsou specifikovány s ohledem na možnosti každého oddělení.

Plánování se vždy řídí údaji z minulých let, ale snaží se určovat a řídit vývoj podniku v budoucnosti. Spolehlivost plánování proto závisí na přesnosti skutečných ukazatelů minulých období. Pro přesné plánování je nutné získat co nejvíce spolehlivých informací o trhu a aktivitách podniku. Tyto informace poskytuje účetnictví a rozsáhlá statistická základna.

Plánování se provádí v souladu s řadou zásad, tj. pravidla, která jsou dnes považována za:

účast maximálního počtu zaměstnanců organizace při práci na plánu již v raných fázích jeho přípravy (lidé budou ochotnější plnit úkoly nezadané shora, ale ty, které si sami stanovili);

kontinuita, podle kterého plánování není jeden akt, ale systém pravidelně se opakujících akcí;

kontinuita, za předpokladu, že nové plány jsou vyvíjeny s přihlédnutím k provádění minulých a ke skutečnosti, že samy budou sloužit jako základ pro vypracování plánů v budoucnu;

READ
Jak se správně rozvést s manželkou

flexibilita, což předpokládá možnost revize v rámci určitých limitů dříve přijatých plánů, pokud se okolnosti změní;

usmíření plány přijaté v rámci organizace (vzhledem k provázanosti jejích jednotlivých částí a nutnosti zohledňovat jejich zájmy). Stává se to podle koordinace plány pro oddíly stejné úrovně a integrace plány podřízených jednotek;

ekonomika, požadavek, aby náklady na vypracování plánu byly nižší než účinek, který přináší jeho realizace;

vytvoření nezbytných podmínek pro realizaci záměru.

Výše uvedené zásady jsou univerzální, vhodné pro různé úrovně řízení; ale zároveň každý z nich může mít i ten svůj charakteristický zásady.

Proces plánování, bez ohledu na typ plánů, zahrnuje tři fáze:

Stage problémové prohlášení plánování zahrnuje tvorbu cílů a analýzu problému plánování. Konkrétní vyjádření plánovacích cílů závisí na typu zpracovávaných plánů. Analýza problému spočívá ve studiu a porovnání stavu skutečně dosaženého nebo očekávaného stavu objektu plánování v době zpracování plánu s požadovanými cílovými hodnotami parametrů.

Stage vypracování plánu zahrnuje formování možných variant řešení plánovacího problému, předpovídání možných důsledků jejich realizace pro organizaci, vyhodnocování možností a přijímání plánovacího rozhodnutí.

Stage provedení plánovaného rozhodnutí spočívá v předání plánovacího rozhodnutí vykonavatelům ve formě plánovaných úkolů, standardů a indikátorů.

Jen málo z nich žije spontánně, ostatní si raději stanovují cíle a dosahují určitých výšek. Chcete-li být úspěšným člověkem, musíte vědět, co je plánování a jak vám pomáhá budovat svůj život.

Plánování – vyhlídka na úspěch

Plánování – vyhlídka na úspěch

co je plánování?

Národní hospodářství není možné bez jasného předpovídání pozitivních výsledků a sestavování plánů k jejich dosažení. V životě je to stejné – když si stanovíte cíl, musíte vyvinout taktiku, strategii jednání a přísně je dodržovat.

Plánování je soubor opatření, metoda, která umožňuje optimální rozdělení zdrojů směřující k překonávání překážek k dosažení cíle (osobní potenciál, peníze, čas). Na správnosti prognózy závisí průběh dalších akcí, které přinášejí nejmenší ztráty.

Dávejte pozor! Čím vážnější cíl, tím pečlivěji se na něj musíte připravit. To se neobejde bez vytvoření algoritmů, které předpovídají všechny možné možnosti.

Proces plánování není výsadou moderního světa. Techniku ​​používali i starověcí lidé (i když na primitivní úrovni). Pro úspěšný lov zvířete bylo nutné studovat zvyky zvířat, jejich stanoviště, umístění cest k napajedlům atd.

READ
Tír žena Muž a žena Střelec

S každým novým cyklem ve vývoji společnosti se proces plánování zlepšuje. Nyní je to rozmanité – rozsah potřeb člověka se rozšířil. Bez jasného rozložení vašich sil jen těžko dosáhnete kýženého výsledku.

Rozdíly mezi taktickým a strategickým plánováním

Povýšení z bodu A do bodu B při dosažení cíle neprobíhá rychle, ale postupně. Nezáleží na tom, zda je zvolena přímá cesta nebo kruhový objezd, skládá se z etap s určitým souborem akcí. Každé plánování má tedy složky: taktiku a strategii.

Druhý koncept je základem procesu určeného pro dlouhodobou implementaci (výhled do budoucnosti). Strategie určuje konečný výsledek a volí směr pohybu.

Rozvoj strategie

Taktika rozděluje celou cestu na etapy a věnuje pozornost každé z nich a soustředí se na nejmenší detaily. Právě taktika určuje způsoby projetí určitého úseku vzdálenosti a zohledňuje možnost úpravy směru.

Strategické plánování funguje dlouhodobě. Taktický – podílí se na okamžitých úkolech, pro které je vyhrazeno krátké časové období.

Výhody plánování

Je dobré vidět cíle před sebou, umět dosáhnout požadovaného výsledku a nedělat to spontánně. Když se člověk naučil regulovat svůj život, dosáhne vysokého postavení ve společnosti. Navzdory skutečnosti, že na výsledky musíte dlouho čekat, plánované akce mají výhody a dávají větší šanci na úspěch.

Výhody plánování

Okamžiky Vlastnosti
Splněný sen Přemýšlení o krocích a jejich skutečné provádění vám umožní realizovat jakékoli přání
Vysoký účinek Rychlé výsledky s menší námahou
Organizace Když správně sestavíte akční plán, nebudete muset dělat všechno ve spěchu. Tím se zvýší úroveň řízení, bude vysoce kvalitní a zlepší se koordinace činností zaměstnanců.
Úspora času, nervů, peněz Je lepší vynaložit úsilí na vytvoření plánu, abyste si pak mohli užít proces dosahování svého cíle. Sled akcí naplánovaných předem vás ušetří potíží a pomůže vám vyhnout se zbytečným výdajům.

Úspěšný manažer

Připravený algoritmus vám umožňuje udělat si v každé fázi krátkou přestávku, abyste mohli zhodnotit, co již bylo dosaženo a co ještě zbývá udělat ve světle toho, co bylo naplánováno. To pomáhá adekvátně zvážit možnosti a v případě potřeby upravit další akce.

Typy plánování

Moderní člověk má mnoho potřeb, ovlivňují různé oblasti života. Aby bylo možné vše naplánované uskutečnit, je nutné si správně stanovit cíle a priority. To vám umožní určit pořadí akcí a nasměrovat je konkrétním směrem. Regulační proces je nejdůležitější, když je definováno více cílů současně.

READ
Co dělat, když se nemůžete dočkat změn ve vašem vztahu a chcete se s manželem rozvést

Abychom pochopili, co plánování zahrnuje, je nutné prostudovat všechny možné typy procesů a jejich složení.

Klasifikace plánování

Tématický název Vlastnosti
Do termínu
Krátkodobý Realizace aktuálních úkolů netrvá déle než 12 měsíců
Průměrné podmínky Plány lze sestavit jak na rok, tak na pětileté období
Dlouhodobý Bude nutné vypracovat strategii na dlouhé období (velké vyhlídky)
Podle oblasti
Finanční Vypočítávají se ekonomické cíle
Výroba Vypočítávají se ekonomické cíle
Marketing Rozdělení materiálových a technických prostředků
Výzkum Reprezentováno globální strategií firmy
Individuální Poskytuje perspektivu z vědeckého hlediska
Podle pokrytí
Společný Bere v úvahu všechny součásti procesu
Částečný Bere v úvahu pouze významné podmínky
Z nutnosti
Směrnice Přísně se řídí pokyny
Volitelný Algoritmus obsahuje doporučení
Podle obsahu
Podnikatelský plán Komplexní činnost pro nadcházející případ
Operační kalendář Pomáhá při řešení aktuálních problémů
Strategický Definuje konečný cíl a formaci kurzu
taktický Pomůže vám rozhodnout se, jak dosáhnout výsledků
Podle hloubky
Agregované Vychází z analýzy obecných parametrů
detailní Zvažuje „v kontextu“ všechny možné momenty
Koordinací
Simultánní Pokud plán obsahuje 1 etapu
Důsledné Celý projekt je rozdělen do fází
Na objednávku
Objednáno Na základě sledu akcí
posuvné Zohledňuje možnost prodloužení etap
Mimořádný Odebíráno podle potřeby
Podle datového účetnictví
flexibilní Schopnost upravit akce na základě nových okolností
Tuhá Definováno jasnými hranicemi
Kombinované Bere v úvahu oba poddruhy

Pro vaši informaci. Zahrnuje plánování a definici podle objektů. To zahrnuje promýšlení cílů, programů, prostředků a schopností, funkcí a výběr účinkujících.

Sestavení algoritmů

Principy efektivního plánování

Přes četné typy jsou všechny oblasti regulace akcí založeny na obecných principech. Jejich dodržování činí podnik úspěšným:

 1. Systematičnost a jednota implikuje provázanost jednotlivých prvků při dosahování hlavního cíle.
 2. Horizontální koordinace projektů mezi strukturami.
 3. Je podporována vzájemná integrace.
 4. Implementace je kontinuální a v souladu s časovými rámcemi.
 5. Přehlednost a jednoduchost úkolů, přizpůsobená úrovni účinkujících.
 6. Konkretizace akcí a detailů pro pochopení.
 7. Schopnost včas upravovat projekty a mít rezervy na manévrování.
 8. Racionální volba optimální možnosti.
 9. Specifičnost jako součást složitosti při zobrazování celkového obrazu toho, co je plánováno.

Dávejte pozor! Dodržováním základních principů při vypracovávání plánů je možné dosáhnout pozitivního výsledku při realizaci jakéhokoli projektu.

READ
Maniodeprese: co to je a jak ji léčit

Muž plánuje svůj den

Život lidí se skládá z mnoha aspektů: rodina, práce, studium, přátelé, koníčky. Všemu je třeba věnovat pozornost a část svého času. Pokud to uděláte chaoticky, člověk se ocitne v neustálém časovém tlaku. Plán a plánování pomohou vytvořit rovnováhu mezi volným časem, domovem a prací.

Jak se vyhnout časové tísni

Jak se vyhnout časové tísni

Tím, že člověk upraví každý krok svého života, šetří čas, šetří nervy a prostředky. Řádné jednání pomáhá při rozhodování a vede k úspěchu.

Pokud je jedinec od dětství zvyklý na rutinu, pak pro něj v dospělosti není těžké rozvrhnout si všechny aktivity minutu po minutě. Nejprve se sestaví standardní denní plán podle tohoto typu:

 • okamžik probuzení a spánku;
 • čas na fyziologické potřeby;
 • pracovní proces;
 • hodiny na odpočinek.

Rutina by měla brát v úvahu biologické vlastnosti těla. Podle vědců k prudkému nárůstu intelektuální aktivity dochází mezi 10 a 12, 14 a 16 hodinami. Tělo je fyzicky nejodolnější od 17 do 19 hodin.

Denní plánování akcí je procesní taktika. Dny se sčítají týdny, měsíce, roky, které také potřebují řád. Zde se již používá strategický konstrukční algoritmus vlastního života.

Faktory omezující možnost plánování

Poté, co jste se rozhodli, jaký druh plánování se děje, proč je to nutné, a po pochopení jeho principů byste měli věnovat pozornost důvodům, které tento proces omezují. Pokud vezmeme v úvahu výrobní sektor, hlavní faktory jsou následující:

 • čím větší podnik, tím snazší je organizovat plánování s využitím dostupných zdrojů;
 • Vzhledem k nestabilitě, chaosu moderního trhu a přítomnosti konkurentů nelze dělat absolutní předpovědi;
 • příprava a plánování vyžadují čas a peníze na výzkum;
 • mezi subjektivní momenty patří lidský faktor, osobní vztahy, chyby ve výpočtech, situace vyšší moci atd.

Vyšší moc

Poté, co se šéf podniku naučí plánovat, bude schopen převzít kontrolu nad všemi událostmi souvisejícími s dosahováním výsledků a efektivně je řídit.

Video

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: