Nízké sebevědomí – proč je to tak nebezpečné?

Osobnost člověka se neustále vyvíjí pod vlivem různých faktorů – rodinných postojů, vztahů ve školní komunitě, úspěchů či neúspěchů v osobním i veřejném životě. Úspěšnému rozvoji brání 3 hlavní „nepřátelé“ – lenost, strach a nízké sebevědomí jedince. Sebevědomí se může snížit buď situačně, například v důsledku nějakého selhání, nebo trvale. Trvale nízké sebevědomí vyvolává pochybnosti o sobě a vážně zhoršuje kvalitu života člověka.

Novorozenecká výživa

Jak pochopit, která receptura je pro novorozence nejlepší z hlediska nutriční hodnoty a přítomnosti prospěšných látek pro jeho zdraví a vývoj: složení konkrétního produktu studujeme společně s odborníkem.

Známky nízkého sebevědomí osobnosti

Známky nízkého sebevědomí osobnosti

S problémem nízkého sebevědomí se dnes potýká poměrně velké množství lidí. Vždy se jim zdá, že někdo z jejich okolí je úspěšnější, talentovanější, bohatší. Nespokojenost se sebou samým a kvalitou svého života zesiluje při prohlížení blogů na sociálních sítích a přispívá ke vzniku destruktivních emocí, které mají devastující dopad na psychiku.

Lidé s nízkým sebevědomím se vyznačují zejména nerozhodností, nedůvěrou k lidem, podezíravostí, neschopností adekvátně vnímat chválu a užívat si života a neustálým srovnáváním se s ostatními. Často analyzují slova, výrazy obličeje a gesta jiných lidí a snaží se pochopit, jak přesně jsou schopni vyjádřit své nepřátelství. Člověk s nízkým sebevědomím lituje minulosti a má obavy z budoucnosti.

Lidé, kteří nejsou schopni adekvátně posoudit své vlastní síly a dovednosti, nevědí, jak požádat o pomoc, a považují se za nehodné podpory ostatních. Není divu, že se často stávají obětí manipulátorů a agresorů. Neustálé srovnávání se s úspěšnějšími jedinci vede k tomu, že je pro člověka obtížné komunikovat s ostatními. Lidé s nízkým sebevědomím se nedokážou pohnout vpřed, protože je pronásleduje strach ze selhání. Proto nedosahují úspěchu v kariéře a osobním životě.

Pocit méněcennosti je jednou z nejškodlivějších a nejnebezpečnějších překážek lidského rozvoje. Spolu s neustálou nespokojeností se sebou samým přichází nevysvětlitelný pocit viny a strach ze selhání ve všech oblastech života. Soubor psychoterapeutických opatření pomůže zlepšit trvale nízké sebevědomí.

Kořeny nízkého sebevědomí v dětství a dospívání

Obecně se uznává, že nejvíce komplexů, traumat, strachů a fobií člověk získává v dětství. Toto tvrzení není vždy pravdivé. V průběhu života může sebevědomí člověka klesat nebo růst. Ale přetrvávající názor, že rodičovská rodina a systém vztahů v ní může způsobit nízké sebevědomí, není neopodstatněný.

READ
Jak se smířit s kamarádkou, když si nechce povídat

Dítě, jehož rodiče sami trpí vlastní méněcenností, se pravděpodobně bude považovat za nehodné chvály nebo úspěchu. Pokud jeho dětství přejde s pocitem, že není dost dobrý pro své nejbližší – matku a otce, pak vyroste s pocitem vlastní méněcennosti nebo bude neustále ostatním dokazovat, že je „dobrý“.

Některé rodiny bohužel stále rády srovnávají své děti s jinými úspěšnějšími ve škole, umění a sportu. Rodiče takto dělají svým dětem medvědí službu: když očekávají, že dítě použije úspěšného vrstevníka jako vzor, ​​nemusí si uvědomit, že se může považovat za nedostatečné, a jeho sebevědomí neporoste.

Vyrůstat v rodině s autoritářským stylem výchovy je další cestou k nízkému sebevědomí v budoucnosti. Tam, kde dospělí neberou v úvahu názor dítěte, může vyrůstat v nejistotě a ve všem se spoléhat na názory druhých. Vyrůstá s pocitem, že na něm nic nezávisí, a nikdy se nestane úspěšným, bohatým a šťastným.

V dospívání může být vzhled příčinou nízkého sebevědomí. Při hledání důvodů pro nedostatek přátel nebo pozornosti od opačného pohlaví dospívá teenager k závěru, že jeho tvář nebo tělo nejsou dostatečně krásné. Zdrojem negativních emocí může být „špatný“ tvar nosu, uší, akné nebo nadváha. Pocit méněcennosti teenagera zesílí v případech, kdy se tělesné postižení stane příčinou posměchu a šikany ze strany spolužáků.

Akce k nápravě tělesného postižení nebo nový koníček pomůže zlepšit sebevědomí teenagera, díky kterému může najít přátele a dosáhnout úspěchu v komunikaci s opačným pohlavím. Ale nejdůležitější pro každé dítě nebo teenagera je podpora blízkých, kteří mu pomáhají věřit v sebe sama.

Jak zvýšit sebevědomí a zlepšit kvalitu komunikace s lidmi?

Jak zvýšit sebevědomí a zlepšit kvalitu komunikace s lidmi?

Pro lidi s nízkým sebevědomím je těžké nejen uspět ve škole nebo kariéře, ale také komunikovat s ostatními lidmi. Snadno se stávají obětí manipulativních přátel nebo partnerů. Pocit „nebýt dost dobrý“ je živnou půdou pro rozvoj toxických vztahů a dalších forem domácího násilí.

Nízké sebevědomí může způsobit nejen manipulaci ze strany přátel nebo partnerů, ale také opovržení ze strany kolegů nebo vedení. Člověk s komplexem méněcennosti se necítí dostatečně silný, aby mohl konkurovat úspěšnějším kolegům. A jelikož si není jistý svou odbornou způsobilostí, nemůže očekávat vítězství v soutěži.

READ
Epilepsie: co to je, typy a formy, příčiny, první příznaky onemocnění, diagnostika a léčba.

Člověk, který si příliš málo cení, přitahuje do svého života toxické přátele a partnery. Komunikace s ostatními mu nepřinese radost, takže bude trpět nedostatkem pochopení toho, co je s ním „špatného“. Často si lidé sami neuvědomují, že důvodem je jejich nízké sebevědomí.

Vzhledem k tomu, že nízké sebevědomí je jedním z hlavních důvodů životních neúspěchů, je nutné ho zvyšovat. Pokud vznikne situačně, pod vlivem konkrétních okolností, pak nové a pozitivnější události pomohou k jejímu zvýšení. Ale je to mnohem obtížnější, pokud má hlubší kořeny a má negativní dopad na všechny aspekty života člověka. V některých případech může člověk potřebovat pomoc psychoterapeuta nebo navštěvovat školení či semináře.

Za prvé, bez ohledu na to, jak je to těžké, člověk se musí přestat srovnávat s ostatními. Všichni lidé jsou různí, mají různé talenty a schopnosti. Proto je důležité najít v sobě pozitivní vlastnosti a rozvíjet je. Ke zlepšení sebevědomí mohou přispět i koníčky a poznávání nových lidí nebo nějaké změny vzhledu či stylu oblékání.

Je nepravděpodobné, že by se sebevědomí mělo zvyšovat příliš vysoko, protože lidé nejsou přitahováni těmi, kteří jsou spokojení nebo kteří se příliš ponižují. Ale výrazně se zvyšuje kvalita života člověka, který si věří a schopnost dosáhnout úspěchu.

Nejistota

Problémy se sebevědomím se mohou objevit v každém věku, ale nízké sebevědomí se rozvíjí v raném dětství. Tento jev je zatížen rozvojem řady negativních důsledků pro člověka, mezi které patří nadměrná plachost, závist, sklon k sebemrskačství, pochybnosti o vlastní atraktivitě atd. Negativní důsledky nízkého sebevědomí velmi komplikují lidský život , a proto má smysl mluvit o důvodech vývoje a charakteristických příznacích tohoto jevu, stejně jako o účinných metodách boje proti němu.

Co znamená „nízké sebevědomí“?

Sebeúcta je to, jak člověk vnímá své osobní (pozitivní i negativní) vlastnosti jeho představy o vlastní důležitosti ve vztahu k lidem kolem něj. Sebeúcta má ústřední místo v procesech interakce jedince s ostatními členy společnosti, ovlivňuje vnímání člověka okolím.

Sebeúcta je nejdůležitějším motivem, kdy si jedinec stanovuje a následně dosahuje různých životních cílů, například při provozování oblíbené činnosti, dosahování materiálního blahobytu atd. Popsaný jev má také dopad na okruh zájmů člověka, na vyhlídky na jeho osobní rozvoj a na vztahy, které se vyvíjejí mezi ním a lidmi, kteří jsou s ním v kontaktu (přátelé, kolegové, rodina).

READ
Co dělat, když nechcete žít

Ale říkají tomu nízké sebevědomí jasné podcenění vlastních zásluh člověka, schopnosti a osobní vlastnosti. Jedinec s nízkým sebevědomím si odpírá právo na štěstí a úspěch, trápí ho neustálé pochybnosti a zklamání, má sklony k sebezkoumání z jakéhokoli, byť nepodstatného důvodu. Nízké sebevědomí výrazně zhoršuje kvalitu života, nicméně práce na sobě a neustálé sebezdokonalování pomáhá úspěšně se s tímto negativním jevem a jeho škodlivými důsledky vyrovnat.

Známky nízkého sebevědomí

Psychologové identifikují celý seznam typických znaků pro člověka s nízkým sebevědomím. Tyto zahrnují:

 • nedostatek sebevědomí, nedostatek víry ve vlastní síly a schopnosti;
 • pocit ztráty kontroly nad svým životem;
 • touha srovnávat se s ostatními lidmi, což přináší především negativní emoce. Negativa je v tomto případě způsobena výhradně výběrem osob, se kterými se člověk s nízkým sebevědomím raději srovnává (většinou se takoví lidé srovnávají s lidmi, kteří je v nějaké oblasti jednoznačně převyšují);
 • pohrdání vlastními potřebami a prioritami;
 • pochybnosti při rozhodování, touha spoléhat se spíše na rady druhých než na vlastní názor;
 • zvyk přijímat komplimenty a chválu svým směrem s nedůvěrou, nedůvěrou v jejich upřímnost;
 • touha přemýšlet o své osobnosti pouze kritickým způsobem se zaměřením na nedostatky a negativní rysy vlastní povahy;
 • strach z neúspěchu, nedostatek víry v úspěch osobního snažení;
 • přemýšlení o budoucnosti, vyhraněný pesimistický postoj, nedůvěra v pozitivní a pozitivní změny;
 • nestanovení a ochrana osobních hranic;
 • touha sloužit druhým na úkor vlastních zájmů.

Kromě uvedených znaků je osoba s nízkým sebevědomím identifikována také některými rysy ve způsobu mluvy, například:

 • takový člověk se často kritizuje a raději mluví pouze o svých nedostatcích;
 • v rozhovoru zaujímá výhradně ospravedlňující a obranný postoj, a to i bez zjevných důvodů;
 • vysoce závislý na názorech druhých, extrémně citlivý na jakoukoli kritiku jeho směru, kritické výroky o sobě často vnímá jako urážku.

Důvody nízkého sebevědomí

K rozvoji nízkého sebevědomí přispívají následující faktory:

 • chyby ve výchově dětí, například zanedbávání dítěte, nebo naopak přehnaná ochrana. Také neustálé výčitky spojené s jeho údajným nedodržením kritérií stanovených jeho rodiči mají extrémně nepříznivý vliv na sebevědomí dítěte.
 • dříve trpěl těžkými konfliktními situacemi, které zahrnují šikanu, kterou člověk zažil v dětství. Jedním z důsledků takové šikany jsou získané pochybnosti o sobě, které se následně u dospělého člověka rozvinou v nízké sebevědomí.
 • zažil psychické trauma spojené s fyzickým, morálním nebo sexuálním násilím vůči jednotlivci. Podobná zranění vést k tomu, že člověk ztrácí důvěru v ostatní lidi, systematicky vznikající pocit vlastní bezmoci a neschopnosti ovlivnit změny ve svém životě.
 • propaganda na internetu a v médiích nereálných a nedosažitelných vnějších standardů krásy. Nadměrná fascinace takovými informacemi negativně ovlivňuje osobní sebevědomí, protože u některých lidí rozvíjí pocit méněcennosti, což má devastující vliv na sebevědomí.
 • zvláštnosti myšlení, například důvěra získaná v dětství v nemožnost dosáhnout jakéhokoli cíle v průběhu času, se může změnit v chronické podceňování vlastních schopností.
READ
Hlavní známky toho, že jste opravdu zamilovaní

Jaká jsou nebezpečí nízkého sebevědomí?

Nízké sebevědomí je příčinou neustálých pochybností a hledání duše, negativních osobních myšlenek a neschopnosti samostatně se rozhodovat kvůli obrovské závislosti jedince na názorech druhých. Právě to člověku brání v realizaci vlastního potenciálu a dosahování kýžených cílů a výsledků. Kromě toho, negativní jevy způsobené nízkým sebevědomím zahrnují:

 1. Neschopnost člověka cítit štěstí. Podstata tohoto jevu nespočívá ve skutečných neštěstích, která neustále pronásledují člověka s nízkým sebevědomím, ale v jeho vnitřním postoji k sobě samému, v nedostatku sebeúcty, v neochotě zvažovat své vlastní zásluhy a kladné vlastnosti. aby se pro ně miloval. V důsledku toho se člověk na sebe dívá výhradně v negativním světle, a proto se zaměřuje pouze na to negativní, co se mu děje, aniž by zaznamenal něco pozitivního. Je to tedy nízké sebevědomí, které mu neumožňuje cítit celou škálu pozitivních emocí, a tudíž cítit radost a štěstí.
 2. Převaha negativních emocí, sklon k bezdůvodnému podezírání, depresím, nadměrné úzkosti a obavám z maličkostí. Člověk s nízkým sebevědomím se bojí kritiky a bojí se jakéhokoli selhání, což ho nutí neustále zůstávat ve stínu. Zároveň se předem připravuje na neúspěch, protože své vlastní schopnosti a schopnosti odhaduje extrémně nízko.
 3. Bolestivá opatrnost, závislost na názorech a rozhodnutích druhých lidí, což postupem času vede k rozvoji závislosti na druhých. V budoucnu se člověk s nízkým sebevědomím snaží získat pozornost nebo kompliment od lidí, kteří jsou pro něj významní, pro které je připraven obětovat své vlastní životní priority, aspirace a zájmy.

Jak zvýšit sebevědomí?

Je téměř nemožné věřit v sebe hned, stejně jako je nemožné milovat se najednou. Odborníci však lidem s nízkým sebevědomím nabízejí několik jednoduchých tipů, podle kterých se mohou soustředit na osobní pozitivní vlastnosti. K tomu potřebujete:

 • Věnujte méně pozornosti kritice od ostatních. Neustálé sledování názorů a postojů jiných lidí ničí sebevědomí člověka, snižuje jeho sebevědomí;
 • Odmítněte nadměrnou kritiku sebe sama, naučte se věnovat pozornost svým výhodám, zásluhám a kladným charakterovým rysům;
 • Přestaňte se předem nastavovat a programovat se výhradně pro negativní;
 • Přestaňte neustále sledovat ostatní na internetu, protože. takový koníček je plný rozvoje pocitů závisti, což má destruktivní účinek jak na sebevědomí, tak na kvalitu života člověka;
 • Snaží se nejen přijímat pomoc a sympatie, ale také pomáhat druhým, což mu umožní pocítit vlastní důležitost a získat sebevědomí.
READ
Virtuální zrada: forma nevěry, sebeklamu nebo odbytiště?

Další tipy, jak si zvýšit sebevědomí, najdete v tomto článku.

Navíc školení a sezení s psychologem, stejně jako rozhovory s lidmi, kteří se s takovými problémy v minulosti úspěšně vypořádali, pomohou zvýšit sebevědomí. Pravidelná práce na sobě vám umožní pochopit, že život není tak špatný a vaše budoucnost závisí především na vás.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: