Psychologické klima v rodině je zvláštní atmosféra

Rodina je komplexní systém vztahů mezi manželi, rodiči, dětmi a dalšími příbuznými. Tyto vztahy dohromady tvoří mikroklima rodiny, které přímo ovlivňuje emocionální pohodu všech jejích členů, jejímž prizmatem je vnímán zbytek světa a jejich místo v něm. Podle toho, jak se dospělí k dítěti chovají, jaké pocity a postoje vyjadřují blízcí, dítě vnímá svět jako přitažlivý nebo odpudivý, benevolentní nebo ohrožující. V důsledku toho se u něj rozvíjí důvěra nebo nedůvěra ve svět (E. Erikson) [3.P.50].

Psychologické klima rodiny lze definovat jako soubor psychologických postojů, nálad a vztahů mezi rodiči a dětmi. Rozlišují se tyto ukazatele stavu psychického klimatu rodiny: míra emočního komfortu, míra úzkosti, míra vzájemného porozumění, respektu, podpory, pomoci, empatie a vzájemného ovlivňování; místo trávení volného času (v rámci rodiny i mimo ni), otevřenost rodiny ve vztazích s jejím nejbližším okolím.
D.V. Winnicott rozlišuje dvě kategorie psychologického klimatu: příznivé a nepříznivé. Příznivé psychické klima v rodině je dáno následujícími rysy vnitrorodinných vztahů: vzájemné porozumění a stabilita, soudržnost, pozitivní emoční stav, morální rodinné hodnoty. Významný vliv na psychické klima rodiny má kultura komunikace mezi manželi a dětmi, společná rodinná sebepéče o rodinu a vytváření rodinné subkultury. Stabilizace citových vztahů závisí na rovnosti jejích členů, individuálních potřebách, které uspokojuje manželství a rodinný život obecně [1.P.142].

Příznivé domácí prostředí má pozitivní vliv na vztahy s kamarády a spolužáky a vytváří u dítěte pocit týmové spolupráce. Nepříznivé psychické klima v rodině je dáno chronickými obtížemi a konflikty v jedné nebo více oblastech rodinných vztahů; členové rodiny zažívají neustálou úzkost a emocionální nepohodlí; ve vztazích převládá odcizení. Pro děti je přitom charakteristický konflikt i v jiných oblastech komunikace – ve škole, neformálních spolcích a následně v pracovních kolektivech.

Je třeba poznamenat, že jedním z faktorů utváření psychologického klimatu rodiny je charakter. Stabilita a stálost povahových vlastností nám dává možnost předvídat, jak se člověk zachová v určité situaci, jeho reakci na každodenní potíže atd.

Dalším důležitým faktorem psychologického klimatu v rodině je manželská kompatibilita, která je jedním z nejsložitějších jevů v rodině a manželských vztazích lidí. Míra této kompatibility určuje nejen její psychické klima, ale i stabilitu rodiny, její sociální efektivitu z hlediska plnění nejdůležitější funkce – reprodukční a výchovné, ale i psychoterapeutické [2.P.96].

READ
Roztroušená skleróza jako komplexní onemocnění. Příčiny, diagnóza, léčba, prognóza

Zvláštností vztahů mezi rodiči a dítětem v rodině je, že mají pro dítě i rodiče zvláštní emocionální význam, a proto vytvářejí určité psychologické klima v rodině. Nejdůležitějšími projevy rodičovského přístupu jsou něha, péče, citlivost k potřebám dítěte, spolehlivost, jistota, předvídatelnost, důslednost. Tyto vztahy zahrnují dva protichůdné trendy. Jedním z nich je touha po poznání, riziku, vzrušujících situacích a druhým touha po ochraně a bezpečí. Jedna tendence povzbuzuje dítě, aby se odloučilo od rodičů a přestěhovalo se do vnějšího světa, zatímco druhá ho přivádí zpět. Schopnost rodiče tyto tendence správně podporovat určuje užitečnost rodičovského vztahu pro vývoj dítěte.

V rodině existuje celá řada typů psychologického klimatu, z nichž každý charakterizuje vnitrorodinné vztahy, jejichž součástí jsou vztahy mezi rodiči a dětmi, odrážející obsah rodinných hodnot a následně i výchovný potenciál rodiny.

V.M. Sokolov identifikuje následující typy psychologického klimatu v rodině:

1) stabilní negativní psychologické klima rodiny je opakem pozitivního klimatu. Tento typ psychologického klimatu obvykle naznačuje problémy v rodině. Negativní klima je charakterizováno nedostatkem rodinné oddanosti ze strany manželů, nízkou mírou vzájemné podpory a nedostatečným zájmem o blaho každého z jejích členů. Při negativním psychologickém klimatu rodiny lze pozorovat negativní postoj mezi manžely, včetně dětí, podrážděnost, podezíravost, v takové rodině neustále propukají drobné hádky, které často přerůstají ve velké, vleklé konflikty;

2) nestabilní, proměnlivé psychické klima v rodině se projevuje v nedostatečně přátelském přístupu manželů k sobě. Mezi atributy proměnlivého psychologického klimatu patří často drobné hádky, nevšímavý vztah k sobě, „formální“ či „povinnostní“ úsměvy, vtipy a dokonce i smích.

3) nejisté psychologické klima, projevuje se v rodinách, kde manželé, částečně zklamaní společným životem, zažívají určité napětí. Rodina tak nemůže vykonávat jednu ze svých hlavních funkcí – psychoterapeutickou, odbourávání stresu a únavy, vede také k depresím, hádkám, psychickému napětí, nedostatku pozitivních emocí. Pokud členové rodiny neusilují o změnu této situace k lepšímu, pak se samotná existence rodiny stává problematickou;

4) stabilní pozitivní psychologické klima. V rodině s příznivým psychologickým klimatem se každý člen chová k ostatním s láskou, úctou a důvěrou, s úctou k rodičům as ochotou kdykoli pomoci slabším. Důležitými ukazateli příznivého psychologického klimatu rodiny je touha jejích členů trávit volný čas v domácím kruhu, mluvit o tématech, která každého zajímají, dělat společně domácí úkoly a zdůrazňovat ctnosti a dobré skutky všech. Takové klima podporuje harmonii, snižuje závažnost vznikajících konfliktů, zmírňuje stres, zvyšuje hodnocení vlastního sociálního významu a uvědomuje si osobní potenciál každého člena rodiny [4.P.263].

READ
Druhy manipulace s lidmi: definice a pojetí jednání, jaké má formy

Charakter rodinné atmosféry je dán především tím, jak spolu členové rodiny komunikují. Jsou přátelské rodiny, ve kterých nikdo nezůstává stranou, kde nejsou ti, kteří potlačují iniciativu a aktivitu druhých. Rodiče se zde vzájemně respektují a podporují – vzájemně se v očích dítěte neočerňují ani nepodkopávají jejich autoritu. Rodina se tak promění ve svět, ve kterém se odráží veškerý život a kde se všechny těžkosti překonávají s pomocí všech členů rodiny.

Klima v rodině se samozřejmě může změnit. Mnoho věcí se mění, jak děti rostou. Stejně jako se v přírodě mění počasí, mění se i rodinná atmosféra – jeden den může být jasno a slunečno a druhý – zataženo, občas může propuknout i bouřka. Existence určitého klimatu, charakteristického pro konkrétní rodinu, je hlavní věcí, která do značné míry určuje emocionální, sociální a další typy vývoje dítěte.

V odborné literatuře jsou synonyma pro pojem „rodinné psychologické klima“ „rodinná psychologická atmosféra“, „rodinné emoční klima“, „rodinné sociálně-psychologické klima“. Je třeba poznamenat, že neexistuje žádná přesná definice těchto pojmů. Například O. A. Dobrynina chápe sociálně-psychologické klima rodiny jako její zobecněnou integrační charakteristiku, která odráží míru spokojenosti manželů s hlavními aspekty života rodiny, celkovým tónem a stylem komunikace.

Psychické klima v rodině určuje stabilitu vnitrorodinných vztahů a má rozhodující vliv na vývoj dětí i dospělých. Není to něco neměnného, ​​daného jednou provždy. Vytvářejí ho členové každé rodiny a záleží na jejich snaze, zda to bude příznivé či nepříznivé a jak dlouho manželství vydrží.

Příznivé psychické klima se tedy vyznačuje těmito znaky: soudržnost, možnost komplexního rozvoje osobnosti každého člena, vysoké benevolentní nároky členů rodiny vůči sobě, pocit bezpečí a citového uspokojení, hrdost na sounáležitost se svým rodina, zodpovědnost. V rodině s příznivým psychickým klimatem se každý člen chová k ostatním s láskou, úctou a důvěrou, k rodičům s úctou a ke slabším s ochotou kdykoli pomoci. Důležitými ukazateli příznivého psychologického klimatu rodiny je touha jejích členů trávit volný čas v domácím kruhu, mluvit o tématech, která každého zajímají, dělat společně domácí úkoly a zdůrazňovat ctnosti a dobré skutky všech. Takové klima podporuje harmonii, snižuje závažnost vznikajících konfliktů, zmírňuje stres, zvyšuje hodnocení vlastního společenského významu a realizuje osobní potenciál každého člena rodiny. Prvotním základem příznivého rodinného klimatu jsou manželské vztahy. Společné soužití vyžaduje, aby manželé byli ochotni ke kompromisům, byli schopni zohlednit potřeby svého partnera, ustupovat jeden druhému a rozvíjet takové vlastnosti, jako je vzájemný respekt, důvěra a vzájemné porozumění.

READ
Strach z vody – jak se tomu vědecky říká

Když členové rodiny pociťují úzkost, emocionální nepohodlí a odcizení, mluví v tomto případě o nepříznivém psychologickém klimatu v rodině. To vše brání rodině plnit jednu ze svých hlavních funkcí – psychoterapeutickou, odbourávání stresu a únavy, vede také k depresím, hádkám, psychickému napětí, nedostatku pozitivních emocí. Pokud členové rodiny neusilují o změnu této situace k lepšímu, pak se samotná existence rodiny stává problematickou.

V závislosti na stupni potíží se rodiny rozlišují:

– konflikt, při kterém vznikají neshody mezi zájmy a touhami členů rodiny, které vyvolávají silné a trvalé negativní emoce, krize, kdy se potřeby a zájmy členů rodiny střetávají zvláště ostře, protože se týkají nejdůležitějších oblastí rodinný život;

– problémové osoby, které potřebují pomoc při konstruktivním řešení konfliktů, při překonávání objektivních obtížných životních situací (např. nedostatek bydlení a prostředků na živobytí) při zachování celkové pozitivní rodinné motivace.

Psychologické klima lze definovat jako více či méně stabilní emoční rozpoložení charakteristické pro konkrétní rodinu, které je důsledkem rodinné komunikace, to znamená, že vzniká jako důsledek celkového rozpoložení členů rodiny, jejich emočních prožitků a starostí. , postoje k sobě navzájem, k druhým lidem, k práci, k okolnímu dění. Stojí za zmínku, že emoční atmosféra rodiny je důležitým faktorem pro efektivitu životních funkcí rodiny a obecně pro její zdravotní stav, určuje stabilitu manželství.

Mnoho západních badatelů se domnívá, že v moderní společnosti rodina ztrácí své tradiční funkce a stává se institucí citového kontaktu, jakýmsi „psychologickým útočištěm“. Domácí vědci také zdůrazňují rostoucí roli emočních faktorů ve fungování rodiny.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: