Psychologie konfliktu – Psychologie a psychiatrie

Психология конфликта – разногласие двух и более личностей во взглядах, мнениях, принципах, приоритетах. Психология конфликтов предусматривает взаимосвязь различных типов индивидов. Конфликт включает отсутствие единого мнения, как между двумя сторонами, так и между группой субъектов.

В психологии под термином конфликт подразумевается противоречия, вызванные непреодолимо сильными эмоциями. Конфликты представляют собой социальное явление, которые характеризуются специфическими функциями и демонстративно отражают конфликтные ситуации, оказывающие влияние как на группу лиц, так и на определенную личность.

Конфликт в психологии

Každý člověk se v průběhu svého života opakovaně setkal s různými konfliktními situacemi. Konflikt se týká rozdílů v názorech, cílech a osobním pohledu na svět konkrétního jedince.

Столкновения или противоречия личностей могут возникнуть по следующим причинам:

 • Расхождение во взглядах субъектов в отношении конкретного предмета, объекта или внезапно сложившейся ситуации.
 • Neshody v cílech nebo konkrétních okolnostech.
 • Противоположные мнения оппонентов.

Konfliktní situace nastává vždy, když se názory dvou nebo více lidí rozcházejí. Konflikt se však začíná rozvíjet, když dojde k určitým akcím ze strany jednoho z účastníků stávajícího sporu. Například jeden jedinec začne ovlivňovat zájmy jiné osoby, která zase bude vykazovat podobné činy. V tomto případě se neshody změní ve vážný konflikt.

Hlavní smysl psychologie konfliktu spočívá v počáteční odlišnosti pohledů, cílů a názorů. Výzkumy provedené psychology ukazují, že v 80 % případů nastává konfliktní situace bez ohledu na touhu lidí vstoupit do určité konfrontace.

Образование конфликтных ситуаций начинается с негативных слов, фраз, поступков, которые провоцируют развитие конфликта. Основными элементами конфронтации служат: разногласия, объекты и цели столкновений, внезапно разгоревшийся конфликт, позиции действующих участников. Участники конфликтной ситуации – личности, противостоящие друг другу в любом вопросе.

Функции конфликта в психологии

Jakákoli neshoda mezi jednotlivci může mít konstruktivní aspekt nebo vést k negativním důsledkům na obou stranách. Civilizovaný konflikt je o udržení spolupráce mezi stranami. Pokud je příliš mnoho hádek, může dojít ke konfrontaci, která přesahuje hranice civilizace. Konflikt v psychologii má určité funkce, které se dělí na konstruktivní a negativní.

Конструктивные функции конфликтов в психологии:

 • Uvolnění napětí mezi konfliktními stranami.
 • Komunikační a informační spojení.
 • Создание гармонии в социуме.
 • Přehodnocení existujících norem a hodnot.
 • Негативные функции конфликтов в психологии:
 • Отсутствие удовлетворенности, снижение активной трудовой деятельности, повышенный риск текучки сотрудников.
 • Нарушение коммуникационной деятельности.
 • Стабильные споры и разногласия с определенной группой лиц.
 • Враждебность между участниками конфликта приводит обе стороны к взаимной неприязни.
 • Активная борьба в конфликтном процессе может привести к нанесению телесных повреждений противоположной стороны.

Konflikt v rodinné psychologii zahrnuje konfrontaci mezi členy rodiny. Charakteristickým rysem rodinných neshod je narušení harmonických vztahů mezi partnery, které časem přeroste v těžký stres.

Rodinná psychologie konfliktů – negativní stav mysli obou partnerů. Během konfliktu je pozorována agresivita, podrážděnost a negativita ve vztazích. Neslučitelnost zájmů či potřeb manželů vede právě k tomuto stavu.

Развитие психологии конфликта

Большинство людей попадает в трудные жизненные ситуации, в которых приходится вступать в конфронтацию с другими личностями с целью подтверждения своей правоты. Обычно на начальном этапе зарождаются противоречия, вследствие которых у индивидов развивается конфликт. Именно на данном этапе происходит развитие психологии конфликта.

READ
Krize 17 let: když se stále zdáte jako děti v postavení, ale už musíte činit zodpovědná rozhodnutí

Развитие психологии конфликта

Развитие психологии конфликта

Конфронтация включает несколько последовательных стадий развития борьбы между индивидами, желание обоих сторон максимально развить конфронтацию, непреодолимое стремление противостоять друг другу.

Развитие конфликта в социальной психологии имеет различные формулировки. Однако самой достоверной считается следующая: конфликт зарождается на основе противоречий, которое возникает между определенными лицами или группой индивидов с целью необходимости правильно принятого решения по различным вопросам жизнедеятельности, трудовых аспектов и социального статуса. Однако не каждое противостояние между людьми перерастает в конфликт.

Длительное противостояние индивидов помогает друг другу максимально изучить положительные и отрицательные стороны оппонента. В процессе конфронтации выявляется темперамент соперника, черты характера и его эмоциональное состояние. В результате конкуренты могут предугадать дальнейшие поступки противоположной стороны, что в результате позволяет им выбрать определенную тактику и стратегию для достижения поставленных целей.

Příčiny konfliktů v psychologii

Konflikty z hlediska psychologických aspektů jsou rozděleny do 2 fází: první fáze se datuje do minulého století a druhá fáze začala koncem 50. let a trvá dodnes. Druhou fází je moderní psychologie konfliktů, která implikuje spáchání jakéhokoli jednání ze strany jednotlivců ve společnosti.

Причины конфликтов, формы проявления и методы их урегулирования осознанно понимают исключительно на глубоком уровне мышления, как всего социума, так и отдельной личности.

Психоанализ прежде всего связан с Фрейдом, который создал мощную теорию концепции конфликтов, возникающей между людьми.

К. Хорни утверждает, что причиной конфронтации, зарождающейся между людьми и их окружением, служит дефицит доброжелательного общения и отношения к противоположному оппоненту.

K. Lorenz se domníval, že hlavním důvodem rozvoje konfliktu je agresivní chování davu nebo konkrétního jedince. Obdobnou strukturu má podle jeho názoru proces vzniku agresivity u zvířat i lidí.

Ученые после проведенных собственных исследований, устанавливали причины столкновений в человеческих чертах характера и в социальном их окружении.

fotografie psychologie konfliktu

Psychologie konfliktu je jeho strukturou, jinými slovy je to způsob, jakým k němu dochází. Psychologie konfliktů zkoumá vztah mezi různými prvky osobnosti. A sama konflikt definuje jako nedostatek jednomyslnosti mezi dvěma jednotlivci (stranami) nebo skupinami subjektů. Konfrontace je jednou z variací ve vztazích mezi subjekty. Pokud je konstruktivní, působí jako rozvoj vztahu mezi účastníky.

В психологии термин конфликт содержит в себе противоречия, связанные с неимоверно сильными эмоциями. Всякий конфликт представляет собой социальное явление и характеризуется наличием специфичных функций, которые выступают в качестве своеобразных индикаторов, показывающих, каким образом конфликтные ситуации воздействуют на социум либо на личность.

Koncept konfliktu v psychologii

Každý jedinec se v procesu existence a činnosti opakovaně setkal s různými konfliktními situacemi. Konflikt je divergence v cílech a ideologických pozicích subjektů interakce. Abychom pochopili význam konfrontací v životě společnosti i jednotlivců, je nutné stručně proniknout do podstaty psychologie konfliktu, a abychom zjistili její podstatu, je důležité zdůraznit základní rysy a podmínky pro vznik konfliktu. vznik konfrontace.

Итак, фундаментом любого столкновения или противоречия всегда является ситуация, которая в себе может содержать одно из нижеприведенных условий:

READ
Co dát kolegům 23. února: TOP nejlepší nápady

– protichůdné názory subjektů na určitý subjekt nebo objekt;

– несхожие цели или используемые в определенных обстоятельствах средства для их достижения;

– protichůdné zájmy, touhy odpůrců.

Konfliktní situace vždy zahrnuje přítomnost subjektů pravděpodobného konfliktu a jeho objektu. Aby se však konfrontace rozvinula, musí existovat také akce, to znamená, že jeden účastník konfrontace musí začít jednat, ovlivňovat zájmy druhého účastníka. Pokud druhý účastník procesu odpoví podobnými akcemi, pak se střet vyvine z potenciální konfrontace ve skutečnou.

Podstatou psychologie konfliktu je stručně přítomnost počátečního rozporu v názorech, nedostatek shody a rozdílnost cílů. Přitom samotná konfrontace může nastat jak otevřeně, tak zahalená.

Проведенные исследования показывают, что в восьмидесяти процентах случаев противостояния возникают вне зависимости от желания субъектов конфронтации.

Ведущую роль в образовании конфликтных ситуаций играют «конфликтогены», то есть слова, поступки или отсутствие действий, которые порождают и провоцируют разгорание конфронтации. Всякая конфронтация характеризуется наличием четкой структуры. Ее основными элементами считаются: стороны противостояния, предмет и мотивы столкновения, образ конфликтной ситуации, позиции участников противостояния. Участниками конфронтации являются индивиды, находящиеся во взаимодействии. При этом их интересы должны быть нарушены непосредственно. Также участниками являются и субъекты, поддерживающие явно либо неявно конфликтеров.

Предметом конфликта считается объективно существующая либо надуманная проблема, которая служит причиной противостояния между участниками.

Мотивы конфронтации в качестве внутренних побудителей подталкивают индивидов к противостоянию. Они проявляются в виде индивидуальных потребностей, целей и убеждений.

Образ конфликтной ситуации является отражением предмета противоборства в сознании индивидов, участвующих в конфликтном взаимодействии.

Позиции участников противостояния представляют собой то, что заявляют стороны в процессе противоборства либо в ходе переговоров.

Konfliktní proces, jako každý jiný společenský jev, má své vlastní funkce.

Функции конфликта в психологии

Jakákoli konfrontace může mít pozitivní aspekt, to znamená být konstruktivní, nebo mít negativní důsledky, tedy být destruktivní.

Proces civilizovaného konfliktu je založen na udržování interakce v rámci soutěže a spolupráce. Tento boj znamená konec konfrontace za hranice civilizace. Proto se funkce konfliktů dělí na destruktivní a konstruktivní.

Конструктивные функции конфликтов в психологии:

– uvolnění napětí mezi subjekty sociální interakce;

– связующая и коммуникативно-информационная;

– motivace k sociální změně;

– содействие образованию социально необходимой гармонии;

– переоценка принятых норм и прежних ценностей;

– pomoc při posilování loajality členů konkrétní strukturální jednotky.

Отрицательные функции конфликта в психологии:

– nespokojenost, pokles produktivity práce, zvýšená fluktuace zaměstnanců;

– narušení komunikačního systému, snížení budoucí úrovně spolupráce;

– нерушимая преданность собственной общности и непродуктивное соперничество с прочими группами;

– prezentovat protistranu jako nepřítele, chápat své cíle jako pozitivní a záměry druhé strany jako negativní;

– odstranění interakce mezi stranami v konfrontaci;

– nárůst nepřátelství mezi stranami konfliktního procesu, protože komunikační interakce klesá, nárůst vzájemného nepřátelství;

– posun v důrazu: vítězství v konfrontaci je přikládáno větší význam než řešení problému;

– в социальном опыте общности или отдельной личности происходит закрепление насильственных методов решения проблем.

READ
Podnikání doma: 14 dostupných možností

Граница между конструктивными и негативными функциями зачастую утрачивает собственную однозначность при необходимости оценить последствия конкретного столкновения. Кроме того, подавляющее большинство противоборств характеризуется одновременным присутствием положительных и деструктивных функций.

Konfliktní procesy se dělí podle oblastí výskytu na: ekonomické, ideologické, sociální a rodinné konflikty.

Psychologie rodiny považuje konflikty za vztah mezi samotnou konfrontací a osobností protistrany. Zvláštnosti rodinných rozporů spočívají v nebezpečí přeměny běžného duševního stavu partnerů ve stresující, tedy ve stav deformující psychiku jedince, jehož důsledkem je často stav prázdnoty a naprosté lhostejnosti.

Psychologie rodiny chápe konflikty jako řízený negativní stav mysli jednoho nebo obou partnerů, vyznačující se agresivitou a negativismem ve vztazích. Tento stav je vyvolán neslučitelností názorů manželů, jejich zájmů, přesvědčení nebo potřeb.

Семейные противостояния разнятся от стадий развития ячейки общества. Наиболее весомую роль конфликтный процесс играет в период образования семьи, когда муж и жена только начинают находить общий язык, приспосабливаясь друг к другу.

Конфликт в социальной психологии

Komunikační interakce jako komunikační proces začíná pozitivním společným rozhodnutím jednotlivců ohledně výměny informací. Komunikačního procesu se může zúčastnit neomezený počet subjektů. Každý z interagujících subjektů je povinen přispět svým dílem k vytvoření plné a efektivní komunikace. Pokud se výměny informací účastní velké množství jednotlivců, pak by důsledkem tohoto procesu mělo být plánování dalších společných aktivit. Pouze v tomto případě by měla být komunikace považována za úspěšnou.

Za jednoduchou komunikaci se považuje interakce dvou účastníků. Pokud jsou do komunikace zapojeni více než dva jednotlivci, pak se taková komunikace nazývá komplexní. Účast v komunikačním procesu několika komunit může být založena na vzájemném porozumění nebo na jejich konfrontaci, která se projevuje formou boje založeného na soutěži. Proces konfliktu je nejvýraznějším projevem konkurence.

Sociologové identifikují tyto složky konfrontace: původ konfliktní situace, přítomnost účastníků, příčinu konfliktního procesu (tedy předmět konfrontace), spouštěcí mechanismus, zrání a řešení konfrontace.

Psychologie vývoje konfliktů

Все индивиды попадают в ситуации противостояния. Нередко люди могут не осознавать, что втянуты в противостояние. Часто это происходит на этапе зарождения противоречия, вследствие того, что у индивидов отсутствуют базовые знания об этапах формирования и эскалации конфликтов, которые изучает психология развития конфликта.

Proces vzniku konfrontační situace se nazývá dynamika a skládá se z několika po sobě jdoucích fází vývoje konfrontace, a to vzniku konfrontace mezi subjekty, identifikace touhy subjektů rozvinout situaci konfrontace, informovanosti stran. podstaty a základní příčiny konfrontace, detekce konfliktních vztahů, ustavení účastníků, doznívání konfrontace.

Existuje mnoho variací v definici konfliktu v sociální psychologii, ale za správnější je považována následující formulace: proces konfliktu vzniká na pozadí rozporu, který vzniká mezi jednotlivci nebo komunitami kvůli potřebě rozhodovat o různých otázkách osobního života. života a společenské existence. Ne každý rozpor se však vyvine v konflikt. Ke konfrontaci dojde, pokud rozpory ovlivní sociální postavení skupiny nebo jednotlivce, materiální hodnoty nebo duchovní pokyny lidí nebo morální důstojnost jednotlivce.

Psychologie chování v konfliktu závisí na procesu učení. Dlouhá konfrontace pomáhá protivníkům dobře se navzájem studovat, což jim umožňuje provádět různé akce založené na vlastnostech soupeřova temperamentu, specifických povahových rysech a inherentních emocionálních reakcích. Jinými slovy, konkurenti mohou předvídat jednání protistrany s téměř XNUMX% jistotou, což jim umožňuje výrazně rozšířit arzenál použitých prostředků a rozšířit rozsah používaných strategií chování a přizpůsobit je charakteristikám protistrany. Problém konfliktu v psychologii tedy spočívá ve vzájemné závislosti jednání oponentů, což vede ke vzájemně řízenému ovlivňování stran.

READ
Mužský nápad, aneb pravidlo tří rande

Конфликты считаются очень важной, но недостаточно изученной социально-психологической проблемой. Большинство ученых рассматривают конфликты в качестве естественного и неизбежного явления. Поэтому психология поведения в конфликте считается одной из ведущих тематик социальной психологии и конфликтологии. Поскольку приобретение навыков сглаживания и разрешения всевозможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности или семейной жизни, поможет индивиду стать успешнее и счастливее.

Причины конфликтов психология

V historii studia konfliktu jako psychologického jevu se konvenčně rozlišují dvě fáze. První pochází z dvacátého století a pokračuje až do padesátých let minulého století a druhý – z konce padesátých let minulého století a pokračuje dodnes. Druhou fází je psychologie moderních konfliktů, založená na tvrzení, že jakékoli jednání jednotlivců je sociální, neboť je charakterizováno úzkým vztahem k sociálnímu prostředí.

Konflikty, jejich vyvolávající faktory, formy projevů a způsoby jejich řešení jsou pochopitelné pouze na základě hlubokého pochopení podstaty společnosti a jedince, vzorců sociální interakce a vztahů jedinců.

В начале прошлого века в отдельный предмет исследования конфликт не выделялся. Столкновение рассматривалось тогда в качестве составной части более глобальных концепций (психоаналитическая теория или социометрия). В те времена психологов интересовали исключительно последствия конфликтов или ряд причин, провоцирующих их возникновение. Непосредственно конфликт как ключевое звено исследования их не интересовал.

Koncem padesátých let se objevily první studie, v nichž se hlavním předmětem zkoumání stal problém konfliktů v psychologii.

Na počátku dvacátého století lze mezi klíčové oblasti psychologického výzkumu konfliktního procesu rozlišit následující:

– psychoanalytická teorie (Z. Freud, E. Fromm, K. Horney);

– этологическое (Н.Тинберген, К.Лоренц);

– концепцию групповой динамики (К.Левин);

– социометрическое (Д. Морено).

Psychoanalytický směr je primárně spojován s Freudem, který vytvořil konceptuální teorii lidského konfliktu. Freud upozornil na nutnost pátrat po faktorech způsobujících mezilidské konflikty v nevědomí.

K. Horneyová se pokusila vnést do povahy konfliktů sociální kontext. Za hlavní důvod pozorovaných konfrontací mezi subjektem a okolím považovala nedostatek přátelského přístupu ze strany příbuzných a především rodičů. Fromm věřil, že konflikty vznikají v důsledku neschopnosti realizovat osobní potřeby a aspirace ve společnosti.

K. Lorenz je považován za zakladatele etologického přístupu k vysvětlení příčin konfrontací. Za hlavní důvod konfrontace považoval agresivitu davu i jednotlivce. Mechanismy vzniku agrese u zvířat i u lidí jsou podle jeho názoru stejné, protože agrese je neměnný stav živého organismu.

K. Levin v průběhu studia problémů skupinové dynamiky rozvinul teorii dynamického behaviorálního systému, ve kterém se napětí zvyšuje, když je narušena rovnováha mezi prostředím a jedincem. Toto napětí je vyjádřeno formou konfrontace. Zdrojem konfrontace může být například nepříznivý styl řízení šéfa.

Stoupenci behaviorálního přístupu hledali příčiny střetů nejen výhradně ve vrozených lidských vlastnostech, ale také v sociálním prostředí jedinců, které tyto vlastnosti proměňuje.

READ
Jak se vypořádat se špatnou náladou - rady psychologů

Основатель теории социометрии Дж. Морено полагал, что межличностные конфликты обусловлены состоянием эмоциональных взаимоотношений между субъектами, их симпатиями и неприязнями в отношении друг друга.

Психология современных конфликтов основывается на исследованиях, проведенных во второй половине прошлого столетия, по следующим направлениям:

– теоретико-игровом (М. Дойч);

– концепции организационных систем (Р. Блейк);

– теории и практики процесса введения переговоров (Р. Фишер).

М. Дойч считал базисом конфликта несовместимость устремлений участников межличностных взаимоотношений.

В шестидесятых-семидесятых годах прошлого века начинает формироваться отдельное направление по исследованию переговорного процесса в качестве составной части конфликтного взаимодействия.

Б. Хасан в своем труде «Конструктивная психология конфликта» по новому рассмотрел переговоры как способ выхода из конфронтации. Он считал, что любой эффективный переговорный процесс является продуктом совместной исследовательской работы всех его участников. В своем пособии «Конструктивная психология конфликта» он представил основные понятия конструктивного подхода к конфликтам, предложил способы анализа ситуаций конфронтаций. Кроме того, он изложил различные подходы к процессу переговоров, к пониманию способов организации и ведения переговоров в качестве основного пути взаимодействия оппонентов для результативного разрешения конфронтаций.

Psychologie zvládání konfliktů

Участники конфликтного процесса могут находиться в нем длительное время и привыкнуть к нему. Однако со временем произойдет некий инцидент, который спровоцирует открытое столкновение сторон, демонстрацию взаимоисключающих воззрений.

Случается, что разрешение конфликтных ситуаций протекает весьма корректно и грамотно, но чаще выход из противостояния происходит непрофессионально, что ведет к негативным последствиям для участников столкновения.

Proto musíte vědět, jak správně zvládat konfrontace. Zde musíte pochopit, že zvládnutí konfrontace není ekvivalentní řešení problému, který konfrontaci způsobil. Za prvé, může existovat rozpor mezi operačními a strategickými cíli. Nyní je například důležitější udržovat dobré vztahy v týmu, než dosáhnout východiska z problematické situace. D. Deng tvrdil, že vyřešení konfliktu nemusí nutně vést k vyřešení problému. Kromě toho lze problémový problém a konfrontaci řešit různými způsoby. Například smrt jednoho ze soupeřů může znamenat vyřešení problematické otázky.

Поэтому грамотное управление конфликтом психология считает возможным при условии наличия нижеприведенных условий:

– objektivní uvědomění si rozporu jako skutečně existující reality;

– допустимость возможности активного влияния на конфронтацию и трансформацию его в саморегуляционный фактор системы;

– přítomnost sociálních a materiálně-duchovních zdrojů, právní základ pro řízení, schopnost jednotlivců koordinovat své názory a zájmy, pozice a orientaci.

Řešení konfliktů by mělo zahrnovat:

– diagnostika a předpovídání rozporů;

– prevence a prevence;

– управление и быстрое разрешение конфронтаций.

Nejúčinnější osobnostně orientované metody řešení konfrontací jsou uvedeny v práci E. Bogdanova a V. Zazykina „Psychologie osobnosti v konfliktu“. Zkoumá hlavní psychologické důvody pro vznik různých meziskupinových, mezilidských a jiných konfrontací, obsah psychických stavů konfliktních jedinců.

Také v knize „Psychologie osobnosti v konfliktu“ je definována mezietnická konfrontace, jejich objekt a subjekty, časový rámec a prostorové charakteristiky. Uvádí také důvody, které k nim vedou, a možná řešení.

Autor: Praktický psycholog Vedmesh N.A.

Mluvčí Lékařského a psychologického centra “PsychoMed”

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: