Funkce rodiny v moderní společnosti

Семья – malá skupina, která se vyvíjí a funguje podle svých vlastních zákonů. Záleží na společnosti, stávajícím politickém systému, ekonomických, sociálních a náboženských vztazích. A přitom je rodina relativně samostatnou jednotkou společnosti. Manželství představuje začátek a jádro rodiny.

První funkce (reprodukční) – Toto je reprodukce vlastního druhu. Aby lidská rasa nepřestala existovat, společnost se neproměnila v internátní školu pro seniory a neklesla populační úroveň, je nutné, aby každá ruská rodina měla alespoň 2-3 děti.

Výchovné funkce rodiny nelze nahradit žádnou jinou institucí. Podle Aristotela je „rodina prvním typem komunikace“ a nejdůležitějším prvkem vlády, kde by se měl budovat šťastný život v souladu s právními předpisy o ctnosti a manželství, zajišťovat narození zdravých dětí a předepisovat způsoby výchovy budoucích občanů.

Sociologové jmenují několik typů rodinné výchovy:

dětský centrismus rodina se projevuje nadměrným zbožňováním svého dítěte, zvláště když je pouze jedno dítě. Z takového dítěte často vyroste egoista, člověk nepřizpůsobený praktickému životu; profesionalita — rodiče přesouvají péči o vzdělání na školky, školy a vysoké školy. V budoucnu z takového dítěte může vyrůst chladný mladý muž, cizí náklonnosti k rodičům a starším;

pragmatismus – veškeré vzdělání je zaměřeno na rozvoj takových vlastností, jako je schopnost žít, vidět především materiální zisk.

Velmi rozsáhlé ekonomická funkce rodiny. Zahrnuje širokou škálu rodinných vztahů: vedení domácnosti, rozpočtování, organizování spotřeby a volného času atd. Rodina má velký význam při organizování spotřeby a každodenního života. Uspokojuje, ale částečně i formuje materiální potřeby člověka, vytváří a udržuje určité tradice v domácnosti a poskytuje si vzájemnou pomoc při péči o domácnost.

Důležité pro život každého člověka (velkého či malého) je rekreační (regenerační) funkce rodiny. Odborníci říkají, že dobrá rodina je polovina úspěchu v kariéře, podnikání, studiu atd. Forma se obnovuje a udržuje v dobré rodině. Mělo by se stát místem relaxace a inspirace, sebevědomí, potřeby blízkých vytvářet pro podnikavého člověka velmi důležitý pocit psychické pohody a udržovat vysokou vitalitu. Rekreační funkce rodiny se projevuje tím efektivněji, čím vyšší je kultura rodinných a manželských vztahů. 55. Podstata, předpoklady a funkce sociálních konfliktů

Konflikt je v sociologii chápán jako střet protichůdných cílů, pozic a názorů subjektů sociální interakce. Široká prevalence tohoto fenoménu a velká pozornost společnosti k němu přispěly ke vzniku sociologie konfliktu jako jedné ze speciálních, soukromých sociologických teorií.

READ
Vzhled a vývoj rakoviny z nervů

Zvláštností rodiny jako malé sociální skupiny je, že je schopna vyrůstat „zevnitř“. Žádná jiná sociální komunita (třída, národ, skupina) nemá takový vnitřní mechanismus sebereprodukce.

1. Nejdůležitější funkcí rodiny je socializace jedince, předávání kulturního dědictví novým generacím.

2. Další nejdůležitější funkcí rodiny je funkce sociální a emocionální ochrany jejích členů.

3. Další nejdůležitější funkcí rodiny je ekonomická a domácnost.

4. Funkce sociálního statusu je spojena s reprodukcí sociální struktury společnosti, neboť rodina svým členům zprostředkovává určité sociální postavení.

5. Rekreační, regenerační funkce je zaměřena na obnovu a posílení fyzické, psychické, emocionální a duchovní síly člověka po náročném pracovním dni.

6. Volnočasová funkce organizuje racionální trávení volného času a vykonává kontrolu v oblasti volného času, navíc uspokojuje určité potřeby jedince při trávení volného času.

7. Sexuální funkce rodiny vykonává sexuální kontrolu a je zaměřena na uspokojení sexuálních potřeb manželů.

8. Felicitologická funkce je v tomto seznamu zvláště zajímavá.

55. Podstata, předpoklady a funkce sociální konflikty.

N. Machiavelli (XNUMX. století) věnoval studiu konfliktů značnou pozornost ve svých dílech věnovaných římským dějinám. S ohledem na konflikty na různých úrovních zaznamenal jejich pozitivní roli ve společenském rozvoji.

Anglický ekonom A. Smith na konci XNUMX. století zdůvodnil tezi, že základem konfliktů je rozdělení společnosti na třídy a ekonomické soupeření mezi nimi. Ten byl považován za hnací sílu rozvoje společnosti.

K pochopení sociálních konfliktů významně přispěl G. Hegel. Ve „Filozofii práva“ jmenoval sociální polarizaci společnosti jako jeden z jejich důvodů.

V XNUMX. století mnozí myslitelé předpokládali, že konflikty jsou nevyhnutelným jevem v životě společnosti a stimulem společenského rozvoje. Tyto názory zastávali vědci stejně odlišní ve své orientaci jako M. Weber a K. Marx. Marxismus z pozice materialistického chápání dějin nahlížel na konflikty především jako na produkt sociální nerovnosti, projevující se v třídním boji a revolucích.

Rodina je jednou z nejstarších a nejvýznamnějších společenských institucí, která představuje základní jednotku společnosti.

V tradičním výkladu vzniká rodina na základě sňatku dvou lidí nebo v důsledku příbuzenství a také adopce. Manželství je považováno za výchozí bod při vytváření rodiny, protože nejen manželé jsou spojeni, ale také jejich děti a další příbuzní na obou stranách.

READ
Jak neplést Rettův syndrom u dětí s něčím jiným, co zní podobně?

Rodina jako sociální instituce je komplexní systém vazeb a vztahů, který se vyznačuje těmito hlavními rysy:

Opatrně! Pokud učitel v práci odhalí plagiát, nelze se vyhnout velkým problémům (až vyloučení). Pokud nemůžete napsat sami, objednejte zde.

 • manželské nebo příbuzenské vazby mezi členy rodiny;
 • formování rodinných rolí: manžel, manželka, syn, bratr a další;
 • formování rodinných hodnot a norem rodinného chování;
 • společné bydlení v jedné místnosti;
 • spojení všech členů rodiny se společným životem;
 • obecný rodinný rozpočet;
 • touha po plození, socializaci a výchově dětí;
 • vzájemná pomoc a podpora.

Rodina je nedílnou součástí společnosti a jednou z nejvýznamnějších potřeb a hodnot člověka. Jako sociální instituce plní také funkce malé skupiny a působí jako nejsoudržnější a nejstabilnější jednotka společnosti. Člověk se v procesu svého vývoje stává součástí mnoha různých skupin a navazuje vztahy s desítkami různých lidí, ale pouze rodina zůstává tou skupinou, kterou nikdy neopouští.

Charakteristika hlavních funkcí rodiny

Rodina je primární sociální skupinou, do které člověk vstupuje hned po narození. Hraje zásadní roli při předávání základů sociální struktury společnosti budoucím generacím a je prostředníkem mezi jednotlivcem a společností.

Funkce rodiny odrážejí dynamiku změn její role a charakteru jejího propojení se společností v určitém období vývoje společnosti. V souladu s tím také funkce rodiny procházejí určitými změnami, nabývají nebo ztrácejí svůj význam. Základní funkce však zůstávají nezměněny a konstantní.

Mezi tradiční funkce patří:

Reprodukční funkce zodpovědný za porod. Pro člověka je jeho úlohou uspokojit touhu mít děti, pro společnost – v biologické reprodukci populace a pokračování druhu.

Většina zemí se snaží udržet stabilní demografický stav státu, vytvářet dobré podmínky pro rodičovství jako cíl vytvoření rodiny. V dnešním rychle se měnícím světě se však role reprodukční funkce posouvá do pozadí, což vede k poklesu porodnosti. Demografická krize je způsobena socioekonomickými problémy, nedostatečnou vládní podporou, nízkou životní úrovní, nezaměstnaností a dalšími faktory, kvůli kterým se lidé nemohou cítit bezpečně.

vzdělávací funkce znamená socializaci mladé generace, předávání norem a hodnot společnosti. Právě rodina je základem osobního rozvoje člověka a do značné míry určuje jeho budoucí život. Vliv rodiny na dítě je vždy silnější než jiné výchovné procesy, proto se v rodině formují vlastnosti, které nelze získat v žádném jiném prostředí.

READ
Rlím na manžela i na kamarádky

Ekonomická funkce je spojena s ekonomickou stránkou rodinných vztahů a zahrnuje:

 • úklid domácnosti;
 • jídlo;
 • pořizování a údržba majetku domácnosti;
 • rozdělení rodinného majetku;
 • rozdělení povinností kolem domu a vedení domácnosti;
 • péče a finanční péče o nemohoucí nebo nezletilé členy rodiny atd.

V tradiční společnosti s jasně definovanými rolemi mužského živitele a ženy v domácnosti byla tato funkce prvořadá. V moderním světě však vzhledem k tomu, že ženy často pracují rovnocenně se svými manžely a tráví hodně času mimo domov, dochází k přerozdělování rodinných a domácích povinností a vzájemné výměně služeb mezi členy rodiny.

Sekundární funkce rodiny

Kromě vyjmenovaných trvalých funkcí rodiny existují i ​​funkce sekundární, jejichž role je proměnlivá a může se v různých obdobích života společnosti zvyšovat nebo snižovat. Tyto zahrnují:

Stavová funkce poskytuje člověku určité postavení a možnost upevnit pozici, kterou zaujímá. Kromě toho je rodina v mnoha kulturách předmětem respektu společnosti a hlavní hodnotou člověka samotného. Manželství a rodičovství zvyšují autoritu manželů jako plnohodnotné součásti společnosti.

Každá osoba patřící do rodiny může mít status národnosti, rasy, třídního statusu atd. Od dětství rodina seznamuje člověka s určitými hodnotami a zájmy, formuje jeho názory a normy chování.

Funkce pro volný čas zodpovídá za organizaci volného času v rámci rodiny a slouží k obnově sil a energie. Společná dovolená s rodinou vám umožňuje udržovat stabilitu a dobré vztahy mezi blízkými.

Funkce primární sociální kontroly je soubor společenských norem a obecně uznávaných pravidel, kterými se musí řídit každý člen rodiny. Vzájemnými povinnostmi upravuje chování členů rodiny s přihlédnutím k jejich věku, zdravotnímu stavu a roli. Rodiče jsou například zodpovědní za své dítě a jsou povinni mu až do jeho dospělosti zajistit vše potřebné.

Funkce emocionální a duchovní komunikace

Funkce emocionální a duchovní komunikace má na člověka velký vliv již od narození. Právě na rodinu se dítě, jak vyrůstá, obrací s prosbou o podporu a péči, od rodiny se učí základům komunikace, na kterých se buduje jeho osobnost. Emocionální a duchovní vazby v rámci rodiny jsou založeny na náklonnosti, vzájemné podpoře a porozumění. Díky tomu vznikají silná pouta, která pro člověka neztrácejí sílu a aktuálnost po celý život.

Tato funkce se nejúspěšněji projevuje ve velkých rodinách, kde jsou udržovány úzké a úzké vazby nejen mezi dětmi a rodiči, ale i ostatními příbuznými.

READ
Jak se stát psychikou doma: způsoby, jak rozvíjet své schopnosti

Význam funkcí rodiny v životě jedince

Rodina, jako každá sociální instituce a malá skupina, má své funkce, jejichž realizace zajišťuje úspěšné fungování jejích členů. Život každého člověka začíná jeho rodinou a hodnoty a zásady, které se tam naučil, předurčují celou jeho budoucnost. Funkce rodiny jsou zaměřeny na uspokojování nejdůležitějších potřeb člověka, které prožívá v různých obdobích svého života. V procesu osobního rozvoje se mění i míra významnosti funkcí pro člověka. Tento proces lze vysledovat etapy zrání jedince:

 1. Dětství. V tomto období je rodina pro dítě první sociální institucí, se kterou se seznamuje. Rodiče ho obklopují s péčí a pozorností, starají se o něj a uspokojují jeho potřebu komunikace. Funkce emocionálního a duchovního spojení je plně realizována, protože vztah mezi rodiči ovlivňuje stav dítěte. Je důležité udržovat pozitivní atmosféru a naplňovat emocionální potřeby kojence. Ekonomická funkce pomáhá rozdělit povinnosti kolem domu a péče o děti.
 2. Nízký věk. Jedná se o období od jednoho do 3 let, kdy dítě začíná dospívat a reagovat na vzdělávací proces. Už začíná chodit a mluvit, získává novou úroveň svobody, ale rodina pro něj stále zůstává hlavní sociální institucí.
 3. Předškolní a základní školní věk. V tomto období dochází k prvním vážným změnám v životě dítěte, když vstupuje do nových sociálních institucí. Vzdělávací funkce je částečně realizována ve školce nebo škole.
 4. Puberta. V tomto věku dochází k aktivnímu rozvoji osobnosti, člověk hledá svou identitu, buduje vztahy s vrstevníky a učí se samostatnosti. Během tohoto období je velmi důležité udržovat dobré emocionální a duchovní vazby v rodině, aby teenager cítil podporu.
 5. Vyrůstání. Mladí lidé uvažují o založení vlastní rodiny, po svatbě hrají hlavní roli reprodukční a ekonomické funkce. Také s vytvořením nové rodiny si člověk uvědomí svou potřebu získat nový status.

Význam funkcí rodiny pro moderní společnost

Plnění funkcí rodiny je důležité nejen pro její členy, ale i pro celou společnost. V určité fázi dospívání se člověk stává plnohodnotnou součástí společnosti a jeho chování a vztahy s ostatními závisí na jeho výchově a hodnotách vštípených v rodině. A přestože role rodinných funkcí v moderní společnosti prochází určitými změnami, stále jsou základem zdravých rodinných vztahů.

READ
8 rozdílů mezi introvertem a extrovertem

Mladí lidé stále méně chtějí založit rodinu a plodit děti, mění se ekonomické role a zavádějí se nové metody vzdělávání. Navzdory tomu hodnota rodiny nikam nemizí, stejně jako dříve zůstává jádrem úspěšné společnosti a nejdůležitější institucí v životě člověka.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: