Citové mezilidské vztahy: osobnost, emoce, podstata takových vztahů

Povaha mezilidských vztahů se výrazně liší od charakteru sociálních vztahů: jejich nejdůležitějším specifikem je jejich emocionální základ. Mezilidské vztahy lze proto považovat za faktor psychického „klimatu“ skupiny. Emocionální základ mezilidských vztahů znamená, že vznikají a rozvíjejí se na základě určitých pocitů, které v lidech k sobě navzájem vznikají. V domácí psychologické škole se rozlišují tři typy či úrovně emočních projevů osobnosti: afekty, emoce a city. Emoční základ mezilidských vztahů zahrnuje všechny typy těchto emočních projevů.

V sociální psychologii je však obvykle charakterizována třetí složka tohoto schématu – pocity – a tento termín se nepoužívá v nejužším smyslu. „Soubor“ těchto pocitů je přirozeně neomezený. Všechny je však lze rozdělit do dvou velkých skupin:

konjunktiv – to zahrnuje různé druhy věcí, které spojují lidi a spojují jejich pocity. V každém případě takového vztahu vystupuje druhá strana jako žádaný objekt, ve vztahu k němuž se projevuje ochota spolupracovat, ke společnému jednání apod.;

disjunktivní pocity – patří sem pocity, které lidi oddělují, kdy se druhá strana jeví jako nepřijatelná, možná až jako frustrující objekt, ve vztahu ke kterému není chuť spolupracovat atd. Intenzita obou typů pocitů může být velmi odlišná. Konkrétní úroveň jejich rozvoje přirozeně nemůže být aktivitám skupin lhostejná.

8. Komunikace jako realizace sociálních a mezilidských vztahů.

Komunikace je proces navazování a rozvíjení kontaktů mezi lidmi, generovaný potřebou společných aktivit a zahrnující výměnu informací, rozvoj jediného detailu interakce, vnímání a chápání člověka člověkem.

Oba soubory lidských vztahů – sociální i mezilidské – se odhalují a realizují právě v komunikaci. Kořeny komunikace jsou tedy v samotném materiálním životě jednotlivců. Komunikace je realizací celého systému mezilidských vztahů.

Leontyev: Za normálních okolností je vztah člověka k objektivnímu světu kolem něj vždy zprostředkován jeho vztahem k lidem, ke společnosti, tzn. součástí komunikace.

V reálné komunikaci jsou dány nejen mezilidské vztahy lidí, ale i sociální, tzn. neosobní povahy, vztahy.

Různorodé vztahy člověka nejsou pokryty pouze mezilidským kontaktem: postavení člověka mimo úzký rámec mezilidských vazeb, v širším sociálním systému, kde jeho místo není určeno očekáváním jednotlivců, kteří s ním interagují, vyžaduje také určitou konstrukci systému jeho vazeb a tento proces lze také realizovat pouze v komunikaci. Bez komunikace je lidská společnost prostě nemyslitelná. Komunikace se v ní jeví jako způsob stmelování jedinců a zároveň jako způsob rozvoje těchto jedinců samotných. Odtud plyne existence komunikace jako realita sociálních vztahů i jako realita mezilidských vztahů.

READ
Percepční pozice jsou jednoduchým způsobem, jak vyřešit jakýkoli konflikt

Každá série vztahů se realizuje ve specifických formách komunikace. Komunikace jako implementace mezilidských vztahů je proces více studovaný v sociální psychologii, zatímco komunikace mezi skupinami je spíše studována v sociologii.

Komunikace, a to i v systému mezilidských vztahů, je vynucena společnými životními aktivitami lidí, proto je nutné realizovat širokou škálu mezilidských vztahů, tzn. dané jak v případě pozitivního, tak v případě negativního postoje jednoho člověka k druhému. Pro charakteristiku komunikace na makroúrovni platí totéž, co pro realizaci sociálních vztahů

Člověk jako zástupce určité sociální skupiny komunikuje s jiným zástupcem jiné sociální skupiny a současně realizuje dva typy vztahů: neosobní a osobní.

Mezilidské vztahy jsou souhrnem interakcí mezi lidmi.

Vlastnosti a typy mezilidských vztahů

Vlastnosti mezilidských vztahů:

 1. Mezilidské vztahy jsou založeny na emočním a smyslovém hodnocení partnerů.
 2. Osobnost každého účastníka mezilidských vztahů působí jako samostatná a jedinečná jednotka.
 3. Utváření mezilidských vztahů se projevuje postupně při interakci lidí.
 4. Mezilidské vztahy jsou dynamické a mění se po celou dobu své existence. Změna povahy mezilidských vztahů může být dramatická „z pozitivních na negativní“.

Mezilidské vztahy se obvykle dělí na dvě hlavní skupiny: negativní a pozitivní (pozitivní).

Článek: Psychologie mezilidských vztahů

Pozitivní (pozitivní) mezilidské vztahy jsou vztahy, které jsou založeny na vzájemné důvěře a respektu.

Tato skupina mezilidských vztahů zahrnuje:

  ;
 • přitažlivost;
 • společnost;
 • vzájemný zájem;
 • přátelství;
 • vzájemná náklonnost;
 • láska

Hlavním rysem těchto mezilidských vztahů je, že na počátku svého vývoje nejsou vždy založeny na společných zájmech a cílech, často jsou zcela opačné než vzájemné sympatie. To znamená, že lidé spolu začnou komunikovat během pracovních nebo vzdělávacích aktivit. Postupně se objevují sympatie, lidé spolu rádi komunikují, odhalují se společné zájmy.

Negativní (negativní) mezilidské vztahy jsou vztahy, které jsou založeny na odmítání určitých osobních vlastností člověka, vlastností jeho charakteru nebo chování.

Poměrně často může být nepřátelství neopodstatněné, to znamená, že člověk není schopen vysvětlit, proč má vůči druhému negativní pocity. Hlavní důvody těchto pocitů jsou: různé rozpory, které vznikly během komunikace.

Tato skupina mezilidských vztahů zahrnuje:

 • antipatie;
 • nepřátelství;
 • nedůvěra;
 • agrese;
 • nenávist;
 • pocit pomsty.
READ
Sex po abstinenci - jaké to je? detailní informace

V současné době v praktické psychologii začali rozlišovat třetí skupinu mezilidských vztahů – neutrální. Identifikace této skupiny vyvolává mezi badateli v oblasti psychologie mnoho kontroverzí. Je to dáno tím, že pokud člověk neprožívá žádné city k druhému člověku, tak o vztahu nemůže být ani řeč.

Úrovně mezilidských vztahů

Úroveň mezilidských vztahů je hloubka zapojení člověka do interakce s jinými lidmi (osobou).

Rozlišují se tyto úrovně mezilidských vztahů:

  rovinou mezilidských vztahů je míra porozumění a vnímání partnery navzájem, uvědomění si individuální osobnosti, charakterových vlastností, chování a vlastností (genderové, rasové, vnější, národnostní atd.). Na této úrovni mezilidské vztahy mezi lidmi teprve vznikají a rozvíjejí se. Lidé se navzájem poznávají a začínají zažívat první emocionální reakce.
 1. Vzájemná přitažlivost nebo odmítání je úroveň, na které partneři prožívají první pocity k sobě navzájem (sympatie, antipatie, nepřátelství atd.). To znamená, že dochází k hlubšímu seznámení s osobou.
 2. Interaktivní úroveň je úroveň charakterizovaná přítomností emocionálních reakcí, které vyžadují neustálé krmení prostřednictvím interakce mezi lidmi. Pokud tedy lidé k sobě navzájem cítí sympatie, pak se snaží co nejvíce komunikovat, spolupracovat a komunikovat. Pokud k sobě naopak prožívají negativní pocity, pak se snaží vyhýbat kontaktu, aby situaci nepřivedli do konfliktu.

Téměř všechny typy mezilidských vztahů procházejí všemi třemi úrovněmi vývoje. Po dosažení třetí úrovně se mezilidské vztahy přestávají rozvíjet, neboť dosáhly svého maxima. V budoucnu může vztah zůstat v konečné fázi, to znamená, že lidé k sobě zažijí ustálené city a jejich mezilidské vztahy budou relativně „hladké“. Může se také stát, že se vztah změní, na základě poklesu emocionality a snížení intenzity citů k partnerovi. Například kdysi horoucí láska a vášeň se nakonec mohou změnit ve zvyk nebo připoutanost a silná nenávist v obyčejné nepřátelství.

Lidé se často snaží udržovat své vztahy na vysoké úrovni, za tímto účelem se uchylují k různým trikům. Ne vždy to přináší očekávaný výsledek, situace může dopadnout zcela opačně. Například pro oživení předchozího pocitu lásky může jeden z partnerů obviňovat druhého z „chladnosti“, což ve výsledku nevede k oživení lásky a vášně, ale naopak k vznik konfliktu.

READ
Co je softcore? Seznam 26 celovečerních filmů na toto téma

Emocionální stránka mezilidských vztahů

Podle většiny moderních psychologů je vůdčí stránkou mezilidských vztahů stránka emocionální. To znamená, že mezilidské vztahy vznikají na základě určitých pocitů, které lidé při vzájemné interakci prožívají. I když je interakce ryze obchodního charakteru, přesto k sobě partneři prožívají určité city, na základě kterých mezi nimi vznikají mezilidské vztahy.

V emocionální stránce mezilidských vztahů hraje zvláštní roli empatie.

Empatie je emocionální reakce jedné osoby na zkušenosti a pocity druhé osoby.

Do totality mezilidských vztahů patří kromě empatie i psychologické klima vztahů mezi lidmi. Pokud je klima psychicky příznivé, pak jsou vztahy ve skupině lidí pozitivní. Naopak vzájemná nevraživost a odcizení vytváří nepříznivou psychologickou atmosféru, která utlačuje, dusí, vyvolává pocit úzkosti a touhu držet se od této skupiny dál.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: