Etické normy a pravidla chování ve společnosti

Etické normy a pravidla chování

Vzhled člověka je důležitý, ale jeho chování je důležitější. Váš úspěch v konkrétním podnikání, stejně jako vaše schopnost dosáhnout svých cílů, bude záviset na tom, jak zdvořilí a zdvořilí budete k ostatním. V tomto článku se podíváme na etické normy, které je třeba dodržovat.

Vlastnosti

Etické standardy jsou určitým souborem pravidel, která určují chování při interakci s jinými lidmi. Hlavním cílem je, aby kontakty byly pro všechny příjemné a efektivnější. Nedodržení etikety nebude mít za následek žádné sankce v podobě trestní nebo správní odpovědnosti. Takové chování však ostatní odsoudí. Je důležité si uvědomit, že všechny naše činy nás charakterizují jako člověka.

Nauka o morálce se v současnosti nevyučuje ve všech vzdělávacích institucích. Proto je mnoho mladých lidí drzých a netaktních a neví, jak se chovat v různých situacích. Je důležité vychovávat moderní mládež v souladu s etickými standardy.

Etiky lze dosáhnout, když každý jde dobrým příkladem. Pamatujte, že interakce se zdvořilým člověkem je zábava. Dialog s hrubým člověkem naopak vytváří pocit odmítnutí a dokonce i nepohodlí.

Ohledně etických zásad komunikace není mnoho pravidel: nezvyšujte tón, nebuďte hrubý na svého partnera, věnujte pozornost a naslouchejte řečníkovi, nepřerušujte osobu a další.

Předpoklady pro její vznik lze nalézt v dílech Aristotela, který jako první použil termín etika a definoval morálku také jako systém hodnot pro regulaci společenských vztahů. Již v té době lidé chápali důležitost a význam etických norem a pravidel chování pro efektivní život.

Základní principy:

 • schopnost obětovat něco pro druhého;
 • navázat interakce s ostatními v dobrých tradicích;
 • sebekritika vůči sobě: to znamená zodpovědnost a plnění morální povinnosti;
 • spravedlivý přístup k vašemu partnerovi a jakékoli situaci;
 • rovnost mezi lidmi: člověk, který dodržuje etické normy, se nepostaví nad svého partnera.

Jen pomocí upřímnosti a otevřenosti může mezi lidmi vzniknout důvěra a pak se komunikace posune na jinou, kvalitnější úroveň.

Morálním budováním dialogu můžete nejen vypadat přitažlivě v očích ostatních lidí, ale také si získat respekt a důvěru a také navázat potřebné kontakty.

Důležité komponenty

Již jsme přišli na to, že etické standardy jsou nemožné bez tak důležitých složek, jako je morálka, etika, etický kodex (ve vztahu k různým profesím).

Zde si také můžeme všimnout zlatého pravidla: dělej druhým tak, jak chceš, aby oni činili tobě. Tento koncept je základem všech zásad morálky.

V závislosti na oboru existují i ​​další typy etické komunikace: medicína, žurnalistika, kancelářská práce a další. Všechny mají svůj vlastní obsah. Zlatým pravidlem je však jednotný systém, který prochází všemi normami a principy.

READ
Jak získat zpět ženu Berana po rozchodu

Jednou ze součástí etických norem je obchodní etiketa. Na tom bude záviset úspěch každého podniku. Efektivní a správná interakce lidí v podnikání usnadní navazování obchodních kontaktů, korektní jednání a v důsledku toho uzavírání důležitých smluv. Hlavní je dodržovat základní pravidla.

V každé situaci byste měli být vždy zdvořilí. Bez ohledu na prožívané pocity a emoce je důležité zachovat klid, abyste se nedostali do nepříjemné situace a následně svého chování nelitovali. Obchodní etiketa zahrnuje dodržování určitých pravidel v oblečení a také vytváření stylového vzhledu.

Etické standardy jsou také důležité v různých profesích, například v medicíně. U ošetřovatelského chování lze vyzdvihnout principy jako lidskost, soucit, dobrá vůle, nezištnost, pracovitost a další. Pouze vedeni těmito složkami můžete provádět efektivní pracovní činnosti.

Morální standardy vztahů

Morální standardy našich vztahů nejsou legální. To však neznamená, že je lze snadno porušit. Pokud každý začne u sebe, s uvědoměním si a zlepšením svého chování, pak se proces budování harmonické společnosti stane možným.

Hlavním účelem takových norem je prokázat laskavost u člověka. Musíte přijmout fakt, že duše potřebuje udržovat dobré vnitřní klima. Taková pravidla jsou relevantní pro jakoukoli lidskou činnost, jejich porušení vede k negativním důsledkům. Například s aktivní informační složkou moderního světa, kdy je přístup na World Wide Web, můžete najít a získat jakékoli informace. Některé nelaskavé činy, které teenager vidí, mohou být nesprávně interpretovány a brány jako základ chování.

Jako terapeutické opatření byste měli mít s dětmi pravidelné rozhovory. Kromě toho bude užitečné zavést do škol předměty, které pomohou dítě navést správným směrem, jak efektivně fungovat ve společnosti a zároveň dodržovat etické normy chování.

Etické standardy jsou systémem sdílených hodnot a etických pravidel, kterými se lidé řídí. Hlavním základem by měla být slušnost, korektnost, takt, skromnost v komunikaci, přesnost a zdvořilost.

Vyjádřením úcty svému partnerovi vyjadřujete úctu sami sobě. Je třeba si uvědomit, že každý člověk je individualita, která si zaslouží pozornost, pochopení a správné zacházení.

Pravidla etiky

S pomocí slušného chování a odpovědného chování můžete získat druhé. Dodržování norem a pravidel etiky pomůže nejen vytvořit správný dojem při setkání s někým, ale také získat pověst dobře vychovaného a kultivovaného člověka. Dále se podíváme na základní pravidla etiky.

 • Takt nebo smysl pro proporce. Musíte vědět, co říci nebo udělat v určité situaci a jaké normy chování zakazují. V tomto případě bude hrát důležitou roli vaše skromnost. Není žádným tajemstvím, že sebestřední lidé vždy chtějí upoutat pozornost a účastnit se všech rozhovorů. Stojí za zmínku, že takt se nenaučí, ale tento pocit lze rozvíjet. Hlavní je touha a trénink.
 • V oblečení stojí za zmínku takt. Nemusíte se řídit nejnovějšími módními trendy. Důležité je jednoduše se vkusně oblékat a být upravení. To bude znamenat vaši pozornost k partnerovi. Lidé mají tendenci omezovat své interakce s nepořádným člověkem.
 • Zhodnoťte svůj styl mluvení. Měli byste být ke svému partnerovi pozorní a citliví, abyste v rozhovoru nevyvolali obtížné vzpomínky nebo ho neurazili nevhodnými vtipy. Také byste neměli urážet osobu. Bylo by považováno za neslušné šeptat sousedovi do ucha. Během aktivní diskuse byste neměli přehnaně gestikulovat ani nestříkat sliny.
 • Je důležité být vždy přesný a vyvarovat se nedbalosti. Neměli byste se zavděčit nebo být příliš zvědaví. Pamatujte, že je špatné, když nahlížíte do cizích dokumentů nebo odposloucháváte jejich konverzace. Člověk by neměl upozorňovat na své nedostatky v oblečení nebo chování. Pokud vás něco trápí, musíte mu to vyjádřit v soukromí. Pokud vám byla poskytnuta pomoc nebo služba, měli byste dané osobě poděkovat.
 • Důležité je umět se ovládat. Vhodné chování zahrnuje zachování klidu v jakékoli situaci. Neměli byste v určité chvíli jasně dávat najevo své potěšení nebo nespokojenost. Není třeba demonstrativně odcházet, když přijde člověk, který se vám nelíbí. Starejte se také o ostatní lidi a pamatujte, že ženy mají výhodu před muži, starší lidé před mladými, nemocní před zdravými lidmi.
READ
Kdo je alfa samice? Jak se chová k mužům a dětem?

Společnost odměňuje ty typy dobrých mravů, které vytvářejí konstruktivní komunikační možnosti na rozdíl od negativního chování. To se týká způsobu, jakým člověk komunikuje, sedí, pohybuje se atd.

Taková pravidla chování jsou docela účinná. Společnost má zájem na tom, aby je každý člověk sledoval. Právě díky pravidlům chování se vytváří efektivní řízení ve výrobě, optimální souhra v týmu zaměstnanců a studentů a je zajištěno kvalitní provedení všech úkolů.

To znamená, že etické normy regulují chování, které každému člověku umožňuje přijmout jiného člověka, efektivně existovat ve společnosti a dosahovat cílů.

Příklady chování

Popírání norem slušnosti je mezi mladými lidmi běžné chování. Tento model chování samozřejmě neobsahuje nezákonné porušení, což znamená, že není trestně stíhatelný ani prostřednictvím správních pokut. Vzdělávací instituce se přitom stále více začínají věnovat problematice etických norem.

Mladí lidé musí nasát hodnoty, které jim dospělí předávají svým příkladem. Proto je důležité, aby se dospělí i děti chovali v souladu s normami. Příklady chování se vyznačují velkou rozmanitostí.

 • Stojí za to pamatovat, že pokud jste vinni před osobou, měli byste se krátce omluvit a říci slovo „promiň“ nebo „odpusť mi, prosím“. Pokud potřebujete požádat o laskavost, musíte to udělat zdvořile a zdvořile. Můžete říct „promiňte, že vás obtěžuji“ nebo „buďte laskaví“.
 • Co se týče pohybů, ať jsou co nejpřirozenější. Choďte pevně, odměřeně a rovnoměrně. Ujistěte se, že vaše paže nevisí bez života. Přesuňte je přirozeně a snadno. Nepokládejte je na boky ani je nenechávejte v kapsách. Toto chování je nepřijatelné.
 • Podle toho, jak člověk sedí, můžeme mluvit o jeho výchově. Neměli byste to dělat impozantně, ležérně se opírat o židli. Nikdy nepokládejte nohy na stůl, houpejte se na židli ani nesedejte obkročmo. Pokud chcete překřížit nohy, je to přípustné, ale nemůžete nechat kotník dosáhnout kolena druhé nohy.
 • Zvláštností chování některých lidí je zlozvyk čistit si nos hlasitým smrkáním. Zvlášť neslušné je to dělat na místech, kde je hodně lidí.
 • Nedávejte najevo svou špatnou náladu. Je lepší se přívětivě usmívat. Také byste se neměli šklebit. Pro ostatní to bude vypadat netaktně a nepříjemně. Když s někým mluvíte, dívejte se tomu druhému do očí. Neměli byste to dělat provokativně nebo drze, je lepší být přátelský a skromný.
 • Nebreptejte a nemlčte nezřetelně. Mluvte pevně a sebevědomě, ne příliš nahlas, ale ne potichu, aby byla všechna vaše slova jasná. Ženy se často snaží ukázat svou individualitu tím, že slova vyslovují záměrně nepřirozeně. To by mělo být provedeno pouze v přátelské společnosti.
 • Zvláštní pozornost je věnována smíchu. Nemělo by to být ohlušující, přitahovat pozornost. Také byste si neměli zakrývat obličej dlaněmi. Vypadá to neatraktivní.
READ
Jak se jmenuje fobie ze švábů? Blattofobie nebo strach ze švábů. Freudova psychodynamická teorie

Samozřejmě lze uvést mnohem více příkladů, které nám o vhodném či nevhodném chování napoví. Základní princip je jasný. Vždy se snažte vžít do kůže toho druhého, než něco řeknete nebo uděláte. Právě díky etickým normám a pravidlům chování můžete nejen zlepšit svou pověst, ale také dosáhnout úspěchu při dosahování svých cílů.

Laskavost zachrání svět a etické standardy pomohou tomuto světu stát se atraktivnějším, učiní lidské interakce efektivní a příjemné.

Chcete-li se naučit, jak správně a krásně komunikovat, podívejte se na následující video.

Logo

Etické normy chování jsou tajemstvím blahobytu v každé společnosti

Ahoj přátelé, hosté a pravidelní čtenáři mého blogu. Stalo se vám někdy, že jste si něco odepřeli, protože jste se báli, že výsledek vašeho jednání, nebo dokonce samotný čin, budou posuzováni ostatními? Dnes jsem se rozhodl prodiskutovat s vámi etické normy lidského chování.

Začněme tím nejjednodušším

Dokážete si představit, že všichni žijeme v obrovské ubytovně, kde pokoje jsou naším osobním prostorem a vše ostatní jsou společné prostory. Aby se život neproměnil v noční můru, přesahující hranice našich pokojů, musíme všichni dodržovat určitá, veřejná i nevyřčená pravidla – společenské normy společnosti.

Sociální normy lze rozdělit na:

 1. Etický
 2. Právní
 3. Náboženský
 4. Politické
 5. estetický

S rozvojem celého lidstva se téměř každá z těchto norem změnila. Změny se prakticky nedotkly pouze etických norem, jakožto neotřesitelného základu mezilidských vztahů.

etický základ v mezilidských vztazích fotografie

Etické standardy chování

Pojďme zjistit, co jsou to etické normy a co to jsou. Etika (z řeckého etos – zvyk) je odvětví filozofie, které studuje morálku.

Předpokládá se, že prvním člověkem, který se rozhodl spojit několik pojmů o lidském chování pod jedno slovo, byl známý Aristoteles. Ve svých pojednáních navrhl pojem „etika“ jako „ctnosti nebo ctnosti projevující se v lidském chování“. Podle jeho názoru by etika měla pomoci pochopit, které činy jsou přípustné a které ne.

Stručně řečeno, dnes etické normy znamenají souhrn hodnot nashromážděných společností a morální odpovědnost člověka ve vztahu k těmto akumulacím i ke společnosti samotné jako celku.

Pravidla etikety, kultura chování, morálka – to vše jsou etické normy chování, které jsou regulátory vztahů. Ovlivňují naprosto všechna mezilidská jednání mezi lidmi: od jednoduché přátelské komunikace až po velký soubor pravidel podnikové nebo profesní etiky.

Hlavním tajemstvím blahobytu v každé společnosti je jediné pravidlo pro každého: „Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se ostatní chovali k tobě!“

etické normy chování foto

Neformálně jsou normy chování rozděleny do typů:

 • Skutečné jsou ve skutečnosti jakékoli akce, které člověk vykonává;
 • Verbální je verbální nebo řečová forma komunikace.
READ
Kompatibilita Býka a Blíženců: láska na různých pólech

Tyto dva pojmy jsou neoddělitelné. Stěží budete považováni za zdvořilého, pokud vaše i velmi civilizované slovo bude v rozporu s nekulturním chováním. Představte si člověka, který vás pozdraví, zatímco si vidličkou chutná zuby. Ne moc hezké, že?

Každý má své meze etických norem, závisí především na lidech kolem sebe, na úrovni výchovy a vzdělání. Standardem kulturního lidského chování je, když etické normy přestávají být pravidly a stávají se osobními normami, vnitřními přesvědčeními.

Etiketa jako soubor pravidel

Pravidla etikety také diktují hranice našeho chování. Pamatujte, že nedávno jsme s vámi mluvili o šablonách. Etiketa není nic jiného než ta velmi nezbytná šablona, ​​která reguluje naši vzájemnou komunikaci.

Když někomu náhodou šlápnete na nohu, omluvíte se, ženě otevře slušný muž, a když dostaneme drobné v obchodě, všichni řekneme „Děkujeme“. Způsob, jakým dodržujeme normy chování, včetně etikety, nás může charakterizovat jako kultivovaného či nekulturního člověka.

Osobní i obecné

různé země etické normy chování různé fotografie

Je zajímavé, že etické normy chování se v různých zemích liší. Například ve Španělsku, jen když vstoupíte do výtahu, uslyšíte přátelské „Hola“ od každého, kdo už tam je. U nás se bezdůvodné zdravení úplně cizích lidí na veřejnosti nepraktikuje. A nikdo se na vás nebude urážet, když při vstupu do šatny u bazénu nezačnete všem třást rukama. To znamená, že naše komunikační tradice jsou úplně jiné.

To je další princip dělení etických norem – osobních a skupinových.

“Jsem umělec, vidím to tak!”

Osobní normy jsou to, o čem jsem mluvil výše – náš vnitřní rámec určený společností, výchovou a vzděláním. Toto je náš vnitřní svět, náš pocit sebe sama. Dodržování osobních etických standardů lze definovat jako úroveň vnitřní důstojnosti. Například jen vy rozhodujete, zda můžete hodit obal od zmrzliny do křoví, když vás nikdo nevidí.

skupinové chování

Celé lidstvo, tak či onak, je sjednoceno ve skupinách. Od rodiny nebo týmu v práci až po celý stát. Člověk od narození patří do nějaké společnosti a nemůže se neřídit určitými pravidly. Včetně etických norem chování. Skupinová etika jsou pravidla interakce uvnitř takové skupiny.

READ
Jak udělat svou pleť dokonalou

osobní standardy etiky foto

Jakmile je člověk v jakékoli skupině, je nucen přijmout pravidla obecně přijímaná v této společnosti. Pamatujete si přísloví – nechodíte do cizího kláštera se svými vlastními pravidly? Toto je odkaz na skupinové etické standardy. Navíc, každý tým, jak je vidět z výše uvedeného příkladu o pozdravech v Rusku a Španělsku, má své vlastní zásady komunikace: včetně jazykových nebo dokonce morálních.

Říkáte: normy, vzorce, pravidla, rámce – kde je ta svoboda? Žijeme ve společnosti, kde jsou hranice naší svobody přísně omezeny hranicemi svobody jiného člověka. Proto jsou potřeba pravidla. Je snazší s nimi žít.

Pro dnešek je to vše, co jsem s vámi chtěl sdílet, těším se na vaše komentáře a nezapomeňte si můj blog uložit do záložek, abyste nepřišli o zajímavé příspěvky. Přeji vám všem hodně štěstí!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: