Jaké jsou příčiny a nebezpečí mezietnických konfliktů?

26.05.2021 Mnohonárodnostní prostředí se stalo typickým rysem a podmínkou života moderní společnosti. Zástupci různých národností spolu sousedí a vzájemně se ovlivňují, a tak není divu, že často vznikají mezietnické konflikty, které mohou vést k rozpoutání ozbrojených konfliktů a krvavých válek. Mnoho států čelí takovým problémům, ale každý z nich řeší vzniklé obtíže různými způsoby.

Termín „mezietnický konflikt“ se obvykle používá k popisu komplikací ve vztazích mezi lidmi a národy nebo různými společenskými vrstvami, které vedou jak k vzájemné nenávisti, tak k přímé vojenské akci. Řešení takových problémů představuje určité potíže, zvláště pokud nepřátelství vře po staletí a ze současné situace neexistuje civilizované východisko. Potíže ve vztazích vznikají jak na úrovni federálních úřadů, politických hnutí a stran, tak v rodinných a domácích vztazích. Během mezietnických střetů vystupují do popředí složité základní procesy vztahů mezi různými etnickými skupinami a komunitami. Vývoj takových situací může být ovlivněn různými faktory, včetně náboženské sféry, kulturních, územních, historických a politických problémů. Řešení mezietnického konfliktu se bude lišit v závislosti na jeho příčině a také na vlastnostech národnosti nebo skupiny lidí žijících na určitém území.

V každém případě jsou faktory a příčiny mezietnických konfliktů různé. Problémy se mohou objevit z ničeho nic nebo se mohou objevit desítky let, když mají sousední národnosti kulturní rozdíly nebo územní nároky. Mezi faktory ovlivňující vývoj mezietnických konfliktů patří:

národnostní složení v regionu;

věk sociálně aktivní skupiny;

Bez ohledu na faktory, které vedou k rozvoji mezietnických konfliktů, je výsledkem masivní porušování práv občanů a stávajících zákonů. Při absenci řádné kontroly ze strany státu to může vést k etnickým čistkám a plnohodnotné válce. Podobná věc byla zaznamenána v bývalé Jugoslávii, kde se federální centrum ze všech sil snažilo zachovat rychle se rozpadající mnohonárodnostní stát. V důsledku toho byly v různých regionech Srbska pozorovány etnické čistky.

Totéž platí pro africké země, kde se mezietnické konflikty staly každodenní součástí života místních obyvatel. Na temném kontinentu neustále propukají ozbrojené střety mezi různými kmeny a jejich příčinou není jen možné rozdělení území a přírodních zdrojů, ale i léty nastřádaná nenávist mezi klany.

READ
Neuroleptický maligní syndrom, neurolepsie - co to je: příznaky

Úspěch řešení existujících konfliktů bude do značné míry záviset na správném určení příčiny jejich vzniku. Nejčastěji se jedná o závažnou deformaci v celostátní politice a také o nespokojenost se situací národa či skupiny lidí, která se kumulovala za dlouhá desetiletí. Někdy stačí i sebemenší jiskra, aby se rozhořel krvavý konflikt, který bude v budoucnu nesmírně těžké vyřešit. Mezietnické konflikty se typicky projevují na pozadí zhoršující se ekonomické situace v zemi, odborníci dokonce poskytují grafy a tabulky přímého vztahu mezi růstem napětí a stavem domácností. To vede k sociální nespokojenosti, když jedna skupina nebo národ dostává od státu určitá privilegia, zatímco jiná komunita je nucena snášet strádání a strádání chudoby. Klasickým příkladem mezietnických konfliktů jsou války v Africe, které vznikají na pozadí depresivní ekonomiky a chudoby obyvatelstva.

V postsovětských zemích jsou příčinami konfliktů umělost vytváření samostatných států, zkostnatění struktury vládnutí a také neochota vidět a řešit problémy, které mohou vést k četným národnostním či etnickým střetům a všeobecnému napětí.

Dalším důvodem rozvoje mezietnických státních konfliktů je historický faktor. V minulosti mohly různé etnické skupiny bojovat o území a byly na sobě závislé, což vedlo k omezování práv, porušování národních zájmů, tradic, kultury a jazyka. Dnes, kdy se takové národy ocitají v podmínkách jedné země a kompaktního sídla, historické vztahy a minulé problémy nejsou zapomenuty, postupně doutnají a stačí sebemenší důvod k rozvoji střetu nebo dokonce totální války. .

Existuje několik základních civilizovaných a necivilizovaných forem konfliktu. Může to být buď diskriminace na základě národnosti nebo náboženství, nebo otevřené střety vedoucí k masovým nepokojům a místním válkám. Je obvyklé rozlišovat následující formy a typy interetnických konfliktů:

místní separatistické a občanské války;

masové nepokoje s hrubým porušováním práv jednotlivce;

Ten druhý je nejnebezpečnější, protože rozdíly v náboženství často vedou k masovým nepokojům a etnickým čistkám. Následně může být řešení takových problémů a usmíření válčících národů nesmírně obtížné a často dokonce nemožné.

Způsoby, jak problém překonat

Obtížnost řešení mezietnických a rasových problémů spočívá v tom, že univerzální přístupy v takových případech prostě neexistují. Světová zkušenost ukazuje, že takové situace je snazší a efektivnější řešit mírovými prostředky. Silové řešení bude účinné pouze tehdy, pokud budou do regionu přivedeni vojáci, kteří zajistí úplnou bezpečnost ve městě nebo v samostatném regionu. Ale jakmile síly zákona a pořádku opustí vzpurný problémový region, konflikt se znovu rozhoří se stejnou silou.

READ
Stendhalův syndrom: co to je, příznaky, léčba

Jednou z možností řešení problému je separace, tedy dekonsolidace sil. V rámci této práce jsou odříznuty radikální skupiny a živly, které podporují strany náchylné k jednání a kompromisům. Probíhají pokusy přerušit konflikt podepsáním dočasného příměří mezi válčícími stranami. To vám umožní snížit intenzitu vášní a snížit emocionální pozadí konfrontace. K předcházení mezietnickým a mezinárodním konfliktům se konají mírová jednání, kterých se mohou účastnit jak válčící strany, tak třetí síly, které působí jako garant realizace všech dosažených dohod.

Zpočátku se diskutuje o životně důležitých potřebách a později se proces vyjednávání zabývá sociálními, ekonomickými a každodenními otázkami. Jedině tak lze překonat zhoršení a vyřešit případné problémy.

Koncept interetnických konfliktů, příčiny a formy jejich vzniku, možné důsledky a východiska z nich jsou hlavními klíči k řešení závažného problému vztahů mezi lidmi různých národností.

Obsah

 • Co je to
 • Příčiny mezietnických konfliktů
 • Etapy
 • druhy
 • Jaké je nebezpečí: následky
 • Způsoby, jak překonat

Ve světě, ve kterém žijeme, se stále častěji objevují mezietnické konflikty. Lidé se uchylují k použití různých prostředků, nejčastěji k použití síly a zbraní, aby si vytvořili dominantní postavení vůči ostatním obyvatelům planety.

Na základě lokálních konfliktů vznikají ozbrojená povstání a války vedoucí ke smrti běžných občanů.

Co je to ↑

Badatelé problému mezietnických vztahů při definování konfliktů mezi národy konvergují k jednomu obecnému pojmu.

Mezietnické konflikty jsou konfrontace, rivalita, intenzivní konkurence mezi lidmi různých národností v boji za jejich zájmy, které jsou vyjádřeny různými požadavky.

V takových situacích se střetnou dvě strany, brání svůj pohled a snaží se dosáhnout svých vlastních cílů. Pokud jsou si obě strany rovny, zpravidla se snaží dosáhnout dohody a vyřešit problém mírovou cestou.

Ale ve většině případů v konfliktu mezi národy existuje dominantní strana, v některých ohledech nadřazená, a protilehlá strana, slabší a zranitelnější.

Do sporu mezi dvěma národy často zasahuje třetí síla, která podporuje ten či onen lid. Pokud zprostředkující strana jakýmkoli způsobem sleduje cíl dosáhnout výsledku, pak konflikt často eskaluje v ozbrojený střet nebo válku. Pokud je jejím cílem mírové řešení sporu, diplomatická pomoc, pak nedojde ke krveprolití a problém je vyřešen, aniž by došlo k porušení něčích práv.

Příčiny mezietnických konfliktů ↑

Mezietnické konflikty vznikají z různých důvodů. Nejběžnější jsou:

 • sociální nespokojenost národy ve stejných nebo různých zemích;
 • ekonomická převaha a rozšíření obchodních zájmů; přesahující hranice jednoho státu;
 • geografická neshoda o stanovení hranic osídlení různých národů;
 • politické formy chování úřady;
 • kulturní a jazykové nároky národy;
 • historická minulost , ve kterém byly rozpory ve vztazích mezi národy;
 • etnodemografický (početní převaha jednoho národa nad druhým);
 • boj o přírodní zdroje a možnost jejich použití pro spotřebu jednoho člověka na úkor druhého;
 • náboženské a zpovědnice.
READ
Stav pro vaši milovanou dívku

Bojíte se o budoucnost lidstva? Seznamte se s problémy a metodami zvládání globálních konfliktů.

Přečtěte si o tom, jak předcházet střetům zájmů a jak je řešit.

března u příležitosti 70. výročí

Vztahy mezi národy se budují stejně jako mezi obyčejnými lidmi. Vždy existují správné a špatné, spokojené a nespokojené, silné a slabé. Proto jsou příčiny mezietnických konfliktů podobné těm, které jsou předpokladem konfrontace mezi obyčejnými lidmi.

Jakýkoli konflikt mezi národy prochází následujícími fázemi:

 1. Původ , vznik situace. Pro běžného člověka může být skrytý a neviditelný.
 2. Před konfliktem , přípravná fáze, během níž strany posoudí své síly a schopnosti, materiální a informační zdroje, hledají spojence, načrtnou způsoby řešení problému ve svůj prospěch a vypracují scénář skutečných a možných akcí.
 3. Inicializace , událost je důvodem pro začátek střetu zájmů.
 4. Vývoj konflikt.
 5. Vrchol , kritická, kulminující fáze, ve které nastává nejakutnější okamžik ve vývoji vztahů mezi národy. Tento bod konfliktu může přispět k dalšímu vývoji.
 6. povolení konflikt může být různý:
 • odstranění příčin a zánik rozporů;
 • učinění kompromisního rozhodnutí, dohody;
 • uváznutí;
 • ozbrojený konflikt, teror.

Existují různé typy mezietnických konfliktů, které jsou určeny povahou vzájemných nároků etnických skupin:

 1. Státně-právní : touha národa po nezávislosti, sebeurčení a vlastní státnosti. Příklady – Abcházie, Jižní Osetie, Irsko.
 2. Etnoteritoriální : určení zeměpisné polohy, územní hranice (Náhorní Karabach).
 3. Etnodemografické : touha lidí zachovat národní identitu. Vyskytuje se v mnohonárodnostních státech. V Rusku se takový konflikt odehrál na Kavkaze.
 4. Sociálně-psychologické : porušení tradičního způsobu života. Dochází k němu na každodenní úrovni mezi vnitřně vysídlenými osobami, uprchlíky a místními obyvateli. V současné době jsou vztahy mezi původními obyvateli a zástupci muslimských národů v Evropě napjaté.

Jaké je nebezpečí: důsledky ↑

Jakýkoli mezietnický konflikt, který vzniká na území jednoho státu nebo zasahuje do různých zemí, je nebezpečný. Ohrožuje mír, demokracii společnosti a porušuje principy všeobecné svobody občanů a jejich práv. Tam, kde se používají zbraně, má takový konflikt za následek masové umírání civilistů, ničení domů, vesnic a měst.

Nemáte sílu bojovat se svými dětmi za klid v rodině? Naučte se, jak kompetentně řešit sourozenecké konflikty.

Přečtěte si článek o mechanismech zvládání sociálních konfliktů.

Klasifikace typů a typů konfliktů naleznete zde.

READ
Jak podat stížnost zaměstnance na zaměstnance

Důsledky etnické nenávisti lze pozorovat po celém světě. O život přišly tisíce lidí. Mnozí byli zraněni a stali se invalidními. Nejsmutnější na tom je, že ve válce zájmů dospělých trpí děti, zůstávají sirotky a vyrůstají ve fyzické i duševní mrzáky.

Způsoby, jak překonat ↑

Většině etnických konfliktů lze předejít, pokud začnete vyjednávat a budete se snažit používat humánní metody diplomacie.

V počáteční fázi je důležité odstranit vzniklé rozpory mezi jednotlivými národy. Aby toho dosáhli, musí vládní úředníci a lidé u moci regulovat mezietnické vztahy a potlačovat pokusy některých národností o diskriminaci jiných, charakterizovaných menším počtem.

Nejúčinnějším způsobem, jak předcházet všem druhům konfliktů, je jednota a vzájemné porozumění. Když jeden národ respektuje zájmy druhého, když silní začnou podporovat a pomáhat slabším, pak lidé budou žít v míru a harmonii.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: