Příbuzenství – kdo je s kým příbuzný v rodině

Čím dále je vztah, tím obtížnější je určit, kdo je „sedmá voda na želé“. Není to tak dávno, co byly rodiny velké, kdy pod jednou střechou nebo ve stejné čtvrti žilo několik generací blízkých i vzdálených příbuzných. Lidé stejného druhu byli spojeni společnými zájmy a hodnotami.

Stále říkáme: „Vypadá jako teta; plivající obraz dědy.” Zda se dítě podobá svému pradědečkovi, už nevíme. Okruh příbuzných se zúžil: otec, matka, dědeček, babička, sestra, bratr.

Skutečný zmatek ale začíná až po svatbě, kdy se objeví noví příbuzní.

Stručně řečeno: kdo je s kým příbuzný?

švagr – Bratr manžel.

Shurin – švagr.

Švagrová – manželova sestra.

Tchyně – sestra manželky.

Test – otec manželky.

Tchyně – matka manželky.

Švagři – manželé sester.

Nevlastní otec – manželův otec.

Zeť – matka manžela

Synovci – děti bratrů a sester.

Otčím, nevlastní matka – nevlastní rodiče.

prastrýc – strýc otce nebo matky.

Bratranec – syn vlastního strýce a tety.

Skvělá teta – teta otce nebo matky.

Cousin – dcera vlastního strýce a tety.

Zeť – manžel dcery, manžel sestry nebo manžel švagrové.

Prasynovci – vnoučata bratra nebo sestry.

prastrýc – bratranec otce nebo matky.

Skvělá teta – bratranec otce nebo matky.

Bratranci – děti bratranců a sestřenic.

Kmotr, kmotr – kmotr a kmotra ve vzájemném vztahu.

Nevlastní dcera, nevlastní syn – nevlastní děti ve vztahu k jednomu z manželů.

Strýc – bratr otce nebo matky ve vztahu k dětem nebo synovec. Manžel jedné tety je také strýc.

Teto – sestra otce nebo matky ve vztahu k dětem nebo synovcům. Strýcova žena je také teta.

Primak – adoptovaný zeť žijící v rodině své manželky (bývalo to vzácné, obvykle do domu svého manžela přicházela mladá žena).

Dohazovač, dohazovač – rodiče jednoho z manželů ve vztahu k rodičům druhého z manželů.

Nevlastní dcera – vdaná žena ve vztahu k příbuzným svého manžela: otec, matka, bratři a sestry, manželé bratrů a sester.

Twinned – mohou se stát jak bratry, většinou bratranci, tak přáteli, kteří si v těžkých dobách náhodou pomohli. Aby se člověk stal navždy zapřisáhlými bratry, musel vykonat zvláštní rituál se slibem výměny křížů a třikrát se políbit.

Existují tři skupiny příbuzenských vazeb:

  • pokrevní příbuzenství (příbuzenství po krvi) – bezprostřední příbuzní
  • tchánové – vztah manželstvím
  • nesouvisející spojení

Zkusme pochopit složitý obraz propletených příbuzenských vazeb a nahlédněme do slovníku příbuzenských vztahů.

Podrobně: slovník příbuzenských vztahů

Babičko, babičko – matka otce nebo matky, manželka dědečka
bratr – syn ve vztahu k ostatním dětem stejných rodičů
kmotře – syn kmotra
Bratr kříže, bratr kříže, jménem bratr – osoby, které si vyměnily kříže
Brácho, bratře – bratranec
Bratanich – bratrův synovec
brácho – manželka bratrance
brácho – bratrova dcera, bratrova neteř
Bratelnitsa – bratranec nebo vzdálený příbuzný
Bratová – bratrova žena
Bratych – bratrův syn, bratrův synovec

Vdova – žena, která po smrti manžela neuzavřela druhé manželství
Vdovec – muž, který po smrti své ženy neuzavřel druhé manželství
Skvělá teta – sestra dědečka nebo babičky (prateta)
Prastrýc – bratr prarodiče
Větev – linie příbuzenství
Vnuk – syn syna nebo dcery, synové synovce nebo neteře
Pra-pra neteř – vnučka bratrance
Praneteř – vnučka bratra nebo sestry (sestřenice z druhého kolena)
Vnuk, vnuk – být příbuzný ve třetím stupni, druhý bratranec
Prasourozenci – sestřenice z druhého kolena
Pra-pra-bratranec – vnuk sestřenice
Prasynovec – vnuk bratra nebo sestry
Pra-pra-druhý bratranec – vnuk druhého bratrance (druhého bratrance)
Vnučka, vnuk – dcera syna nebo dcery, synovce nebo neteře

Skvělá teta – sestra babičky nebo dědečka
Pra-pra-babička – sestra prababičky nebo pradědečka
Pra-pra-prababička – sestra praprababičky nebo prapradědečka
Skvělá neteř – dcera bratrance
Cousin – dcera strýce nebo tety
Skvělá teta – bratranec otce nebo matky
Bratranec – související ve druhém stupni
Bratranec – syn strýce nebo tety
prastrýc – bratr prarodiče
prastrýc – bratranec otce nebo matky
Skvělý bratranec – syn bratrance
pra-pra-pra-dědeček – bratr pradědečka nebo prababičky
Pra-pra-pra-pradědeček – bratr prapradědečka nebo praprababičky
švagr – Bratr manžel
Dědečku, dědečku – otec otce nebo matky
Dědeček kmotr – otec kmotra
Dedina, děda – strýcova teta
Dědich – přímý dědic po dědovi
Dcera – osoba ženského pohlaví ve vztahu ke svým rodičům
Jmenovaná dcera – adoptované dítě, žák
Dsherich – synovec od tety
Dchersha – tetina neteř
Strýc – osoba pečující o dítě
Strýc – bratr otce nebo matky, stejně jako manžel tety

READ
Jak se chovají muži Váhy ve vztazích a jací jsou v manželství?

Polokrevné děti – děti narozené stejnému otci (stejnému otci), ale různým matkám)
Jednoděložní děti (jednoděložní) – děti narozené stejné matce, ale od různých otců
děložní – narozené stejné matce, ale od jiného otce

Manželka – žena ve vztahu k muži, za kterého je vdaná
Zhenima, manželka – neprovdaná čtvrtá manželka
Ženich – ten, kdo mu zařídil nevěstu

Švagrová, švagrová, švagrová – manželova sestra, někdy bratrova manželka
Zeť – manžel dcery, sestry

Koleno – rozvětvení klanu, generace v rodokmenu
Kmotra – účastnice obřadu křtu v roli duchovní matky
Kmotřenec – kmotřenec
Kmotřenka – Božská dcera
Kmotr – účastník obřadu křtu v roli duchovního otce
Pokrevní příbuzní – původ od stejných rodičů
Krev – o příbuzenství v rámci jedné rodiny
Bratranec – bratranec
Bratranec – bratranec
Qum – kmotr ve vztahu k rodičům kmotřence a kmotře
Kuma – kmotra ve vztahu k rodičům kmotřence a ke kmotrovi

Malá teta – sestra otce nebo matky (sestřenice)
Malý strýček – bratr otce nebo matky
Matko – žena ve vztahu ke svým dětem
Kmotra, kmotra – Přijímač na křestním obřadu
Matka se jmenovala – matka pěstounce
Mléčná matka – matka, zdravotní sestra
Matka zasadila – žena, která na svatbě nahrazuje matku ženicha
Nevlastní matka – nevlastní matka, další manželka otce ve vztahu k jeho dětem z předchozího manželství
Mléčná sestra – dítě (žena), kterou ve vztahu ke svým dětem kojí cizí matka
pěstounský bratr – dítě (muž), opečovávané cizí matkou ve vztahu ke svým dětem
Manžel – muž ve vztahu k ženě, se kterou je ženatý

Dcera zeť – manželka bratra nebo manželka syna, jakož i manželka jednoho bratra ve vztahu k manželce jiného bratra
Nelegitimní – narozen z rodičů, kteří nejsou oddáni v kostele

Homogenní (jednokrevný) – pocházející od stejného otce
Monotuterinní (jednoděložní) – pocházející ze stejné matky
Otec – muž ve vztahu ke svým dětem
Kmotr – příjemce při obřadu křtu
Jméno otce – otec adoptovanému dítěti
Otec je konverzační, zasazený, oblečený – muž, který na svatbě nahradí vlastního otce ženicha
Nevlastní otec – nevlastní otec, další manžel matky ve vztahu k jejím dětem z předchozího manželství
Hlavní – nejstarší v generaci
Otčím, otčím – syn, dědic

Nevlastní dcera – nevlastní dcera jednoho z manželů
Synovec – syn bratra nebo sestry
Neteř – dcera bratra nebo sestry
Plemyash – příbuzný, příbuzný, krajan
Side (syn, dcera) – syn nebo dcera nepocházející z legálního manželství
Generace – příbuzní stejného stupně příbuzenství ve vztahu ke společnému předkovi
Plnokrevník – pocházející ze stejných rodičů
Potomek – člověk pocházející narozením z klanu, člověk ve vztahu ke svým předkům
Skvělá babička – matka dědečka nebo babičky
Skvělá babička – stejně jako prababička
pravnuk – syn vnuka nebo vnučky
Pra-pra-pra neteř -pravnučka bratrance
Pra-praneteř – pravnučka bratra nebo sestry
Pra-pra-pra-druhý bratranec – pravnučka bratrance z druhého kolena
Pra-pra-pra-pra-synovec – pravnuk bratrance
Pra-pra-synovec – pravnuk bratra nebo sestry
Pra-pra-pra-druhý bratranec – pravnuk druhého bratrance
Skvělá vnučka – dcera vnuka nebo vnučky
pradědeček – otec prarodičů
Pra-pra-babička – matka pradědečka nebo prababičky
Pra-pravnuk – syn pravnuka nebo pravnučky
Pra-pra-pra-pra-pra neteř – pra-pravnučka bratrance
Pra-pra-praneteř – pra-pravnučka bratra nebo sestry
Pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-prapra – pra-pravnučka druhého bratrance
Pra-pra-pra-pra-synovec – pra-pravnuk bratrance
Pra-pra-pra-synovec – pra-pravnuk bratra nebo sestry
Pra-pra-pra-pra-bratranec – pra-pravnuk druhého bratrance
pra-pra-vnučka – dcera pravnuka nebo pravnučky
Pra praděda – otec pradědečka nebo prababičky
Předci – první známý rodokmenový pár, ze kterého rodina pochází
Předek – rodič prapradědečka, praprababičky
Předek – dávný předchůdce v rodině, stejně jako krajan z předchozích generací
Svatba – pocházející ze stejných rodičů, ale narozený před manželstvím a poté v něm rozpoznán
Nevlastní dcera – adoptoval dítě někoho jiného, ​​děvče
Pěstoun – adoptoval dítě někoho jiného, ​​chlapče
Pátý bratranec – být příbuzným v páté generaci (po prapradědečkovi)

READ
Jak se stát ideální manželkou aneb tajemství šťastného manželství za milion

Rod – řada generací pocházejících od jednoho předka, stejně jako generace obecně
Rodiče – otec a matka ve vztahu k dětem
Rodič – stejně jako otec
Rodič -stejně jako matka
Nativní – potomek stejných rodičů Viz krev, plnorozený
Příbuzní – příbuzní
Předek – první známý zástupce rodu, z něhož pochází
Rodokmen – stejné jako genealogie
Rodokmen – seznam generací stejného druhu, uvádějící původ a stupeň příbuzenství
Relativní – ten, kdo je s někým příbuzný
příbuzenství – vztah mezi lidmi vzniklý přítomností společných bezprostředních příbuzných

Dohazovač(m), dohazovač(f) – rodič jednoho z manželů ve vztahu k rodičům druhého z manželů
Nevlastní otec – manželův otec
Zeť – matka manžela
souhrn – bratři a sestry pocházející z různých rodičů
Nevlastní děti – děti, které jsou bratry nebo sestrami svého nevlastního otce nebo nevlastní matky
V právu – člověk, který je s někým ve vztahu
Vlastnost – blízký vztah mezi lidmi, který nevzniká příbuzenstvím, ale manželským svazkem (vztahy mezi manželem a pokrevními příbuznými druhého z manželů, jakož i mezi příbuznými manželů)
Svoyak – manžel švagrové (sestra manželky)
Švagři – osoby provdané se dvěma sestrami
Tchyně – sestra manželky
Semiyurodny – být příbuzným v sedmé generaci (po pra-pra-pra-pra-pra-dědovi)
Семья – skupina příbuzných žijících společně
Sestra – dcera stejných rodičů nebo jednoho z nich ve vztahu k jejich dalším dětem
Sestřičko, sestřičko, sestřičko – bratranec
Sestra – sestřenice, dcera matčiny nebo otcovy sestry
Sestra, sestra, sestra (starověká ruština) – syn matčiny sestry (synovec sestrou)
Sirotek – dítě nebo nezletilá osoba, která ztratila jednoho nebo oba rodiče
Nevlastní dcera – manželka syna ve vztahu k rodičům, snacha
styk – manželka švagra, manželky dvou bratrů ve vzájemném vztahu
Manžel – manžel
Manžel – manželka
Synu – muž, chlapec ve vztahu k rodičům
Godson (kmotr) – mužská osoba ve vztahu k přijímači
Jméno syna – odchovanec, žák

Test – otec manželky
Teta, teta – sestra otce nebo matky, stejně jako manželka strýce
Nevlastní matka – matka manželky
Babička z druhého bratrance – prarodičův bratranec
Druhý bratranec – dcera druhého bratrance
Druhá praprababička – sestřenice praprarodiče
Druhá praprababička – bratranec prapradědečka nebo prababičky
Druhý bratranec – dcera prastrýce (tety)
Druhý bratranec – druhý bratranec otce nebo matky
Druhý bratranec – být příbuzným ve třetí generaci (po pradědečkovi) (viz vnuk)
Druhý bratranec – syn bratrance (tety)
Druhý bratranec – prarodičův bratranec
Druhý bratranec – druhý bratranec otce nebo matky
Druhý bratranec – syn druhého bratrance
Druhý pradědeček – sestřenice praprarodiče
Druhý prapradědeček – bratranec prapradědečka nebo praprababičky
Přijato – osoba ženského pohlaví ve vztahu k adoptivním rodičům
Přijato – mužská osoba ve vztahu k adoptivním rodičům

READ
Strach z ohně: jak se tomu říká, způsoby léčby

Příjmení – stejně jako klan, rodina

Čtvrtý bratranec – prarodičův bratranec z druhého kolena
Čtvrtý bratranec – dcera čtvrtého bratrance
Čtvrtá praprababička – druhý bratranec pradědečka nebo prababičky
Čtvrtá praprababička – druhý bratranec prapradědečka nebo prababičky
Čtvrtý bratranec – dcera druhého bratrance (tety)
Čtvrtý bratranec – čtvrtý bratranec otce nebo matky
Čtvrtý bratranec – být příbuzným čtvrtého stupně prostřednictvím svého pradědečka
Čtvrtý bratranec – syn druhé sestřenice (teta)
Čtvrtý bratranec – prarodičův bratranec z druhého kolena
Čtvrtý bratranec – bratranec ze čtvrtého bratrance otce nebo matky
Čtvrtý bratranec – syn čtvrtého bratrance
Čtvrtý pradědeček – druhý bratranec praprarodiče
Čtvrtý prapradědeček – bratranec z druhého kolena prapradědečka

Šestý bratranec – být příbuzným v šesté generaci (po pra-pra-pra-pradědečku)
Shurin – švagr
Shurich – švagr (bratr manželky)

Yatrov (yatrovka) – manželka švagra (manželova bratra)

Pojďme si shrnout rodinné vazby:

Pro nevěstu:

manželova matka – tchyně
manželův otec – tchán

manželova sestra – švagrová
manželův bratr – švagr

manželka manželova bratra (švagra) – snacha (pohlavní styk)
manželovy sestry (švagrové) manžel – zeť

Tabulka všech rodinných vztahů: kdo je s kým příbuzný

Důležitou roli v organizaci sociálních vztahů hrají vazby, které spojují lidi do jednotlivých skupin a určují jejich role ve společnosti. Jedním z důležitých typů takových spojení jsou rodinné vztahy. Tyto vztahy jsou založeny na původu od společného předka nebo vznikly manželstvím.

Příbuzenství je forma vztahu mezi jednotlivci, která je určena společným předkem.

Termín popis
Babičko, babičko matka otce nebo matky, manželka dědečka.
bratr syna ve vztahu k jiným dětem stejných rodičů.
kmotře syn kmotra.
Bratr kříže, bratr kříže, jménem bratr osoby, které si vyměnily kříže.
Brácho, brácho, brácho, brácho, brácho bratranec.
Bratanich bratrův synovec.
brácho manželka bratrance.
brácho bratrova dcera, bratrova neteř.
Bratelnitsa bratranec nebo vzdálený příbuzný.
Bratová bratrova žena.
Bratych bratrův syn, bratrův synovec.
Vdova žena, která po smrti svého manžela neuzavřela druhé manželství.
Vdovec muž, který po smrti své ženy neuzavřel druhé manželství.
Skvělá teta sestra prarodiče (prateta).
Prastrýc bratr prarodiče.
Větev linie příbuzenství.
Vnuk syn syna nebo dcery, synové synovce nebo neteře.
Pra-pra neteř vnučka bratrance.
Praneteř vnučka bratra nebo sestry (druhý bratranec).
Vnuk, vnuk být příbuzný ve třetím stupni, druhý bratranec.
Prasourozenci sestřenice z druhého kolena.
Pra-pra-bratranec vnuk sestřenice.
Prasynovec vnuk bratra nebo sestry.
Pra-pra-druhý bratranec vnuk druhého bratrance (druhého bratrance).
Vnučka, vnuk dcera syna nebo dcery, synovce nebo neteře.
Skvělá teta sestra babičky nebo dědečka.
Pra-pra-babička sestra prababičky nebo pradědečka.
Pra-pra-prababička sestra prapraprababičky nebo prapradědečka.
Skvělá neteř dcera bratrance.
Cousin dcera strýce nebo tety.
Skvělá teta bratranec otce nebo matky.
Bratranec související ve druhém stupni.
Bratranec syn strýce nebo tety.
prastrýc bratr prarodiče.
prastrýc bratranec otce nebo matky.
Skvělý bratranec syn bratrance.
pra-pra-pra-dědeček bratr pradědečka nebo prababičky.
Pra-pra-pra-pradědeček bratr praprapradědečka nebo praprababičky.
švagr Bratr manžel.
dědeček (dědeček) otce otce nebo otce matky.
Dědeček kmotr otec kmotra.
Dedina, děda strýcova teta.
Dědich přímý dědic po dědečkovi.
Dcera žena ve vztahu ke svým rodičům.
Jmenovaná dcera odchovanec, žák.
Dsherich synovec od tety.
Dchersha neteř tety.
Strýc osoba pečující o dítě.
Strýc bratr otce nebo matky, stejně jako manžel tety.
Polokrevné děti děti narozené od stejného otce (stejného otce), ale různých matek.
Jednoděložní děti (jednoděložní) děti narozené jedné matce, ale od různých otců.
děložní narozené stejné matce, ale jinému otci.
Manželka žena ve vztahu k muži, se kterým je vdaná.
Zhenima, manželka neprovdaná čtvrtá manželka.
Ženich kdo zařídil svou nevěstu.
Švagrová, švagrová, švagrová manželova sestra, někdy bratrova manželka.
Zeť manžel dcery, sestry.
Koleno rozvětvení klanu, generace v genealogii.
Kmotra účastnice obřadu křtu v roli duchovní matky.
Kmotřenec kmotřenec.
Kmotřenka Božská dcera.
Kmotr účastník obřadu křtu v roli duchovního otce.
Pokrevní příbuzní původ od stejných rodičů.
Krev o příbuzenství v rámci jedné rodiny.
Bratranec bratranec.
Bratranec bratranec.
Qum kmotra ve vztahu k rodičům kmotra a ke kmotře.
Kuma kmotra ve vztahu k rodičům kmotra a ke kmotrovi.
Malá teta sestra otce nebo matky (sestřenice).
Malý strýček bratr otce nebo matky.
Matko žena ve vztahu ke svým dětem.
Kmotra, kmotra Přijímač při obřadu křtu.
Matka se jmenovala matka adoptovanému dítěti.
Mléčná matka matka, zdravotní sestra.
Matka zasadila žena, která na svatbě nahradí matku ženicha.
Nevlastní matka nevlastní matka, další manželka otce ve vztahu k jeho dětem z předchozího manželství.
Mléčná sestra dítě (žena), kterou ve vztahu ke svým dětem kojí cizí matka.
pěstounský bratr dítě (muž), opečovávané matkou někoho jiného ve vztahu ke svým dětem.
Manžel muž ve vztahu k ženě, se kterou je ženatý.
Dcera zeť manželka bratra nebo manželka syna, jakož i manželka jednoho bratra ve vztahu k manželce jiného bratra.
Nelegitimní narozený z rodičů, kteří nejsou v církevním manželství.
Homogenní (jednokrevný) pocházející od stejného otce.
Monotuterinní (jednoděložní) pocházející ze stejné matky.
Otec muž vůči svým dětem.
Kmotr příjemce při obřadu křtu.
Jméno otce otce adoptovaného dítěte.
Otec je upovídaný, sedí, mumlá muž, který na svatbě zastupuje vlastního otce ženicha.
Nevlastní otec nevlastní otec, další manžel matky ve vztahu k jejím dětem z předchozího manželství.
Hlavní nejstarší v generaci.
Otčím, otčím syn, dědic.
Nevlastní dcera nevlastní dcera jednoho z manželů.
Nevlastní syn je nevlastním synem jednoho z manželů.
Synovec syn bratra nebo sestry.
Neteř dcera bratra nebo sestry.
Plemyash příbuzný, příbuzný, krajan.
Side (syn, dcera) syn nebo dcera, kteří nepocházejí ze zákonného manželství.
Generace příbuzní stejného stupně příbuzenství ve vztahu ke společnému předkovi.
Plnokrevník pocházející od stejných rodičů.
Potomek člověk, který pochází zrozením z nějakého klanu, člověk ve vztahu ke svým předkům.
Prababička, prababička matka dědečka nebo babičky.
pravnuk syn vnuka nebo vnučky.
Pra-pra-pra neteř pravnučka bratrance.
Pra-praneteř pravnučka bratra nebo sestry.
Pra-pra-pra-druhý bratranec pravnučka druhého bratrance.
Pra-pra-pra-pra-synovec pravnuk sestřenice.
Pra-pra-synovec pravnuk bratra nebo sestry.
Pra-pra-pra-druhý bratranec pravnuk druhého bratrance.
Skvělá vnučka dcera vnuka nebo vnučky.
pradědeček otec dědečka nebo babičky.
Pra-pra-babička matka pradědečka nebo prababičky.
Pra-pravnuk syn pravnuka nebo pravnučky.
Pra-pra-pra-pra-pra neteř pra-pravnučka bratrance.
Pra-pra-praneteř pra-pravnučka bratra nebo sestry.
Pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-prapra pra-pra-vnučka druhého bratrance.
Pra-pra-pra-pra-synovec pra-pravnuk bratrance.
Pra-pra-pra-synovec pra-pravnuk bratra nebo sestry.
Pra-pra-pra-pra-bratranec pra-pravnuk druhého bratrance.
pra-pra-vnučka dcera pravnuka nebo pravnučky.
Pra praděda otec pradědečka nebo prababičky.
Předci první známý pár z hlediska původu, ze kterého rodina pochází.
Předek rodič pra-pra-dědečka, pra-pra-babičky.
Předek dávný předchůdce v rodu, stejně jako krajan z předchozích generací.
Svatba pocházející od stejných rodičů, ale narozená před manželstvím a poté v něm rozpoznána.
Nevlastní dcera adoptoval dítě někoho jiného, ​​dívku.
Pěstoun adoptoval dítě někoho jiného, ​​chlapče.
Pátý bratranec být příbuzným v páté generaci (přes prapradědečka).
Rod řada generací pocházejících z jednoho předka, stejně jako generace obecně.
Rodiče otec a matka ve vztahu k dětem.
Rodič stejný jako otec.
Rodič stejné jako matka.
Nativní pocházející ze stejných rodičů (viz krev, plnorozený).
Příbuzní příbuzní.
Předek první známý zástupce rodu, z něhož pochází.
Rodokmen stejně jako genealogie.
Rodokmen seznam generací jednoho druhu, zakládající původ a stupeň vztahu.
Relativní ten, kdo je s někým příbuzný.
příbuzenství vztah mezi lidmi vytvořený přítomností společných bezprostředních příbuzných.
Dohazovač (m.), dohazovač (d.) rodič jednoho z manželů ve vztahu k rodičům druhého z manželů.
Nevlastní otec manželův otec.
Zeť manželova matka.
souhrn bratři a sestry pocházející z různých rodičů.
Nevlastní děti děti, které jsou bratry nebo sestrami svého nevlastního otce nebo nevlastní matky.
V právu člověk, který je s někým ve vztahu.
Vlastnost vztah intimity mezi lidmi, který nevzniká příbuzenstvím, ale manželským svazkem (vztahy mezi manželem a pokrevními příbuznými druhého z manželů, jakož i mezi příbuznými manželů).
Svoyak manžel švagrové (sestra manželky).
Švagři osoby provdané se dvěma sestrami.
Tchyně sestra manželky.
Semiyurodny být příbuzným v sedmé generaci (po pra-pra-pra-pra-dědovi).
Семья skupina příbuzných, kteří žijí společně.
Sestra dcera stejných rodičů nebo jednoho z nich ve vztahu k jejich dalším dětem.
Sestra, sestra, sestra, sestra bratranec.
Sestra sestřenice, dcera matky nebo otcovy sestry.
Sestra, sestra, sestra (stará ruština) syn sestry matky (synovec sestry).
Sirotek dítě nebo nezletilá osoba, která ztratila jednoho nebo oba rodiče.
Nevlastní dcera manželka syna ve vztahu k rodičům, snacha.
styk manželka švagra, manželky dvou bratrů ve vzájemném vztahu.
Manžel manžel.
Manžel manželka.
Synu muž, chlapec ve vztahu k rodičům.
Godson (kmotr) mužská osoba ve vztahu k příjemci.
Jméno syna odchovanec, žák.
Test otec manželky.
Teta, teta sestra otce nebo matky, stejně jako manželka strýce.
Tchyně matka manželky.
Babička z druhého bratrance prarodičův bratranec.
Druhý bratranec dcera druhého bratrance.
Druhá praprababička praprarodičův bratranec.
Druhá praprababička bratranec prapraprarodiče.
Druhý bratranec dcera prastrýce (tety).
Druhý bratranec druhý bratranec otce nebo matky.
Druhý bratranec být příbuzným ve třetí generaci (po pradědečkovi) (viz vnuk).
Druhý bratranec syn prastrýce (tety).
Druhý bratranec prarodičův bratranec.
Druhý bratranec druhý bratranec otce nebo matky.
Druhý bratranec syn druhého bratrance.
Druhý pradědeček sestřenice praprarodiče.
Druhý prapradědeček bratranec prapraprarodiče.
Přijato žena ve vztahu k adoptivním rodičům.
Přijato mužského pohlaví ve vztahu k adoptivním rodičům.
Příjmení stejně jako klan, rodina.
Čtvrtý bratranec druhý bratranec dědečka nebo babičky.
Čtvrtý bratranec dcera čtvrtého bratrance.
Čtvrtá praprababička druhý bratranec praprarodiče.
Čtvrtá praprababička druhý bratranec prapradědečka nebo prababičky.
Čtvrtý bratranec dcera druhého bratrance (tety).
Čtvrtý bratranec otcova nebo matčina sestřenice z čtvrtého kolena.
Čtvrtý bratranec být příbuzným čtvrtého stupně prostřednictvím svého pradědečka.
Čtvrtý bratranec syn druhého bratrance (tety).
Čtvrtý bratranec druhý bratranec dědečka nebo babičky.
Čtvrtý bratranec otcova nebo matčina sestřenice z čtvrtého kolena.
Čtvrtý bratranec syn čtvrtého bratrance.
Čtvrtý pradědeček druhý bratranec praprarodiče.
Čtvrtý prapradědeček bratranec prapradědečka z druhého kolena.
Šestý bratranec být příbuzným v šesté generaci (po pra-pra-pra-pra-dědovi). Švagr – bratr manželky.
Shurich syn švagra (bratr manželky).
Yatrov (yatrovka) manželka švagra (manželův bratr).
READ
To by se po rozchodu nemělo dělat – bořit mýtus o fňukánech

Je důležité si uvědomit, že v rodinných vazbách se projevuje nejen biologické spojení mezi lidmi, ale také se vytvářejí sociální skupiny s určitými rolemi.

V rámci příbuzenství se rozlišují různé názvy příbuzenských stupňů. Tato jména pomáhají určit, jaký druh vztahu mezi lidmi existuje. Mezi rodiči a dětmi existuje například rodičovské pouto. Bratři a sestry vytvářejí vztah bratr/sestra. Vztah mezi prarodiči a jejich vnoučaty je definován jako prarodičovský.

Je třeba poznamenat, že osoby v příbuzenských vztazích dostávají status příbuzných. Tento status může ovlivnit povinnosti, práva a sociální postavení člověka. Příbuzenské vazby tvoří základ rodinných vztahů a hrají také důležitou roli ve strukturování společnosti.

Příbuzenské vztahy jsou tedy důležitým prvkem v organizaci sociálních skupin a vymezení rolí v nich. Jsou postaveny na základě společného původu nebo manželství a hrají významnou roli při utváření sociokulturní struktury společnosti.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: